Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja dla bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja dla bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie."— Zapis prezentacji:

1

2 Edukacja dla bezpieczeństwa

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. Nr 4,poz. 17) Przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa(EdB) – zał. Nr 4

4 Wprowadzenie nowego przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa Często wiąże się z zakłopotaniem a także z pytaniami i wątpliwościami środowiska nauczycielskiego – bo: 1) kto i jak miałby uczyć w Gimnazjum?; 2) czy dotychczasowi nauczyciele PO mogą uczyć EdB w Gimnazjum? 3) w którym roku nauczania zaplanować EdB?

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz szkół i wypadków w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz.U.Nr50,poz.400) §10 Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy* w szkołach i placówkach... posiada osoba, która legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym posiadane przygotowanie....* * - obowiązuje od 01.09.2010r * - odesłanie do Ustawy o Ratownictwie Medycznym.

6 Ustawa Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.06.191.1410) Art. 3.7. Pierwsza pomoc – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych. Art.8 2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem: 1) lekarzy systemu; 2) pielęgniarek systemu; 3) ratowników medycznych 4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie 5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi w drodze rozporządzenia, zakres wiedzy i umiejętności.....

7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U Nr 139 poz. 1132) § 2 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia. § 3 Wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy nabywa się w ramach szkolenia uwzględniającego specyfikę zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zwanego dalej szkoleniem, organizowanego przez podmiot wymieniony w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust.1ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty* (Dz.U z 2004r, Nr 256), późn.zm., zwany dalej podmiotem organizującym szkolenie.

8 * Art. 78. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia: 1) warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia, w tym zakres ich działalności obowiązkowej, 2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni ponadto zadania, które mogą być realizowane wyłącznie przez placówki doskonalenia posiadające akredytację oraz publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2.

9 CELE EDUKACYJNE: EdB w III etapie edukacyjnym EdB w IV etapie edukacyjnym

10 KIEDY EDUKACJĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA ZAPLANOWAĆ Na realizację programu przeznacza się 30 godzin w ciągu jednego roku w każdym etapie (III-IV) kształcenia. Jak zapewne Państwo zauważyliście, ażeby osiągnąć cele szkoleniowe to większość zajęć musi być realizowana w grupach, praktycznie z użyciem pomocy naukowych oraz sprzętu specjalistycznego (fantomów).

11 KONKURSY I ZAWODY SPORTOWO OBRONNE: Ciekawą formą oddziaływania wychowawczego i utrwalania już nabytych umiejętności, mogą być specjalistyczne obozy szkoleniowo- wypoczynkowe z zakresu EdB (są na to środki, które można pozyskać z MEN i MON) oaz aktywne włączenie się nauczycieli EdB oraz WF w przedsięwzięcia realizowane przez Kuratorium Oświaty. - www.kuratorium.bialystok.pl dalej : Konkursy, Olimpiady, Turniejewww.kuratorium.bialystok.pl dalej: konkursy i zawody obronne: - VII Edycja konkursu Polska w NATO ( w tym roku akces zgłosiło tylko sześć szkół) – finał woj.24.10.09r; - XV edycja Ogólnopolskiego konkursu ( przedmiotowy) oraz III edycji Olimpiady - Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego... – I-IV.10r; - IV Podlaska Gimnazjada Strzelecka –16-18.11.10r oraz finał woj.04.12.09r ; - zawody strzeleckie O Srebrne Muszkiety – IV. 10r; - zawody sportowo- obronne Sprawni jak żołnierze. – IV.10r;


Pobierz ppt "Edukacja dla bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google