Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON"— Zapis prezentacji:

1 DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON
WARSZTATY DLA PRZEDSTAWICIELI ORAGNIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJACYCH Z RESORTEM OBRONY NARODOWEJ Popowo 20 – 22 stycznia 2011 r.

2 DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON
Zasady przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych w 2011 r. Popowo, 20 – 22 stycznia 2011 r.

3 PODSTAWOWE DOKUMENTY:
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON PODSTAWOWE DOKUMENTY: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ustawa o finansach publicznych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Ustawa o rachunkowości

4 RODZAJE ZADAŃ I PRIORYTETOWE OBSZARY WSPARCIA:
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON RODZAJE ZADAŃ I PRIORYTETOWE OBSZARY WSPARCIA: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych RP Popularyzowanie informacji o profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w otoczeniu społecznym resortu obrony narodowej; Upowszechnianie informacji o NSR, w tym zasad naboru i ich funkcjonowania; Wsparcie uczestników oraz weteranów misji wojskowych poza granicami kraju i ich rodzin; Kształtowanie postaw proobronnych, nabywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w dziedzinach przydatnych dla obronności, w tym organizowanie szkoleń specjalistycznych przydatnych w SZ RP; Wsparcie działalności żołnierzy rezerwy, w stanie spoczynku oraz kombatantów; Szkolenie selekcyjne (samolotowe) dla kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

5 RODZAJE ZADAŃ I PRIORYTETOWE OBSZARY WSPARCIA:
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON RODZAJE ZADAŃ I PRIORYTETOWE OBSZARY WSPARCIA: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Działalność społeczno-wychowawcza, edukacyjna oraz kulturalna skierowana do żołnierzy i pracowników wojska i ich rodzin; Nuka, szkolnictwo wyższe edukacja, oświata i wychowanie Promocja innowacyjnych programów przysposobienia obronnego i edukacja dla bezpieczeństwa Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Przygotowanie reprezentacji SZ RP do udziału w zawodach sportowych, organizacja przedsięwzięć w obszarze kultury fizycznej i w SZ RP.

6 WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI Uprawniony podmiot Finansowane zadania muszą mieścić się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej niestanowiącej działalności gospodarczej Oferenta

7 DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON
WKŁAD FINANSOWY środki finansowe własne i inne (pozyskane przez oferenta (np. od sponsorów, inne dotacje) zaewidencjonowane na koncie Oferenta i stanowiące rzeczywisty wydatek pieniężny. WKŁAD NIEFINANSOWY wniesienie określonych składników majątku do oferty niepowodujące powstania faktycznego wydatku pieniężnego(np. praca wolontariuszy, koszty korzystania z pomieszczeń i lokali)

8 DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON
KOSZTY ZADANIA Kwalifikowane – bezpośrednio związane z realizacją zadania (np. koszty wynagrodzeń bezosobowych, transportu, materiałów programowych i promocyjnych, wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację zadania). Niekwalifikowane – wydatki, które nie mogą być finansowane ze środków dotacji i nieodnoszące się jednoznacznie do zadania (np. zakup nieruchomości, wydatki sfinansowane z innych źródeł, wynagordzenie osobowe).

9 Od dnia ukazania się ogłoszenia otwartego konkursu ofert w BIP MON;
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON ZŁOŻENIE OFERTY Od dnia ukazania się ogłoszenia otwartego konkursu ofert w BIP MON; Obowiązujący wzór oferty; Maksymalnie 10 ofert od jednego podmiotu; Dwa egzemplarze oferty Komplet wymaganych załączników OFERTA WSPÓLNA – złożona przez dwie lub więcej organizacji pozarządowych

10 Okres realizacji zadania
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON OFERTA Rodzaj zadania Tytuł zadania Okres realizacji zadania Forma realizacji zadania (powierzenie/wspieranie) Kwota dotacji Dane oferenta Opis zadania Kalkulacja przewidywanych kosztów Wymagane załączniki Podpisana przez upoważnione osoby

11 W Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON OCENA FORMALNA OFERTY W Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON OCENA MERYTORYCZNA OFERTY Komisja ds. Zlecania Zadań w Zakresie Obronności Zgodność z celami i zakresem zadań statutowych oferenta, Zgodność celów zadania z obszarem, Przydatność zadania dla resortu obrony narodowej, Przewidywane efekty zadania, Doświadczenie we współpracy z resortem obrony narodowej, Rzetelność budżetu, Własny wkład finansowy.

12 Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert W trzech egzemplarzach
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON ZAWARCIE UMOWY Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert W trzech egzemplarzach Wymagane załączniki (oferta, zaktualizowany harmonogram i kosztorys) Zmiana treści umowy wyłącznie w drodze aneksu, nie później niż 15 dni przed planowanym zakończeniem zadania

13 Zgodnie z celem zadania Na warunkach określonych w umowie
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON ROZLICZENIE DOTACJI Zgodnie z celem zadania Na warunkach określonych w umowie Zgodnie ze złożona ofertą Zgodnie z aktualnym kosztorysem Zgodnie z aktualnym harmonogramem Złożenie sprawozdania – nie później niż 30 dni, po jego zakończeniu;

14 KONTROLA REALIZACJI ZADANIA Merytoryczna lub/i finansowa
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON KONTROLA REALIZACJI ZADANIA Merytoryczna lub/i finansowa W trakcie realizacji zadania lub po jego zakończeniu Sprawdzenie: prawidłowości wykonania zadania przez Zleceniobiorcę prawidłowość wydatkowania przekazanej dotacji


Pobierz ppt "DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MON"

Podobne prezentacje


Reklamy Google