Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wisła, 20.06.2007 r. Zmiany zakresie przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej udzielanej przez gminy Prowadzący:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wisła, 20.06.2007 r. Zmiany zakresie przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej udzielanej przez gminy Prowadzący:"— Zapis prezentacji:

1 Wisła, r. Zmiany zakresie przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej udzielanej przez gminy Prowadzący: Jarosław Butkiewicz Specjalista w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2 Prawo regulujące warunki dopuszczalności pomocy publicznej
Prawo wspólnotowe (Unii Europejskiej) (określa zasady i warunki dopuszczalności pomocy) art. 87 – 89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L Nr 379 z r.) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z r.) zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 364/2004 (Dz. U. WE L Nr 63 z r.)

3 Prawo regulujące warunki dopuszczalności pomocy publicznej
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE 337 z r.) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy na szkolenia (Dz. Urz. WE L 10 z r. ze zm.) Wytyczne wspólnotowe w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata (Dz. Urz. WE C 54 z r.) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1628/2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE Nr L r.)

4 Prawo regulujące warunki dopuszczalności pomocy publicznej
Wytyczne Wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z r.) Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I Instancji Prawo polskie (reguluje kwestie proceduralne, sprawozdawczość) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) rozporządzenia wykonawcze

5 Podlega jednakże obowiązkom sprawozdawczym.
Pomoc de minimis Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L Nr 379 z r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354) Przyjmuje się, iż ze względu na kwotę, pomoc de minimis nie narusza wymiany handlowej między państwami członkowskimi oraz nie zakłóca ani też nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie stanowi pomocy publicznej. Podlega jednakże obowiązkom sprawozdawczym.

6 Pomoc de minimis Postanowienia rozporządzenia 1998/2006 stosuje do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem: pomocy w sektorze rybołówstwa i akwakultury, pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich (pomoc eksportowa), pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów importowanych, pomocy przyznawanej w sektorze węglowym.

7 Pomoc de minimis pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

8 Pomoc de minimis Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z ) Brak wspólnotowej definicji „przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej”. Dla celów niniejszych wytycznych, Komisja uważa przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko - lub średnioterminowej.

9 Wysokość pomocy de minimis
Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekraczać EURO w okresie trzech kolejnych lat podatkowych. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć EURO w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

10 Przekroczenie progu de minimis
Art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1998/2006: „Jeśli łączna kwota pomocy przewidziana w ramach środka pomocy przekracza wymieniony pułap, do pomocy tej nie stosują się przepisy niniejszego rozporządzenia, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.”

11 Zastosowanie pomocy de minimis
Art. 2 ust. 4 rozporządzenia 1998/2006: „Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do do pomocy, w odniesieniu do której możliwe jest dokładne obliczenie ex ante ekwiwalentu dotacji brutto bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka (pomocy przejrzystej).” Przejrzyste środki pomocowe – np. dotacja, ograniczone wielkością zwolnienie podatkowe.

12 Kumulacja pomocy de minimis
Art. 2 ust. 5 rozporządzenia 1998/2006: „Pomocy de minimis nie należy łączyć z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych w przypadku gdyby taka kumulacja miała skutkować osiągnięciem wyższego poziomu intensywności pomocy niż ustalony pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu o zwolnieniu grupowym lub decyzji przyjętej przez Komisję.” Zmiana: pomoc de minimis kumuluje się z pomocą publiczną!!!

13 Monitorowanie pomocy de minimis
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Nr 1998/2001: Państwo Członkowskie ma obowiązek zapewnić, że nie będzie przekroczony próg EURO (transport EURO)1. Na podmiotach udzielających oraz otrzymujących pomoc de minimis ciąży obowiązek 10-letniego przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących udzielonej pomocy. Państwo Członkowskie jest zobowiązane do udzielania KE wszelkich informacji związanych z udzieloną pomocą. 1 Art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej: „Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy”

14 Stosowanie rozporządzenia 1998/2006
Art. 5 ust. 1 rozporządzenia 1998/2006: „Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznanej przed jego wejściem w życie podmiotom gospodarczym działającym w sektorze transportu oraz podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli pomoc taka spełnia wszystkie warunki określone w art. 1 i art. 2.” Uwaga: możliwość retroaktywnego stosowania rozporządzenia 1998/2006!

