Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Program został opracowany w oparciu o:  przepisy prawa UE rozporządzenie PE i Rady nr 1303/2013 w sprawie wspólnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Program został opracowany w oparciu o:  przepisy prawa UE rozporządzenie PE i Rady nr 1303/2013 w sprawie wspólnych."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Program został opracowany w oparciu o:  przepisy prawa UE rozporządzenie PE i Rady nr 1303/2013 w sprawie wspólnych przepisów dla EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR; rozporządzenie Rady i PE nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;  wytyczne Komisji Europejskiej  Umowa Partnerstwa 2

3 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Przepisy krajowe: Program nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, jest jedynie dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunek wsparcia 3

4 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Przepisy krajowe:  ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy, które w sposób szczegółowy przesądzą o kwalifikowalności wydatków oraz działaniach możliwych do wsparcia 4

5 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 4 Alokacja przyznana Polsce, pod względem wielkości, jest 4 największą alokacją przyznaną państwu członkowskiemu przez Komisję Europejską na perspektywę finansową 2014-2020. Większą alokację otrzymała tylko Hiszpania, Francja i Włochy. 5

6 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” wkład unijny 531 219 456 euro wkład krajowy ok. 179 290 055 euro ogółem ok. 710 509 511 euro 6

7 Program będzie realizować 7 Priorytetów i 42 działania: – Priorytet 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy ok. 24,5% całkowitej alokacji Priorytet 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy ok. 38% całkowitej alokacji Priorytet 3 – Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa ok. 4,5% całkowitej alokacji Priorytet 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej ok. 15% całkowitej alokacji Priorytet 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania ok. 11,6% całkowitej alokacji Priorytet 6 – Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej ok. 0,5% całkowitej alokacji Priorytet 7 – Pomoc Techniczna 6% całkowitej alokacji 7

8 Alokacja w podziale na Priorytety 8

9 W zakresie Priorytetu 2 – akwakultura będzie wdrażanych 9 działań: 1.Innowacje (art. 47 EFMR), 2.Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury (art. 49 EFMR), 3.Inwestycje produkcyjne w akwakulturę (art. 48 ust.1 lit. a-d, f-h EFMR), 4.Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury (art. 52 EFMR), 5.Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - zwiększanie efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii (art. 48 ust.1 lit. k EFMR), 6.Inwestycje produkcyjne w akwakulturę - efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody (art. 48 ust.1 lit. e, i, j EFMR), 7.Zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwakultury (art. 51 EFMR), 8.Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe (art. 54 EFMR), 9.Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów (art. 50 EFMR). 9

10 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Celem działania: 1. Innowacje jest:  stymulowanie innowacji w sektorze akwakulturze, poprzez m.in. rozwijanie w gospodarstwach akwakultury wiedzy technicznej, naukowej lub organizacyjnej, która ograniczy oddziaływanie na środowisko, będzie wspierać zrównoważone gospodarowanie zasobami w sektorze akwakultury, poprawi dobrostan zwierząt lub ułatwi nowe zrównoważone metody produkcji;  wprowadzanie do obrotu nowych gatunków akwakultury o dobrym potencjale rynkowym, nowych lub ulepszonych procesów, itp.;  badanie innowacyjnych produktów lub procesów pod względem ich wykonalności technicznej. 10

11 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Celem działania: 2. Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury jest:  poprawa ogólnych wyników i konkurencyjności gospodarstw akwakultury w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zapewnienie usług z zakresu zarządzania i doradztwa jak też zakup usług doradczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa. 3.5.6. Inwestycje produkcyjne w akwakulturę:  wsparcie inwestycji produkcyjnych w akwakulturze, różnicowanie produkcji akwakultury i hodowanych gatunków, modernizację jednostek akwakultury, w tym poprawę warunków BHP, zakup sprzętu służącego ochronie gospodarstw przed dzikimi drapieżnikami, inwestycje zmniejszające negatywne lub zwiększające pozytywne oddziaływanie na środowisko oraz służące poprawie jakości produktów akwakultury, skutkujące znacznym zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstw z sektora akwakultury na zużycie i jakość wody, odbudowę istniejących stawów lub zalewów, różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury, a także inwestycje zwiększające efektywność energetyczną. 11

12 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Celem działania: 4. 4. Zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury jest:  wspierania przedsiębiorczości w sektorze akwakultury EFMR może wspierać zakładanie zrównoważonych przedsiębiorstw w sektorze akwakultury przez hodowców rozpoczynających działalność w sektorze akwakultury. 7. Zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwakultury jest:  identyfikowanie i tworzenie map obszarów o warunkach najlepiej dopasowanych do rozwoju akwakultury, z uwzględnieniem oraz identyfikowanie i tworzenie map obszarów, na których akwakultura powinna być wykluczona, aby utrzymać rolę takich obszarów w funkcjonowaniu ekosystemu. 8. Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe:  ma na celu rekompensowanie kosztów związanych z utraconymi przychodami i dodatkowymi kosztami związanymi z prowadzoną hodowlą ryb. Koszty te dotyczą m.in. strat spowodowanych zjadaniem ryb hodowlanych oraz paszy przez zwierzęta bytujące na terenie stawów hodowlanych. 12

13 Dziękuję za uwagę 13


Pobierz ppt "1. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Program został opracowany w oparciu o:  przepisy prawa UE rozporządzenie PE i Rady nr 1303/2013 w sprawie wspólnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google