Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Oś 1 Grupy producentów rolnych 10 listopad 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Oś 1 Grupy producentów rolnych 10 listopad 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Oś 1 Grupy producentów rolnych 10 listopad 2009 r.

2 GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

3 NOWELIZACJA

4 GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH LICZBA złożonych wniosków na dzień 31.08.2009 r.

5 5 BENEFICJENCI DZIAŁANIA Członkami grupy mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Grupy producentów rolnych, które na mocy : Ustawa z dnia 15 września 200 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, oraz o zmianie innych ustaw z późn. zmianami – tekst ujednolicony (Dz. U. nr 88 poz. 983) będą prowadziły działalność jako przedsiębiorcy mający osobowość prawną: - spółdzielnia - spółka z o.o. - spółka akcyjna - zrzeszenie - stowarzyszenie

6 6 RYCZAŁT Pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej - RYCZAŁT Jaka wysokość pomocy ?

7 7 Liczba grup 350 grup producentów rolnych Liczba beneficjentów (2007 – 2013) Jakie środki finansowe : 140 mln Euro w tym 10 mln (102 GPR – PROW 2004 - 2006)

8 8 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. Dz. U. Nr 72, poz. 424 zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grup producentów rolnych Jakie produkty i grupy produktów oraz wielkość rocznej produkcji towarowej i minimalna liczba członków ?

9

10

11

12

13 13 Podstawa prawna udzielania pomocy dla grup

14 14 Decyzja o wpisaniu do rejestru GPR Marszałek WOJEW. Rejestr grup producentów rolnych W Jakie procedery dla uzyskania pomocy finansowej ? Zakładamy firmę WUS, US, ZUS Krajowy Rejestr Sądowy Numer W Biuro Powiatowe ARIMR Numer w krajowym rejestrze rolników i grup W 1 rok2, 3, 4, 5 rok Okres, w którym uzyskamy wsparcie finansowe Wysokość pomocy O/R ARiMR Wniosek o przyznanie pomocy 6 miesięcy DECYZJA Dyrektora OR/ARiMR o przyznaniu pomocy 60 dni Prowadzimy działalność O/R ARiMR Wniosek o płatność 30 dni 90 dni Decyzja

15 15 RYCZAŁT Pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej - RYCZAŁT Jaka wysokość pomocy ? Jak to liczymy - na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, i wytworzonych w gospodarstwach jej członków. Przykład : grupa wpisana do rejestru GPR – rośliny ozdobne Sprzedaż netto 1.000.000 zł w 1 roku Produkty z gospodarstw członków grupy 800.000 zł Produkty od innych producentów 200.000 zł Wysokość pomocy finansowej 40.000 zł 800.000 zł x 5% = 40.000 zł

16 16 Wnioski o przyznanie pomocy na wspieranie grup producentów rolnych można składać przez cały rok w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę grupy; WARUNKI UZYSKANIA POMOCY (etap 1) Przyznanie pomocy: Termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy : 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru prowadzonego przez Marszałka województwa

17 17 (etap 2) Przyznanie płatności: Środki z tytułu pomocy wypłaca się w formie rocznych płatności (RYCZAŁT) na wniosek grupy. Roczne płatności obejmują okresy kolejnych 12 miesięcy działalności grupy, liczone od dnia wydania decyzji o wpisie grupy do rejestru. Wnioski o płatność dla grup producentów rolnych składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na siedzibę grupy – w terminie 30 dni po zakończeniu okresu Co zawiera wniosek o płatność ? 1.Nazwę i siedzibę grupy 2.Nazwę produktu 3.Dane osób upoważnionych 4.Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków grupy 5.jw. planowane na rok następny Do wniosku dołączamy 1.Wykaz faktur, potwierdzających: przychody netto grupy ze sprzedaży produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wartość i ilość dostarczonych grupie produktów przez poszczególnych jej członków, przychody netto grupy ze sprzedaży produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków 2.Zaświadczenie o wpisie do rejestru marszałka – wydane nie wcześniej niż 3 mies. Przed złożeniem wniosku

18 18 Jakie inne formy wsparcia dla grup ? 1.Preferencyjne kredyty inwestycyjne (nGP) 2.Zwolnienie z podatku dochodowego w części wydatkowanej na rzecz członków grupy tj. - zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych - szkolenie członków grupy producentów rolnych

19 19 Nie możesz pokonać konkurencji – połącz się z nią

20 20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Oś 1 Grupy producentów rolnych 10 listopad 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google