15 Stosowanie rozporządzenia 69/2001
Art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L Nr 10 z r.): „Po upływie okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia, systemy pomocy de minimis wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia będą nadal z niego korzystać w ciągu sześciomiesięcznego okresu dostosowawczego.” Możliwość stosowania rozporządzenia 69/2001 do 30 czerwca 2007 r.

16 Zaświadczenia o pomocy de minimis
Art. 5 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Podmiot udzielający pomocy de minimis ma obowiązek wystawienia zaświadczenia potwierdzającego charakter i wartość udzielonego wsparcia Szczegółowe informacje dotyczące formy, treści, terminu i sposobu wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354). * Możliwość wydawania zaświadczeń korygujących!

17 Zaświadczenia o pomocy de minimis
Organ udzielający pomocy wydaje je z urzędu. Wydanie zaświadczenia następuje w dniu udzielenia pomocy; wyjątek – pomoc automatyczna w formie ulgi podatkowej – zaświadczenie w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy. Brak opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń. Możliwość wydawania zaświadczeń korygujących na wniosek.

18 Pomoc regionalna Regulacje prawne:
Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007 – (Dz. Urz. UE C 54, ), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE C 302 z ), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). Obowiązują do dnia 31.XII.2013 r.

19 Przejrzyste programy pomocy regionalnej
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1628/2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE Nr L r.) pierwsze wyłączenie grupowe obejmujące pomoc regionalną; rozporządzenie będzie mogło być stosowane wyłącznie w odniesieniu do przejrzystych programów pomocy regionalnej Przejrzyste programy – pozwalające na dokładne wyliczenie EDB jako odsetka kwalifikowanych kosztów ex ante bez potrzeby przeprowadzania ryzyka okres obowiązywania 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2013 r.

20 Program ogólnopolski Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną - tzw. program ogólnopolski

21 Program ogólnopolski Niedopuszczalne jest udzielanie pomocy w zakresie: produkcji produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE, związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z ), rybołówstwa, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, budownictwa okrętowego, pomocy eksportowej, uzależnionej od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych. Szczegółowe informacje w wytycznych.

22 Program ogólnopolski Warunek zasadniczy – dokonanie inwestycji początkowej Inwestycja początkowa oznacza inwestycję w aktywa materialne i aktywa niematerialne i prawne związane z: utworzeniem przedsiębiorstwa lub rozbudową przedsiębiorstwa lub dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu Zakaz wsparcia dla inwestycji odtworzeniowych!

23 Program ogólnopolski Aktywa materialne - aktywa w postaci gruntów, budynków i budowli oraz zakładu/urządzeń. W przypadku nabycia zakładu pod uwagę bierze się wyłącznie koszty nabycia aktywów od stron trzecich, o ile transakcja odbyła się na warunkach rynkowych. Aktywa niematerialne i prawne - aktywa związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej

24 Program ogólnopolski Maksymalna wielkość (tzw. intensywność) pomocy:
50% na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego; 40% na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy; 30% na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

25 Program ogólnopolski Warunki regionalnej pomocy inwestycyjnej:
Zwiększenie ww. pułapów intensywności na rzecz małych przedsiębiorców o 20 pkt proc. brutto oraz na rzecz średnich o 10 pkt proc. brutto (nie dotyczy to przedsiębiorstw transportowych). W przypadku MSP koszty analiz przygotowawczych oraz usług doradczych mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą do poziomu 50%. W przypadku dużych przedsiębiorców koszty inwestycji w aktywa materialne i prawne kwalifikuje się do objęcia pomocą do wysokości 50% całkowitych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych dla danego projektu (MSP 100%). Nabywane aktywa powinny być nowe (nie dotyczy to MSP oraz przejęć).

