Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIURO DS. PROOBRONNYCH MON

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIURO DS. PROOBRONNYCH MON"— Zapis prezentacji:

1 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON
Możliwości współpracy organizacji proobronnych ze szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa - wsparcie procesu szkolenia uczniów z klas mundurowych płk Marek BARANOWSKI Dyrektor Biura ds. Proobronnych MON 1

2 GENEZA BIURO DS. PROOBRONNYCH MON
DECYZJA Nr 460 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Społecznych Inicjatyw Proobronnych i Nieetatowego Zespołu Pełnomocnika r. Ogólnopolski Kongres Klas Mundurowych i Organizacji Proobronnych – Wypracowanie nowej koncepcji współpracy z organizacjami proobronnymi i klasami mundurowymi 8 miesięcy prac Nieetatowego Zespołu Pełnomocnika – identyfikacja potencjału OP „Koncepcja doskonalenia współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi na rzecz wsparcia systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej” Decyzja Nr 253 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przeformowania Zespołu do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w Biuro do spraw Proobronnych. Utworzenie Biura 15 lipca 2015 r. 2 2

3 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON
GŁÓWNE ZADANIA BIURA monitorowanie i definiowanie potrzeb resortu obrony narodowej w zakresie wsparcia systemu obronnego państwa przez organizacje proobronne; monitorowanie i wspieranie działalności organizacji proobronnych oraz rekomendowanie zadań do realizacji przez te organizacje na rzecz wsparcia systemu obronnego państwa; przygotowanie kandydatów-ochotników (z organizacji proobronnych, klas mundurowych) na potrzeby rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przez ustalanie wymogów i wskazywanie potrzeb w zakresie ich szkolenia na rzecz SZ RP oraz koordynowanie procesu tego szkolenia; wskazywanie kierunków zmian w przepisach prawa oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących obszaru współdziałania resortu obrony narodowej z organizacjami proobronnymi; 3

4 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON
CO TO JEST ORGANIZACJA PROOBRONNA? Organizacje proobronne są dobrowolnymi zrzeszeniami obywateli polskich, działającymi w ramach zakreślonych norm prawnych ustawami z dnia: 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. Jednocześnie proponuje się dokonać podziału zadaniowego w ramach Sił Zbrojnych, na komponent operacyjny oraz komponent terytorialny. Komponent operacyjny nadal stanowiłby zasadniczy trzon organizacyjno-strukturalny, zadaniowy i uzupełnieniowy Sił Zbrojnych. Na komponent ten składałyby się dotychczasowe jednostki wojskowe Sił Zbrojnych. Natomiast komponent terytorialny byłby przeznaczony w pierwszej kolejności do realizacji zadań w ramach zarządzania kryzysowego, a na czas mobilizacji i wojny stanowiłby podstawę rozwinięcia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednocześnie byłby ofertą dla organizacji proobronnych. 4 4 4

5 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON TYPY ORGANIZACJI PROOBRONNYCH
Ratownicze – organizacje społeczne prowadzące działalność ratunkową, zapobiegające skutkom klęsk żywiołowych ekologicznych, prowadzące szkolenia z zakresu ratownictwa, pierwszej pomocy oraz specjalistyczne (wiele z nich współpracuje z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym); Edukacyjno-kulturalno-wychowawczo-sportowe – ich działania koncentrują się na wychowaniu patriotycznym, obywatelskim, propagowaniu wiedzy obronnej, historycznej, tradycji oręża polskiego, szacunku dla kombatantów, rozwoju tężyzny fizycznej oraz strzelectwa; Byłych wojskowych oraz kombatantów – zrzeszają weteranów, byłych żołnierzy, rezerwistów ; Paramilitarne – organizacje których działanie oraz struktura wzorowana jest na wojskowej, posiadające wewnętrzną hierarchię dowodzenia oraz stopnie, kładące duży nacisk na szkolenie wojskowe; 5

