Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W POLSCE
Powołana na mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 roku Slajd 1

2

3 Państwowa Straż Pożarna
zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Powołana dnia 1 lipca 1992 r.

4 ZADANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

5 rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze; nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;

6 kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności; prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności; współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;

7 współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

8 ORGANIZACJA PSP

9 Jednostki organizacyjne PSP
Komenda Główna Komendy wojewódzkie (16) Komendy powiatowe/miejskie Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły Jednostki badawczo-rozwojowe Centralne Muzeum Pożarnictwa

10 SCHEMAT ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

11 Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny PSP, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

12 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

13 ZADANIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

14 kierowanie pracą Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym; pełnienie funkcji przełożonego strażaków pełniących służbę w PSP; inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; organizowanie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych PSP;

15 inicjowanie oraz przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; organizowanie krajowych oraz międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych; organizowanie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych PSP;

16 prowadzenie współpracy międzynarodowej, udział w przygotowywaniu i wykonywaniu umów międzynarodowych w zakresie określonym w ustawach i w tych umowach oraz kierowanie jednostek organizacyjnych PSP do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych; wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w PSP w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

17 Zadania i kompetencje PSP na obszarze województwa wykonują:
wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie; komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.

18 ZADANIA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

19 Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołuje, spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej złożony po uzyskaniu zgody wojewody. Natomiast odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych- po zasięgnięciu opinii wojewody.

20 kierowanie komendą wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg przekraczają możliwości sił ratowniczych powiatu; analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa;

21 kierowanie jednostek organizacyjnych PSP z obszaru województwa do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych; nadzór i kontrolowanie komendantów powiatowych (miejskich) i komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej; uczestniczenie w przygotowywaniu projektu budżetu państwa w części, której dysponentem jest właściwy wojewoda, w rozdziałach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

22 ZADANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

23 Komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze starostą.

24 kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie; wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia; szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych.

25 JAK ZOSTAĆ STRAŻAKIEM?

26 Służba kandydacka w PSP jest odbywana w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i w szkołach aspirantów PSP

27 Do służby kandydackiej PSP może być przyjęta osoba:
Na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, Posiada obywatelstwo polskie, Niekarana za przestępstwo Posiada zdolność psychiczną i fizyczną do służby w PSP, Uzyskała: - świadectwo dojrzałości i nie przekroczyła 25 roku życia- jeżeli ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, - świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyła 23 roku życia - jeżeli ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach aspirantów PSP, Złoży zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej, Z wynikiem pomyślnym zda egzamin wstępny.

28 PRAWA I OBOWIĄZKI STRAŻAKÓW

29 Art. 57. Strażak w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Art. 57a. 1. Strażak nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania strażaka na stanowisko służbowe Art. 57c. 1. Strażak nie może być członkiem partii politycznej.

30 Art. 60. 1. Strażak po 15 latach służby nabywa prawo do zaopatrzenia emerytalnego według zasad i na warunkach przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Art. 61. 1. Strażak jest obowiązany do noszenia w czasie służby: umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej, dystynkcji, odznak, znaków identyfikacyjnych i ekwipunku osobistego.

31 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google