26 Program ogólnopolski dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji o zamiarze korzystania z pomocy, przy czym określenie trybu i formy dokonania zgłoszenia pozostawione będzie gminie, jednocześnie do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą będą mogły być zaliczone koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia rozpoczęcie prac – podjęcie prac budowlanych lub pierwszego zobowiązania firmy do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności

27 Program ogólnopolski We wszystkich przypadkach aktywa niematerialne i prawne kwalifikujące się do przyznania pomocy muszą spełniać warunki niezbędne dla zapewnienia, że pozostaną one związane z regionem będącym odbiorcą pomocy regionalnej, a w konsekwencji nie podlegają transferowi, z którego korzystałyby inne regiony, zwłaszcza te, które nie kwalifikują się do objęcia pomocą regionalną. Dlatego aktywa niematerialne i prawne kwalifikujące się do przyznania pomocy powinny w szczególności spełniać następujące warunki: muszą one być wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną; muszą być uznawane za aktywa podlegające amortyzacji; muszą zostać nabyte od stron trzecich na warunkach rynkowych; muszą zostać ujęte w aktywach firmy oraz pozostać w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną przez okres co najmniej pięciu lat (trzech lat w przypadku MŚP).

28 Program ogólnopolski działalność gospodarcza związana z daną inwestycją musi być prowadzona przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji (w przypadku MSP 3 lat) wkład własny przedsiębiorcy musi wynieść co najmniej 25 % i nie może pochodzić z innej pomocy publicznej, inwestycję początkową może także stanowić kupno zakładu jeśli zakład został zamknięty lub zostałby zamknięty, w przypadku gdyby zakup nie nastąpił, przy czym zakup zamkniętego zakładu musi się odbyć na warunkach rynkowych i przez niezależnego inwestora, aktywa objęte najmem/dzierżawą (inne niż grunty, budynki i budowle) muszą mieć postać leasingu finansowego i zostać nabyte z chwilą upływu terminu najmu/dzierżawy.

29 Program ogólnopolski Przejrzysty program pomocy regionalnej może dotyczyć również tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. Tworzenie nowych miejsc pracy oznacza wzrost netto ich liczby w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z pewnego okresu czasu (za ostatnie 12 m-cy). Od liczby utworzonych w ciągu 12 miesięcy należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie czasu. Miejsca pracy uznaje się za stworzone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego, jeśli związane są z działalnością, której dotyczy inwestycja i stworzone w ciągu trzech lat od jej zakończenia, w tym także miejsca pracy stworzone w związku ze wzrostem stopnia wykorzystania zdolności stworzonych w wyniku inwestycji.

30 Program ogólnopolski Kosztami kwalifikującymi się są 2-letnie koszty brutto zatrudnienia pracowników (wynagrodzenie wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne) Przykład: 2600 zł x 24 miesiące = zł zł x 50 % = zł (przy intensywności w regionie wynoszącej 50%) Maksymalna wielkość pomocy = zł Komisja stoi na stanowisku, że wielkość pomocy nie może przekraczać określonej procentowo części kosztów wynagrodzenia zatrudnionej osoby, wyliczonych za okres dwóch lat. Procent ten jest równy intensywności pomocy inwestycyjnej w danym regionie. Konieczność utrzymania nowych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat, w przypadku MSP 3 lat.

