Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA METODYCZNA pod hasłem Diagnostyka i ewaluacja - konieczność czy potrzeba?  Organizatorzy: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Miejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA METODYCZNA pod hasłem Diagnostyka i ewaluacja - konieczność czy potrzeba?  Organizatorzy: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Miejski."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA METODYCZNA pod hasłem Diagnostyka i ewaluacja - konieczność czy potrzeba? 
Organizatorzy: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Konin, 31 sierpnia 2013 r.

2 PROGRAM KONFERENCJI Najważniejsze zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej Diagnostyka i ewaluacja - różnice i podobieństwa Autoewaluacja pracy nauczyciela a ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły Diagnozowanie osiągnięć uczniów na poszczególnych przedmiotach nauczania Oferta doskonalenia na rok szkolny 2013/ Centrum Doskonalenia Nauczycieli Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

3 Najważniejsze zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
w roku szkolnym 2013/2014 Opracował: Krzysztof Wereszczyński Dyrektor MODN

4 Kierunki Polityki Oświatowej Państwa
na rok szkolny 2013/2014 Minister edukacji narodowej podpisała 3 lipca dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Źródło:

5 Kierunki Polityki Oświatowej Państwa
na rok szkolny 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Źródło:

6 Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

7 Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

8 Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

9 Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

10 Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

11 Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

12 Ministra Edukacji Narodowej
Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

13 Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

14 Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

15 Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

16 Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

17 Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

18 Zmiany i nowelizacje rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 13 sierpnia 2013 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania


Pobierz ppt "KONFERENCJA METODYCZNA pod hasłem Diagnostyka i ewaluacja - konieczność czy potrzeba?  Organizatorzy: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Miejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google