Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW."— Zapis prezentacji:

1 POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW

2 W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo reguluje się kwestie dotyczące stosowania przepisów dot. pomocy publicznej. Art. 34 Common Provisions – Pomoc państwa Wszelka pomoc udzielona przez państwo lub za pośrednictwem środków państwowych projektowi objętemu niniejszą umową o dotację musi być zgodna z zasadami określonymi w art. 87 i 88 Traktatu WE (obecnie art. 107 i 108 TfUE). Postanowienia wspólne Life+

3 Pomoc publiczna w TfUE Reguły udzielania pomocy publicznej stanowią część unijnego prawa konkurencji. Art. 107 ust. 1 TfUE Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

4 Pomoc publiczna w TfUE Przesłanki występowania pomocy publicznej: przedsiębiorstwo jako beneficjent wsparcia środki publiczne – środki państwa (nie spełniona dla środków Life+, zatem dofinansowanie pochodzące bezpośrednio od KE nie stanowi pomocy publicznej) selektywność korzyść (uprzywilejowanie) zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi dla dofinansowania NFOŚiGW przesłanki zawsze spełnione

5 Udzielanie wsparcia publicznego może stanowić źródło naruszenia konkurencji przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym UE dlatego zasadniczo zakazane jest wsparcie publiczne, które jednocześnie spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 107 ust. 1 TfUE. Pomoc publiczna w TfUE

6 Zakaz wyrażony w art. 107 ust. 1 TfUE jest ograniczony, gdyż wsparcie publiczne może zostać udzielone gdy: nie wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi, tj. gdy nie zostanie spełniona choćby jedna z przesłanek występowania pomocy - wówczas wsparcie nie stanowi pomocy publicznej (skutki dla Beneficjenta), wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi, a więc stanowi pomoc publiczną, ale uznaje się je za dopuszczalne zgodnie z przepisami art. 107 ust. 2 i 3 TfUE oraz unijnymi i krajowymi aktami prawnymi o charakterze wykonawczym; wówczas wsparcie może być udzielone m.in. jako pomoc de minimis, pomoc regionalna, pomoc horyzontalna na ochronę środowiska (skutki dla Beneficjenta).

7 Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej NFOŚiGW każdorazowo weryfikuje czy wnioskowane z jego środków dofinansowanie, biorąc pod uwagę szczegółowe jego przeznaczenie, będzie stanowiło pomoc publiczną dla Wnioskodawcy, Współbeneficjentów, ale również podmiotów trzecich związanych z realizacją projektu. We wniosku należy więc złożyć oświadczenie/oświadczenia dotyczące pomocy publicznej. - Oświadczenie wypełnia osobno, we własnym imieniu, Wnioskodawca oraz każdy ze Współbeneficjentów, odnosząc się do dotyczących go elementów projektu - Przed wypełnieniem oświadczenia należy zapoznać się z wyjaśnieniami zamieszczonymi w Instrukcji wypełniania wniosku

8 Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej 1)Czy Wnioskodawca/Współbeneficjent prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, tj. czy świadczy usługi lub oferuje towary na rynku? Czy Wnioskodawca/Współbeneficjent oferuje towary lub usługi na rynku? TAK NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE, proszę podać szczegółowe uzasadnienie. Jeżeli właściwie uzasadniono przyjętą kwalifikację negatywną, wówczas w kolejnych punktach zaznacza się również NIE (bez konieczności dodatkowego uzasadnienia).

9 działalność gospodarcza/przedsiębiorstwo w rozumieniu unijnego prawa konkurencji Nie ma znaczenia forma prawna danego podmiotu ani źródła jego finansowania Nie ma znaczenia fakt, czy podmiot działa w celu uzyskania zysku - nawet jednostki, które nie prowadzą sprzedaży mogą być uznane za przedsiębiorstwa, jeżeli, choćby nieodpłatnie, udostępniają towary lub usługi na rynku!!! kluczowe znaczenie ma istnienie rynku!!!, tj. czy istnieją podmioty zainteresowane dokonywaniem operacji kupna-sprzedaży określonych towarów lub usług nie ma zastosowania definicja działalności gospodarczej sformułowana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, gdyż w rozumieniu przepisów dot. pomocy publicznej działalność może mieć charakter gospodarczy także w przypadku gdy nie ma charakteru zarobkowego, czy też nie jest prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej

10 2)Czy planowane zadanie/przedsięwzięcie związane jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji? Jeżeli dany podmiot prowadzi zarówno działalność gospodarczą, jak i inną działalność, oraz ubiega się o dofinansowanie w ramach tej drugiej, wówczas możliwe jest wskazanie w tym punkcie NIE pod warunkiem, że dofinansowanie NFOŚiGW nie będzie miało wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą (należy wykazać rozdzielność między obiema rodzajami działalności; najbardziej przejrzystym sposobem zapewnienia tego jest rozdzielność rachunkowa obydwu działalności). TAK NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE, proszę podać szczegółowe uzasadnienie. Jeżeli właściwie uzasadniono przyjętą kwalifikację negatywną, wówczas w kolejnych punktach zaznacza się również NIE (bez konieczności dodatkowego uzasadnienia). Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej

11 3) Czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskdoawca/Współbeneficjent spotyka się z konkurencją lub konkurencja taka może wystąpić (czy podobną działalność na rynku prowadzą lub mogłyby prowadzić inne podmioty)? Możliwe jest wskazanie w tym punkcie NIE jeżeli nie można odnaleźć produktów/usług oferowanych na rynku, które byłyby identyczne lub stanowiły substytuty w stosunku do produktów lub usług oferowanych przez odbiorcę wsparcia lub gdy działalność prowadzona jest w ramach monopolu naturalnego bądź prawnego TAK NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE, proszę podać szczegółowe uzasadnienie.

