Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1 POMOC PUBLICZNA w przedsięwzięciach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1 POMOC PUBLICZNA w przedsięwzięciach współfinansowanych z funduszy strukturalnych."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1 POMOC PUBLICZNA w przedsięwzięciach współfinansowanych z funduszy strukturalnych

2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2 Przyznawanie wsparcia w ramach funduszy strukturalnych musi jednocześnie spełniać reguły udzielania pomocy publicznej Pomoc publiczna (1)

3 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 3 Pomoc publiczna (2) Podstawa prawna przyznawania pomocy państwa: Art. 87-88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Cechy pomocy państwa (publicznej): transfer środków publicznych przysporzenie korzyści beneficjentowi pomocy selektywność wpływ na konkurencję i handel

4 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 4 Pomoc publiczna (3) Pomoc państwa a wspólny rynek: zasadniczo niezgodna z filozofią rynkową: wykorzystanie zasobów publicznych i zakłóca konkurencję czasem jednak może mieć pozytywne skutki: stymulując wzrost popytu, produkcji i zatrudnienia często uzasadniona ochroną konsumentów, ograniczeniem bezrobocia,... względy socjalne wymagające ingerencji państwa czasami przyznawana pomoc jest neutralna dla konkurencji na rynku

5 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 5 Pomoc publiczna (4) Rodzaje: bezpośrednia – dotacje, kredyty preferencyjne, gwarancje, poręczenia, inwestycje kapitałowe ze środków publ. (zakup akcji lub udziałów), zamówienia państwowe,... bezpośrednia – dotacje, kredyty preferencyjne, gwarancje, poręczenia, inwestycje kapitałowe ze środków publ. (zakup akcji lub udziałów), zamówienia państwowe,... pośrednia – zrzeczenie egzekwowania środków pieniężnych, zwolnienia i ulgi podatkowe, rozłożenie obowiązkowych świadczeń na raty, odroczenie terminów spłat, zast. przyspieszonej amortyzacji, konwersja wierzytelności na udziały w spółce kapitałowej, rezygnacja przez państwo lub podmioty publ. z przysługującej dywidendy w spółce kapitałowej, itp. pośrednia – zrzeczenie egzekwowania środków pieniężnych, zwolnienia i ulgi podatkowe, rozłożenie obowiązkowych świadczeń na raty, odroczenie terminów spłat, zast. przyspieszonej amortyzacji, konwersja wierzytelności na udziały w spółce kapitałowej, rezygnacja przez państwo lub podmioty publ. z przysługującej dywidendy w spółce kapitałowej, itp.

6 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 6 Pomoc publiczna (5) Pomoc horyzontalna: badania i rozwój badania i rozwój ochrona środowiska ochrona środowiska MŚP MŚP inwestycje energooszczędne inwestycje energooszczędne utrzymanie poziomu zatrudn. lub utw. nowych miejsc pracy utrzymanie poziomu zatrudn. lub utw. nowych miejsc pracy szkolenia szkolenia pomoc restrukturyzacyjna pomoc restrukturyzacyjna rehabilitacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych rehabilitacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych rozwój infrastruktury technicznej rozwój infrastruktury technicznej pomoc doraźna pomoc doraźna

7 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 7 Pomoc publiczna (6) Pomoc regionalna: pomoc w celu wspierania nowych inwestycji lub tworzenia pomoc w celu wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją pomoc na pokrycie kosztów bieżącej działalności pomoc na pokrycie kosztów bieżącej działalności

8 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 8 Pomoc publiczna (7) Pomoc sektorowa sektory wrażliwe (przemysł węglowy i hutnictwo, sektory wrażliwe (przemysł węglowy i hutnictwo, włókna sztuczne, przemysł samochodowy i okrętowy) włókna sztuczne, przemysł samochodowy i okrętowy) rolnictwo i rybołówstwo rolnictwo i rybołówstwo transport transport

9 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 9 Pomoc publiczna (8) Inne tytuły do przyznania pomocy: Inne tytuły do przyznania pomocy: przypadek klęsk żywiołowych lub innych nadzwyczajnych przypadek klęsk żywiołowych lub innych nadzwyczajnych wydarzeń wydarzeń likwidacja poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze likwidacja poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym ponadsektorowym promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrony promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego dziedzictwa kulturowego wsparcie przedsiebiorców w ramach przedsięwzięcia wsparcie przedsiebiorców w ramach przedsięwzięcia realizowanego w interesie europejskim realizowanego w interesie europejskim rekompensata dla przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań rekompensata dla przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań publicznych publicznych

