Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsystem militarny – rola i zadania w systemie bezpieczeństwa narodowego RP Przygotował Andrzej Potucha.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsystem militarny – rola i zadania w systemie bezpieczeństwa narodowego RP Przygotował Andrzej Potucha."— Zapis prezentacji:

1 Podsystem militarny – rola i zadania w systemie bezpieczeństwa narodowego RP Przygotował Andrzej Potucha

2 Na stan bezpieczeństwa międzynarodowego wpływa w istotnej mierze poszanowanie uniwersalnych praw człowieka, zasad demokracji i praworządności. System bezpieczeństwa militarnego nie może być sprawą jednego państwa, ponieważ wymaga ono wspólnych, ponadnarodowych działań, aby sprostać różnym zagrożeniom we współczesnym świecie. Przedstawione w opracowaniu materiały dotyczą problematyki bezpieczeństwa militarnego Polski oraz państw z bliższego i dalszego otoczenia. Przestudiowanie ich pozwoli na ugruntowanie własnej wiedzy w tak istotnej sferze działalności jednostki, podmiotu i całego społeczeństwa jakim jest podsystem bezpieczeństwa militarnego.

3

4 W rozdziale pierwszym przedstawione zostały podstawy formalno-prawne podsystemu bezpieczeństwa militarnego, m.in.: - przepisy prawne regulujące strefy obronności (ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP), - charakterystykę stanu wojennego i stanu wyjątkowego, - mobilizacja gospodarki w warunkach zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, -militaryzacja jednostek organizacji gospodarki narodowej MILITARYZACJA - przeniesienie zasad i metod organizacji wojskowej do organów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej i gospodarki narodowej, stosowanie w nich niektórych elementów dyscypliny wojskowej oraz nadaniu im wojskowego charakteru przez powołanie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych).

5 Rozdział drugi to cele i zadania podsystemu militarnego. Głównym celem bezpieczeństwa militarnego jest zapewnienie warunków do realizacji interesu narodowego. Natomiast szczegółowe cele obejmują: - zapewnienie obrony terytorium Polski przed agresją zbrojną przez zbudowanie silnego podsystemu bezpieczeństwa militarnego; - zapewnienie bezpieczeństwa obywateli przez ich przygotowanie do militarnej obrony kraju (odbycie zasadniczej służby wojskowej, przysposobienia i szkolenia obronnego studentów, patriotyczne wychowanie młodzieży).

6 Podsystem bezpieczeństwa militarnego pełni dwie podstawowe funkcje. Funkcja pierwsza (wewnętrzna) polega na kreowaniu bezpieczeństwa państwa jako instytucji na arenie międzynarodowej i w otoczeniu sąsiadów. Funkcja druga (zewnętrzna) sprowadza się do ewentualnego przeciwstawienia się wobec wyzwań i zagrożeń polityczno-militarnych. Zadania dla podsystemu bezpieczeństwa militarnego dotyczą aktualnie dwóch obszarów: wewnętrznego Polski rozumianego jako terytorium kraju i zewnętrznego, czyli poza obszarem kraju

7

8 Zadania te można ująć w trzech grupach: -Zapewnienie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju -Zapobieganie konfliktom lokalnym i regionalnym - udział w konflikcie na dużą skalę będzie polegał na zapobieganiu utraty terytorium państwa przez zatrzymanie działań ofensywnych agresora.

9 Rozdział trzeci przedstawia strukturę organizacyjno- funkcjonalną podsystemu bezpieczeństwa narodowego. - Organy kierowania bezpieczeństwem militarnym, -Zadania resortu w zakresie bezpieczeństwa militarnego, -Zadania województw w zakresie bezpieczeństwa militarnego (województwo jako jednostka samorządu terytorialnego), -Zadania powiatów w zakresie bezpieczeństwa militarnego (powiaty stanowią kolejną po gminie jednostkę samorządu terytorialnego, powoływane przez Radę Ministrów na drodze rozporządzenia). -Zadania gmin w zakresie bezpieczeństwa militarnego (gmina jako wspólnota samorządowa).

10 Rozdział czwarty przedstawia zadania terenowych organów administracji wojskowej w zakresie bezpieczeństwa militarnego. -Zadania Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, -Zadania Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, -Zadania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, -Zadania Wojskowej Komendy Uzupełnień, -Płaszczyzny współpracy Terenowych Organów Administracji Wojskowej (Wydział Gospodarki, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności.

11 Podsumowanie Cel pracy został osiągnięty, przedstawił zagadnienia bezpieczeństwa RP. W nowych uwarunkowaniach jakich przyszło nam żyć formułowane są tezy, iż iż siły zbrojne nie są ani dobrym, ani skutecznym instrumentem polityki bezpieczeństwa militarnego.


Pobierz ppt "Podsystem militarny – rola i zadania w systemie bezpieczeństwa narodowego RP Przygotował Andrzej Potucha."

Podobne prezentacje


Reklamy Google