Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupy producentów rolnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupy producentów rolnych"— Zapis prezentacji:

1 Grupy producentów rolnych
10 listopad 2009 r.

2 GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

3 GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
NOWELIZACJA

4 GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
LICZBA złożonych wniosków na dzień r.

5 BENEFICJENCI DZIAŁANIA
Grupy producentów rolnych, które na mocy : Ustawa z dnia 15 września 200 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, oraz o zmianie innych ustaw z późn. zmianami – tekst ujednolicony (Dz. U. nr 88 poz. 983) będą prowadziły działalność jako przedsiębiorcy mający osobowość prawną: - spółdzielnia - spółka z o.o. - spółka akcyjna - zrzeszenie - stowarzyszenie Członkami grupy mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

6 Jaka wysokość pomocy ? Pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej - RYCZAŁT

7 Liczba beneficjentów (2007 – 2013)
Jakie środki finansowe : 140 mln Euro w tym 10 mln (102 GPR – PROW ) Liczba grup 350 grup producentów rolnych

8 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jakie produkty i grupy produktów oraz wielkość rocznej produkcji towarowej i minimalna liczba członków ? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. Dz. U. Nr 72, poz. 424 zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grup producentów rolnych

9 Jakie produkty i grupy produktów oraz wielkość rocznej produkcji towarowej i minimalna liczba członków ?

10

11

12

13 Podstawa prawna udzielania pomocy dla „grup”

14 DECYZJA Dyrektora OR/ARiMR
Jakie procedery dla uzyskania pomocy finansowej ? Zakładamy firmę DECYZJA Dyrektora OR/ARiMR o przyznaniu pomocy 60 dni Krajowy Rejestr Sądowy Numer W O/R ARiMR Wniosek o płatność 30 dni WUS, US, ZUS O/R ARiMR Wniosek o przyznanie pomocy Prowadzimy działalność Decyzja o wpisaniu do rejestru GPR Marszałek WOJEW. Rejestr „grup producentów rolnych” W 6 miesięcy 90 dni Decyzja 1 rok 2, 3, 4 , 5 rok Okres, w którym uzyskamy wsparcie finansowe Biuro Powiatowe ARIMR Numer w krajowym rejestrze „rolników i grup” W Wysokość pomocy

15 Jaka wysokość pomocy ? Pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej - RYCZAŁT Jak to liczymy - na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, i wytworzonych w gospodarstwach jej członków. Przykład : grupa wpisana do rejestru GPR – rośliny ozdobne Sprzedaż netto zł w 1 roku Produkty z gospodarstw członków grupy zł Produkty od innych producentów zł Wysokość pomocy finansowej zł x 5% = zł

16 WARUNKI UZYSKANIA POMOCY
(etap 1) Przyznanie pomocy: Wnioski o przyznanie pomocy na wspieranie grup producentów rolnych można składać przez cały rok w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę grupy; Termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy : 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru prowadzonego przez Marszałka województwa

17 Co zawiera wniosek o płatność ?
(etap 2) Przyznanie płatności: Środki z tytułu pomocy wypłaca się w formie rocznych płatności (RYCZAŁT) na wniosek grupy. Roczne płatności obejmują okresy kolejnych 12 miesięcy działalności grupy, liczone od dnia wydania decyzji o wpisie grupy do rejestru. Wnioski o płatność dla grup producentów rolnych składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na siedzibę grupy – w terminie 30 dni po zakończeniu okresu Do wniosku dołączamy Wykaz faktur, potwierdzających: przychody netto grupy ze sprzedaży produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wartość i ilość dostarczonych grupie produktów przez poszczególnych jej członków, przychody netto grupy ze sprzedaży produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków 2.Zaświadczenie o wpisie do rejestru marszałka – wydane nie wcześniej niż 3 mies. Przed złożeniem wniosku Co zawiera wniosek o płatność ? Nazwę i siedzibę grupy Nazwę produktu Dane osób upoważnionych Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków grupy jw. planowane na rok następny

18 Jakie inne formy wsparcia dla „grup” ?
Preferencyjne kredyty inwestycyjne (nGP) Zwolnienie z podatku dochodowego w części wydatkowanej na rzecz członków grupy tj. - zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych - szkolenie członków grupy producentów rolnych

19 Nie możesz pokonać konkurencji
– połącz się z nią

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Grupy producentów rolnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google