10 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 10 Pomoc publiczna (9) Ustalone procedury tworzenie programów pomocowych notyfikacja do Komisji Europejskiej (KE) decyzja KE możliwość przyznawania pomocy

11 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 11 Pomoc publiczna (10) Pomoc de minimis (de minimis non curat lex): przyjmujemy, że pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych - tzw. próg odczuwalności z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: ani stosunkowo niewielki rozmiar dotacji, ani stosunkowo nieznaczna wielkość uprzywilejowanego przedsiebiorstwa od poczatku nie wykluczają możliwości naruszenia handlu między państwami członkowskimi.

12 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 12 Pomoc publiczna (11) Pomoc de minimis: dopuszcza istnienie innych ocen – swobodne uznanie KE dopuszcza istnienie innych ocen – swobodne uznanie KE wg KE jest bezsporne, że nie wszystkie dotacje mają wg KE jest bezsporne, że nie wszystkie dotacje mają odczuwalne następstwa w zakresie handlu i konkurencji odczuwalne następstwa w zakresie handlu i konkurencji między państwami członkowskimi. Dotyczy to zwłaszcza między państwami członkowskimi. Dotyczy to zwłaszcza drobnych dotacji dla MŚP. drobnych dotacji dla MŚP.

13 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 13 Pomoc publiczna (12) Pomoc de minimis: skumulowana pomoc w okresach trzyletnich nie może skumulowana pomoc w okresach trzyletnich nie może przekroczyć wartości 100 tys. euro przekroczyć wartości 100 tys. euro pułap ten określony jest jako dotacja pieniężna; wszystkie pułap ten określony jest jako dotacja pieniężna; wszystkie użyte wartości są wartościami brutto użyte wartości są wartościami brutto nie dotyczy sektorów wrażliwych nie dotyczy sektorów wrażliwych państwo może ustanowić centralny rejestr pomocy de minimis państwo może ustanowić centralny rejestr pomocy de minimis

14 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 14 Pomoc publiczna (13) Pomoc publiczna w SPO-WKP Poszczególne działania priorytetu 1.: 1.1 nie jest to pomoc publiczna 1.2nie jest to pomoc publiczna 1.3dla przedsiębiorstw działających w parkach – de minimis 1.4pomoc horyzontalna na badania przemysłowe i przedkonkurencyjne i przedkonkurencyjne 1.5nie ma pomocy publicznej

15 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 15 Pomoc publiczna (14) Pomoc publiczna w SPO-WKP Działania priorytetu 2.: 2.1tzw. wyłączenie blokowe dla MŚP (doradztwo), dla mikroprzedsiębiorstw typu high technology – de minimis 2.2.1pomoc regionalna 2.2.2de minimis 2.3wyłączenie blokowe dla MŚP (inwestycje) 2.4pomoc regionalna

16 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 16 Pomoc publiczna (15) Akty prawne w Polsce: ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach ustawa z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) (art. 5.2 – zaświadczenia wydawane przez udzielającego!) (art. 5.2 – zaświadczenia wydawane przez udzielającego!) rozporządzenie RM z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie rozporządzenie RM z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983) poz. 1983)

17 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 17 Pomoc publiczna (16) Akty prawne w Polsce: rozporządzenie RM z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie rozporządzenie RM z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz. U. Nr 187, poz. 1929 zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz. U. Nr 187, poz. 1929 i 1930) i 1930) rozporządzenie RM z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie rozporządzenie RM z 11 sierpnia 2004 roku w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr 191, poz. 1958, 1959 i 1960) de minimis (Dz. U. Nr 191, poz. 1958, 1959 i 1960)

18 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 18 Pomoc publiczna (17) Akty prawne w Polsce: rozporządzenie RM z 1 września 2004 roku w sprawie rozporządzenie RM z 1 września 2004 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 2049 ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 2049 i 2050) i 2050)

19 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 19 Pomoc publiczna (18) www.uokik.gov.pl Przykład wyliczenia pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przed wejściem w życie ustawy z 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – WAŻNE! WAŻNE!


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki i Pracy 1 POMOC PUBLICZNA w przedsięwzięciach współfinansowanych z funduszy strukturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google