Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NADZÓR PEDAGOGICZNY ROK SZKOLNY 2013/2014 Warszawa, 3 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NADZÓR PEDAGOGICZNY ROK SZKOLNY 2013/2014 Warszawa, 3 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NADZÓR PEDAGOGICZNY ROK SZKOLNY 2013/2014 Warszawa, 3 października 2013 r.

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

3 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół w zakresie: -realizacji polityki oświatowej państwa, w tym pomoc w spełnianiu wymagań państwa -rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży, organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, -wspierania szkół w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych -opracowania i realizacji IPET- ów oraz indywidualnych programów rewalidacyjno-wychowawczych, -udzielania nauczycielom, wychowawcom, specjalistom pomocy w rozwiazywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, -podejmowania działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży, -organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń, Współpraca szkół i placówek specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie edukacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

4 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych: kontynuacja wdrażania podstawy programowej, przygotowanie szkół do nowego egzaminu zewnętrznego, wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym, dostosowywanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

5 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów: dbałość o bezpieczeństwo fizyczne uczniów, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne uczniów, przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny warunków nauczania, wychowania i opieki.

6 Zakres ewaluacjiTyp szkoły/rodzaj placówki Liczba ewaluacj i Ewaluacje całościowe wszystkie typy szkół i rodzaje placówek 78 [10] Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. wszystkie typy szkół i rodzaje placówek 234 [28] Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014

7 Ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Typ szkoły/rodzaj placówki Liczba ewaluacji Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Dzieci/uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Respektowane są normy społeczne. przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka kształcenia ustawicznego 468 [57] Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów; Respektowane są normy społeczne. placówka oświatowo-wychowawcza Promowana jest wartość edukacji; Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. placówka doskonalenia nauczycieli, poradnia psychologiczno- pedagogiczna, biblioteka pedagogiczna Planuje i organizuje się pacę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki; Respektowane są normy społeczne. specjalny ośrodek wychowawczy placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki; Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Respektowane są normy społeczne. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy

8 Lp.Tematyka kontroli planowych Typ szkoły/rodzaj placówki 1. Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. publiczne: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – 10% 2. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły. publiczne technika -10% 3. Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. publiczne i niepubliczne zasadnicze szkoły zawodowe, technika (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkoły policealne – 5% 4. Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. publiczne placówki doskonalenia nauczycieli -100% Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014

9 5. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. publiczne szkoły podstawowe - 10% 6. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja – 5% 7. Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. publiczne szkoły podstawowe i gimnazja - 10% 8. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. publiczne gimnazja - 10% 9. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej. publiczne szkoły podstawowe -10% 10. Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. szkoły niepubliczne - 10% Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014

10 Monitorowanie W roku szkolnym 2013/2014 monitorowane będą: Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

11 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NADZÓR PEDAGOGICZNY ROK SZKOLNY 2013/2014 Warszawa, 3 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google