12 4) Czy dofinansowanie wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej? Możliwe jest wskazanie w tym punkcie NIE tylko w przypadku niektórych rodzajów działalności, dla których możliwe jest wykazanie, że mają one charakter lokalny TAK NIE W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE, proszę podać szczegółowe uzasadnienie. Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej

13 Jeżeli w co najmniej jednym z punktów 1-4 zaznaczono NIE (z właściwym uzasadnieniem), wówczas dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej. W takiej sytuacji, Wnioskodawca/Współbeneficjent podpisuje Oświadczenie znajdujące się pod punktami 1-4. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK we wszystkich punktach 1-4 należy uznać, że dofinansowanie stanowi pomoc publiczną dla Wnioskodawcy/Współbeneficjenta. Wówczas niezbędne jest przedstawienie dodatkowych informacji. Informacje te pozwolą NFOŚiGW ocenić dopuszczalność udzielenia pomocy (tj. dopuszczalność udzielenia dofinansowania w zakresie w jakim stanowi ono pomoc publiczną).

14 W przypadku występowania pomocy publicznej należy: przedstawić Listę działań/poddziałań, których sfinansowanie ze środków NFOŚiGW będzie stanowiło pomoc publiczną przedstawić Informacje na formularzu stanowiącym załącznik do: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810); Wzory formularzy dostępne na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/akty- prawneinterpretacje/http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/akty- prawneinterpretacje/ wykazać zgodność wnioskowanej pomocy z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, tj. dopuszczalności jej udzielenia Wykazanie dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej

15 W odrębnym załączniku do wniosku o dofinansowanie należy wykazać zgodność wnioskowanej pomocy publicznej z: właściwym programem pomocowym, lub właściwą decyzją Komisji Europejskiej w sprawie pomocy indywidualnej, lub rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214, s.3), lub rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 r. z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 str. 5).

16 W przygotowaniu załącznika pomocne mogą być: -informacje udostępnione przez UOKiK na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/. http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/ W szczególności, na podanej stronie znajdują się zatwierdzone programy pomocowe i pomoc indywidualna wraz z numerami. oraz -informacje udostępnione przez NFOŚiGW na stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/przeznaczenie/ Znajdują się tam informacje na temat rodzajów pomocy publicznej udzielanej przez NFOŚiGW. Wykazanie dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej

17 W załączniku należy w pierwszej kolejności wskazać akt prawny lub decyzję Komisji Europejskiej określające warunki udzielenia wnioskowanej pomocy publicznej, a następnie wykazać zgodność wnioskowanego wsparcia poprzez: - dołączenie do Wniosku Załącznika A1 Część dotycząca pomocy publicznej, jeżeli pomoc miałaby zostać udzielona jako pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc regionalna na nowe inwestycje lub pomoc horyzontalna na inwestycje w ochronę środowiska (wzór dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/akty-prawneinterpretacje/http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/akty-prawneinterpretacje/), albo - wypisanie warunków udzielenia danego rodzaju pomocy publicznej określonych w akcie prawnym mającym zastosowanie, oraz potwierdzenie ich spełnienia poprzez złożenie oświadczenia oraz złożenie odpowiednich wyjaśnień.

18 Pomoc publiczna dla podmiotów trzecich Z pomocą pośrednią mamy do czynienia w przypadku gdy ostatecznym odbiorcą korzyści, jaka nie jest dostępna w warunkach rynkowych, wynikającej z udzielenia dofinansowania przez NFOŚiGW jest, nie Wnioskodawca/Współbeneficjent, ale podmiot trzeci prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, może się on stać beneficjentem pomocy publicznej a Wnioskodawca/Współbeneficjent staje się wówczas podmiotem udzielającym tej pomocy (nie NFOŚiGW). W umowie dotacji, na stającego się udzielającym pomocy publicznej, nałożone będą, wynikające z prawodawstwa, obowiązki w zakresie weryfikacji dopuszczalności udzielenia pomocy, wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, sprawozdawczości oraz archiwizacji. Pomoc pośrednia nie dotyczy sytuacji, w których Wnioskodawca zamierza zlecić - na zasadach rynkowych - wykonanie niektórych zadań w ramach dofinansowywanego projektu podmiotom trzecim, np. zlecenie druku, zamówienie materiałów promocyjnych, koszty obsługi księgowej.

19 Uwagi Szczególne Dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej nie stanowi pomocy publicznej (skutki dla beneficjentów) Planowana jest notyfikacja Komisji Europejskiej wsparcia udzielanego ze środków krajowych na cele związane z ochroną przyrody (skutki dla Beneficjentów) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google