Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotował Andrzej Potucha

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotował Andrzej Potucha"— Zapis prezentacji:

1 Przygotował Andrzej Potucha
Podsystem militarny – rola i zadania w systemie bezpieczeństwa narodowego RP Przygotował Andrzej Potucha

2 Na stan bezpieczeństwa międzynarodowego wpływa w istotnej mierze poszanowanie uniwersalnych praw człowieka, zasad demokracji i praworządności. System bezpieczeństwa militarnego nie może być sprawą jednego państwa, ponieważ wymaga ono wspólnych, ponadnarodowych działań, aby sprostać różnym zagrożeniom we współczesnym świecie. Przedstawione w opracowaniu materiały dotyczą problematyki bezpieczeństwa militarnego Polski oraz państw z bliższego i dalszego otoczenia. Przestudiowanie ich pozwoli na ugruntowanie własnej wiedzy w tak istotnej sferze działalności jednostki, podmiotu i całego społeczeństwa jakim jest podsystem bezpieczeństwa militarnego.

3

4 W rozdziale pierwszym przedstawione zostały podstawy formalno-prawne podsystemu bezpieczeństwa militarnego, m.in.: - przepisy prawne regulujące strefy obronności (ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP), - charakterystykę stanu wojennego i stanu wyjątkowego, - mobilizacja gospodarki w warunkach zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, militaryzacja jednostek organizacji gospodarki narodowej MILITARYZACJA - przeniesienie zasad i metod organizacji wojskowej do organów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej i gospodarki narodowej, stosowanie w nich niektórych elementów dyscypliny wojskowej oraz nadaniu im wojskowego charakteru przez powołanie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych).

5 Rozdział drugi to cele i zadania podsystemu militarnego.
Głównym celem bezpieczeństwa militarnego jest zapewnienie warunków do realizacji interesu narodowego. Natomiast szczegółowe cele obejmują: - zapewnienie obrony terytorium Polski przed agresją zbrojną przez zbudowanie silnego podsystemu bezpieczeństwa militarnego; - zapewnienie bezpieczeństwa obywateli przez ich przygotowanie do militarnej obrony kraju (odbycie zasadniczej służby wojskowej, przysposobienia i szkolenia obronnego studentów, patriotyczne wychowanie młodzieży).

6 Podsystem bezpieczeństwa militarnego pełni dwie podstawowe funkcje.
Funkcja pierwsza (wewnętrzna) polega na kreowaniu bezpieczeństwa państwa jako instytucji na arenie międzynarodowej i w otoczeniu sąsiadów. Funkcja druga (zewnętrzna) sprowadza się do ewentualnego przeciwstawienia się wobec wyzwań i zagrożeń polityczno-militarnych. Zadania dla podsystemu bezpieczeństwa militarnego dotyczą aktualnie dwóch obszarów: wewnętrznego Polski rozumianego jako terytorium kraju i zewnętrznego, czyli poza obszarem kraju

7

8 Zadania te można ująć w trzech grupach:
Zapewnienie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju Zapobieganie konfliktom lokalnym i regionalnym udział w konflikcie na dużą skalę będzie polegał na zapobieganiu utraty terytorium państwa przez zatrzymanie działań ofensywnych agresora.

9 Rozdział trzeci przedstawia strukturę organizacyjno-funkcjonalną podsystemu bezpieczeństwa narodowego. - Organy kierowania bezpieczeństwem militarnym, Zadania resortu w zakresie bezpieczeństwa militarnego, Zadania województw w zakresie bezpieczeństwa militarnego (województwo jako jednostka samorządu terytorialnego), Zadania powiatów w zakresie bezpieczeństwa militarnego (powiaty stanowią kolejną po gminie jednostkę samorządu terytorialnego, powoływane przez Radę Ministrów na drodze rozporządzenia). Zadania gmin w zakresie bezpieczeństwa militarnego (gmina jako wspólnota samorządowa).

10 Rozdział czwarty przedstawia zadania terenowych organów administracji wojskowej w zakresie bezpieczeństwa militarnego. Zadania Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Zadania Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, Zadania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Zadania Wojskowej Komendy Uzupełnień, Płaszczyzny współpracy Terenowych Organów Administracji Wojskowej (Wydział Gospodarki, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności.

11 Podsumowanie Cel pracy został osiągnięty, przedstawił zagadnienia bezpieczeństwa RP. W nowych uwarunkowaniach jakich przyszło nam żyć formułowane są tezy, iż iż siły zbrojne nie są ani dobrym, ani skutecznym instrumentem polityki bezpieczeństwa militarnego.


Pobierz ppt "Przygotował Andrzej Potucha"

Podobne prezentacje


Reklamy Google