6 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON
PO CO POTRZEBNE SĄ ORGANIZACJE PROOBRONNE? W większości aglomeracji w dużych miastach system bezpieczeństwa opiera się wyłącznie na profesjonalnych służbach. Brakuje struktur opartych na wolontariacie, które stanowiłyby integralną część systemu. Ich brak stanowi poważne niebezpieczeństwo w wypadku zdarzeń niosących zagrożenie o charakterze masowym, które ze względu na ich rozmiar trudno będzie opanować wyłącznie profesjonalnymi siłami Jednocześnie proponuje się dokonać podziału zadaniowego w ramach Sił Zbrojnych, na komponent operacyjny oraz komponent terytorialny. Komponent operacyjny nadal stanowiłby zasadniczy trzon organizacyjno-strukturalny, zadaniowy i uzupełnieniowy Sił Zbrojnych. Na komponent ten składałyby się dotychczasowe jednostki wojskowe Sił Zbrojnych. Natomiast komponent terytorialny byłby przeznaczony w pierwszej kolejności do realizacji zadań w ramach zarządzania kryzysowego, a na czas mobilizacji i wojny stanowiłby podstawę rozwinięcia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednocześnie byłby ofertą dla organizacji proobronnych. 6 6 6

7 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON
Plany Biura na 2016 r. Standaryzacja procesu szkolenia w organizacjach proobronnych Ukierunkowanie procesu szkolenia na klasy mundurowe i organizacje proobronne Zadania publiczne – lokalnie, w oparciu o sprawdzone stowarzyszenia proobronne Oferta dla klas mundurowych – regionalnie, szkolenia w weekend Szkolenia o charakterze pilotażowym województwo, określeni adresaci Dobór najbardziej efektywnych form i metod szkolenia dla organizacji i klas Szkolenia będą kończone testami z wiedzy i umiejętności

8 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON
Co zamierzamy zrobić w pierwszej kolejności Dokonać analizy obowiązujących aktów prawnych i opracowanie projektów zmian lub nowych propozycji (np. strzelanie z broni wojskowej, noszenia mundurów) Koordynacja i wsparcie szkolenia (organizacja regionalnego zintegrowanego szkolenia dla organizacji proobronnych, klas mundurowych) Rozpoczęcie prac nad stworzeniem bazy danych organizacji proobronnych Rozpoczęcie porad prawnych w trakcie dyżurów telefonicznych prawników Biura

9 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON
Działania Biura dedykowane klasom mundurowym Organizacja egzaminów eksternistycznych z języka angielskiego wg STANAG Pozyskiwanie i opracowanie programów, podręczników i instrukcji Pomoc w organizacji i koordynacja szkolenia specjalistycznego Wspieranie organizacji obozów szkoleniowych

10 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON
CZEGO OCZEKUJEMY OD SZKÓŁ I ORGANIACJI PROOBRONNYCH Szerszego otwarcia na propozycje współpracy lokalnej zgłaszane przez Organizacje proobronne Komunikacji z Biurem ds. Proobronnych w zakresie przemyślanych potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych (tematy zakresów szkolenia na kolejny rok kalendarzowy – do 30 kwietnia) Propozycji w zakresie lokalnych inicjatyw szkoleniowych i edukacyjnych w uzgodnieniu z komendantami/dowódcami związków strzeleckich i innymi organizacjami proobronnymi Aktywne włączenie się do zawodów „PROOBRONNI - 16" eliminacje regionalne (wojewódzkie). 10

11 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON
„PROOBRONNI – 16” SZCZEGÓŁY Eliminacje regionalne organizowane Szef WSzW w każdym województwie na bazie wytypowanych Jednostek Wojskowych dla reprezentacji organizacji proobronnych i klas mundurowych. W zawodach finałowych planuje się udział 3 reprezentacji 10 osobowych (drużyna 8+2 rezerwowi) z każdego województwa - łącznie 48 reprezentacji. Razem z opiekunami i liderami, przewiduje się udział w zawodach ok. 600 osób. Zawody obejmują konkurencje, które są sprawdzianem umiejętności ogólno-wojskowych członków organizacji proobronnych. Regulamin zawodów opracowany zostanie w Inspektoracie Szkolenia DG RSZ. 11

12 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON
Propozycja na dzień dzisiejszy! Utworzenie regionalnych kompanii reprezentacyjnych z uczniów klas mundurowych (wyszkolonych i certyfikowanych przez żołnierzy batalionu reprezentacyjnego WP)

13 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON Biuro ds. Proobronnych MON
KONTAKT Biuro ds. Proobronnych MON Ul. Nowowiejska 28 A Warszawa Jesteśmy na Tel , , fax 13

14 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON
Dziękuję za uwagę! płk Marek BARANOWSKI Dyrektor Biura ds. Proobronnych MON


Pobierz ppt "BIURO DS. PROOBRONNYCH MON"

Podobne prezentacje


Reklamy Google