Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie współpracy z partnerami społecznymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie współpracy z partnerami społecznymi"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie współpracy z partnerami społecznymi
Opole, 11 czerwca 2013 r. .

2 Planowanie współpracy z partnerami społecznymi
Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok następny jest opracowywany na podstawie wniosków partnerów społecznych oraz inicjatyw własnych w następującym terminie: - do 5 września – partnerzy społeczni zgłaszają wnioski do planu współpracy do dowódcy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego; w razie zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra ON z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych przez Ministra Obrony Narodowej przyjęto następujące etapy rozpatrywania wniosku o nieodpłatne przekazywanie mienia ruchomego: formalnoprawnym – aktualność odpisu KRS, zgodność zapisów statutowych z uzasadnieniem wniosku; merytorycznym – ocena możliwości wykorzystania wnioskowanego mienia zgodnie z celami statutowymi, zasoby kadrowe niezbędne do obsługi sprzętu i prowadzenia działalności statutowej, posiadane własne zasoby sprzętowe, stan zaplecza technicznego, stan prawny użytkowanych nieruchomości, wysokość poniesionych nakładów własnych lub współuczestników przy organizacji przedsięwzięć, możliwości finansowe wnioskodawcy w zakresie eksploatacji mienia; uzgadnia wnioski z organami logistycznymi Rodzajów Sił Zbrojnych RP; sporządza projekty zbiorczych zestawień mienia ruchomego Skarbu Państwa możliwego do nieodpłatnego przekazania, które zatwierdza z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Podsekretarz Stanu w MON; przekazuje zatwierdzone Zbiorcze zestawienia do wykonawcy za pośrednictwem służb logistycznych Rodzajów Sił Zbrojnych RP; Przekazanie sprzętu przez jednostkę organizacyjną MON użytkownika, wskazanego w Zbiorczym zestawieniu odbywa się na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego w terminie i miejscu ustalonym z wnioskodawcą, odbiór mienia odbywa się na koszt wnioskodawcy.

3 Wnioski muszą zawierać między innymi następujące informacje:
Zgodnie z jej treścią a konkretnie z art. 4b 1. Minister Obrony Narodowej może nieodpłatnie przekazać, bez pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego, mienie ruchome Skarbu Państwa: 1) muzeom, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, państwowym i samorządowym szkołom publicznym, państwowym szkołom wyższym oraz państwowym wyższym szkołom zawodowym - na cele muzealne, wystawiennicze, kulturalne lub szkoleniowe; 2) państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym działalność związaną z obronnością lub bezpieczeństwem państwa - na cele ich działalności statutowej. szczegółowy zakres i rodzaj oczekiwanego od jednostki wojskowej merytorycznego i logistycznego wsparcia przedsięwzięcia; nazwy innych jednostek wojskowych, do których partner społeczny kieruje jednocześnie wnioski do planu współpracy; źródła finansowania przedsięwzięcia; nazwy współorganizatorów; przewidywaną liczbę uczestników; planowane działania promocyjne.

4 .

5 Wniosek do planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi .

6 Wsparcie logistyczne Wsparcie logistyczne inicjatyw nie ujętych w planie współpracy może być udzielone tylko w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi, za zgodą właściwego dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, a w odniesieniu do udostępniania nieruchomości – także za zgodą Dyrektora Departamentu Infrastruktury. .

7 Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu i uzbrojenia wojskowego
Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu i uzbrojenia wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości jednostek i komórek organizacyjnych resortu.

8 Udostępnianie partnerom społecznym nieruchomości lub ich części
Udostępnianie partnerom społecznym nieruchomości lub ich części znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej odbywa się na zasadach określonych w decyzji nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowe i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 185).

9 Podstawy prawne Ustawy:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U ), 33 str. Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U ), str. 22. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U ), str. 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U ), 8 str. Rozporządzenia: Rozporządzenie w sprawie Ministra Obrony Narodowej z 29 października 2002 r w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 188 poz. 1580) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U ), str. 28. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U ), str. 2.

10 Podstawy prawne Decyzja 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (DZ. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r. znowelizowana przez Decyzją nr 146/MON z dnia 11 kwietnia 2011 r., zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzania zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 121) Decyzja Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 litego 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania wobec fundacji, dla których Minister Obrony Narodowej jest ministrem właściwym ze względu na cele fundacji. (Dz. Urz. MON ) 1 str. Decyzja Nr 483/MON Ministra Obrony Narodowej z 27 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych w zakresie obronności organizacjom pozarządowym (Dz. Urz. MON ) 2 str. Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. (Dz. Urz. MON ), 22 str. Decyzja Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON ), 6 str. Decyzja Nr 280/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego lub uczestnictwa Ministra Obrony Narodowej w komitecie honorowym (Dz. Urz. MON ), 6 str.


Pobierz ppt "Planowanie współpracy z partnerami społecznymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google