31 Program ogólnopolski Kumulacja pomocy
Można łączyć pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy z pomocą inwestycyjną przedstawioną z zastrzeżeniem pułapów intensywności określonych dla danego regionu. Warunek ten jest uważany za spełniony, jeżeli suma pomocy dla inwestora początkowego, wyrażona jako procent inwestycji, oraz pomoc przeznaczona na tworzenie nowych miejsc pracy, wyrażona jako procent kosztów wynagrodzenia, nie przekracza najbardziej korzystnej kwoty wynikającej z zastosowania jednego z pułapów ustalonych dla danego regionu. Jednocześnie pomoc udzielana zgodnie z rozporządzeniem będzie podlegała sumowaniu z pomocą z innych źródeł, przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub utworzenie tych samych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem oczywiście, iż nie zostanie przekroczona maksymalna intensywność pomocy.

32 Program ogólnopolski Kumulacja pomocy
Pomoc udzielana na podstawie projektu rozporządzenia będzie podlegała sumowaniu z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z ), w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego i nie będzie mogła przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

33 Program ogólnopolski Duży projekt inwestycyjny oznacza "inwestycję początkową" o wydatkach kwalifikowanych przewyższających 50 mln EURO. Dla uniknięcia sytuacji, w której duży projekt inwestycyjny zostałby sztucznie podzielony na podprojekty, by ominąć w ten sposób postanowienia niniejszych wytycznych, duży projekt inwestycyjny należy uznać za jednostkowy projekt inwestycyjny, jeśli inwestycja początkowa podjęta przez jedną lub kilka firm, na przestrzeni trzech lat, składa się ze środków trwałych połączonych w sposób ekonomicznie niepodzielny.

34 Max intensywność = R x (50 + 0,5 x B + 0,34 x C)
Program ogólnopolski Maksymalną intensywność oblicza się wg wzoru: Max intensywność = R x (50 + 0,5 x B + 0,34 x C) gdzie: R – intensywność pomocy regionalnej określona w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja B – koszty kwalifikowane od 50 mln € do 100 mln € C – koszty kwalifikowane powyżej 100 mln € .

35 Program ogólnopolski Państwa członkowskie mają obowiązek indywidualnego zgłaszania Komisji każdej pomocy przyznawanej w ramach istniejących programów pomocy, jeśli pomoc proponowana ze wszystkich źródeł przekracza maksymalną dozwoloną kwotę pomocy, jaką może otrzymać inwestycja o wydatkach kwalifikowanych równych 100 mln EURO. Intensywność pomocy: % % % Próg zgłoszenia: ,5 mln ,0 mln ,5 mln

36 Procedura udzielania pomocy
Postępowanie przed Prezesem UOKiK Art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy publicznej: „Projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy” Program przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega jedynie zgłoszeniu do Prezesa Urzędu, który w terminie 14 dni może (nie musi) przedstawić zastrzeżenia.

37 Procedura udzielania pomocy
Postępowanie przed Prezesem UOKiK Art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej: „Projekty programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej, w tym przewidujących udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych, a także pomocy indywidualnej na restrukturyzację wymagają uzyskania opinii Prezesa Urzędu (…)” 1 wyjątek (!) – w przypadku pomocy indywidualnej na restrukturyzację z wnioskiem występuje podmiot ubiegający się o pomoc, który powinien uzyskać opinie podmiotu lub podmiotów udzielających pomocy o możliwości jej udzielenia. Z wnioskiem o wydanie opinii występuje zawsze organ, który zamierza udzielić pomoc. W trybie art. 12 ustawy o pomocy publicznej opiniowaniu podlegają wyłącznie projekty programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej.

38 Procedura udzielania pomocy
Postępowanie przed Prezesem UOKiK Art. 13 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej: Do wniosku o wydanie opinii dołącza się projekt programu pomocowego lub projekt aktu, na podstawie którego ma być udzielana pomoc indywidualna, w szczególności projekt decyzji lub umowy, oraz informacje niezbędne do wydania opinii (…)” Rozporządzenie RM z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji przekazywanych Prezesowi UOKiK w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 2467)

39 Dziękuję Państwu za uwagę
Koniec Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Wisła, 20.06.2007 r. Zmiany zakresie przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej udzielanej przez gminy Prowadzący:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google