Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DO SIŁ ZBROJNYCH W RAMACH AKCJI KURIERSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DO SIŁ ZBROJNYCH W RAMACH AKCJI KURIERSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 DO SIŁ ZBROJNYCH W RAMACH AKCJI KURIERSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
DORĘCZANIE DOKUMENTÓW POWOŁANIA DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W TRYBIE NATYCHMIASTOWEGO STAWIENNICTWA DO SIŁ ZBROJNYCH W RAMACH AKCJI KURIERSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2 PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /art.60-62/ Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010r. W sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń / / Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej / z późn.zmianami/

3 OGÓLNE ZASADY POWOŁANIA DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
a) Sposoby powołania do czynnej służby wojskowej b) Organizacja doręczania kart powołania c) Warunki powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa a)Art. 60. 1. Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje za pomocą kart powołania, kart mobilizacyjnych albo w drodze obwieszczeń lub w inny sposób określony przez Ministra ON. Karta powołania jest decyzją administracyjną. 2. Powoływanie do czynnej służby wojskowej należy do wojskowego komendanta uzupełnień. b)4. Zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, oraz do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny należy: w gminach – do wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast); w powiatach – do starostów (prezydentów miast na prawach powiatu). 6. Rozplakatowanie obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny należy do wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). 7. Karty powołania w uzasadnionych przypadkach mogą być doręczane również w dniach ustawowo wolnych od pracy i o każdej porze doby. c)8. Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, może nastąpić w celu: 1) sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych; 2) udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. d)8a. Powołanie do okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa, może nastąpić w celu udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania i ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. d) Warunki powołania do okresowej służby wojskowej, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa

4 Karty powołania, określony wzór w załączniku nr 2 do rozporządzenia, która jest przeznaczona do powoływania osób do: Odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa; Pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; Okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

5 Wzór karty powołania – załącznik nr 2
Wzór karty powołania – załącznik nr 2. przeznaczony dla Wojskowego Komendanta Uzupełnień

6 Wzór obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia powszechnej mobilizacji osób posiadający dany rodzaj karty mobilizacyjnej, żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz osób obowiązanych do świadczeń na rzecz obrony – do wykonania czynności określonych w obwieszczeniu.

7 a) Nr 4 do rozporządzenia , które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny określonych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony- do osobistego stawienia się w miejscu i czasie określonych w obwieszczeniu.

8 b) Nr 5 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny określonych osób oraz ich stawienia się do tej służby w miejscu i czasie określonych w obwieszczeniu.

9 MOBILIZACJA SIŁ ZBROJNYCH Mobilizacja częściowa Mobilizacja całkowita Mobilizacja powszechna Decyzję podejmuje PREZYDENT RP Mobilizacja częściowa – to mobilizacyjne rozwinięcie wybranych jednostek wojskowych odpowiednio do skali i charakteru zewnętrznego zagrożenia państwa. Mobilizacja całkowita – to mobilizacyjne rozwinięcie całości sił zbrojnych (zgodnie z planem mobilizacyjnym SZ RP) odpowiednio do skali i charakteru zewnętrznego zagrożenia państwa. Mobilizacja powszechna – to jednoczesne rozwinięcie całości sił zbrojnych w razie nagłego wybuchu wojny lub zaistnienia sytuacji wskazującej na nieuchronność wybuchu wojny. W gospodarce narodowej następuje uruchomienie „Programu Mobilizacji Gospodarki”. Decyzja przekazywana jest w ramach systemu alarmowania oraz w formie komunikatów radiowych, telewizyjnych i prasowych dla społeczeństwa. Organa administracji wojskowej i samorządowej rozplakatowują obwieszczenia o mobilizacji powszechnej.

10 SPOSOBY POWOŁYWANIA UZUPEŁNIEŃ MOBILIZACYJNYCH
Powoływanie żołnierzy rezerwy oraz wzywanie pracowników wojska na uzupełnienie jednostek wojskowych może się odbywać w trybie zwykłym lub natychmiastowego stawiennictwa. Tryb zwykły – polega na dostarczeniu żołnierzom rezerwy kart powołania, posiadaczom i innym osobom świadczeń na rzecz obrony ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do stawienia się w jednostce wojskowej ( wykonania świadczeń na rzecz obrony). Tryb natychmiastowego stawiennictwa – polega na dostarczeniu żołnierzom rezerwy kart powołania, posiadaczom i innym osobom świadczeń na rzecz obrony, bezpośrednio przed terminem stawienia się w jednostce wojskowej ( wykonania świadczeń na rzecz obrony).

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GDYNI Ul. Pułaskiego 7
Gdynia Tel w. 232,248 Po godz. służbowych FAX: Mail:


Pobierz ppt "DO SIŁ ZBROJNYCH W RAMACH AKCJI KURIERSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google