Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki

2 Historia 1958 rok - pierwszy stworzony Fundusz Unijny- Europejski Fundusz Społeczny; 1962 rok- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, zastąpiony w 2007 roku przez Europejskim Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich; 1975 roku- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 1993 rok- Fundusz Spójności; 1993 rok- Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa, zastąpiony w 2007 roku przez Europejski Fundusz Rybacki.

3 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki Grupy funduszy: 1.Fundusze strukturalne, wspierające rozwój regionalny; 2.Fundusz Spójności oraz pozostałe fundusze niestrukturalne, z których udziela się pomocy finansowej dla państw członkowskich UE oraz dla państw z poza Wspólnoty Europejskiej; 3.Fundusze przeznaczone na realizację tzw. programów przedakcesyjnych; 4.Inicjatywy wspólnotowe; 5.Instrumenty finansowe.

4 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki 1.Fundusze strukturalne Wspiera następujące cele: osoby bezrobotne; rolnicy; instytucje wspierania biznesu; przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa; jednostki samorządu terytorialnego; administracja publiczna; infrastruktura publiczna. Zagania funduszy strukturalnych oraz ich cele priorytetowe i organizację określa Rada (art. 159 TWE). Może także grupować fundusze oraz określać ogólne zasady ich tworzenia, koordynacji i wykorzystania.

5 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki W celu osiągnięcia spójności ekonomicznej i społecznej Wspólnota tworzy kilka funduszy strukturalnych: 1.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 2.Europejski Fundusz Społeczny (Socjalny); 3.Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (do 1 stycznia 2007 roku) oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Wsparcia Obszarów Wiejskich (od 1 stycznia 2007 roku).

6 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki

7 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Ramy działalności EFRR określa art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i koncentruje się na następujących zagadnieniach: rozwój i podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym w szczególności średnich i małych przedsiębiorstw; badania naukowe i rozwój techniczny; rozwój infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej i energetycznej; poprawa i ochrona środowiska, w tym rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii; rozwój obszarów opuszczonych i peryferyjnych; ochrona i poprawa środowiska; rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury; rozwój społeczeństwa informacyjnego; równość kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia; ponadnarodowa, przygraniczna i międzyregionalna współpraca w zakresie trwałego rozwoju regionalnego i lokalnego.

8 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki Europejski Fundusz Społeczny (Socjalny) Powstał na podstawie art. 146 i 159 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i obejmuje następujące zagadnienia: rozwijanie i wspieranie polityki aktywnego rynku pracy, w celu zwalczania i zapobiegania bezrobociu; wspieranie równych szans dla wszystkich w dostępie do rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na społeczne wykluczenie; wspieranie i rozwijanie: kształcenia, edukacji, doradztwa jako części polityki rozwoju przedsiębiorczości; zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy.

9 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Wsparcia Obszarów Wiejskich Cele, jakie stawia wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW to: poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji; poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami; poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania działalności gospodarczej.

10 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki 2. Fundusz Spójności i pozostałe fundusze niestrukturalne W ramach funduszy niestrukturalnych zalicza się: 1.Fundusz Spójności; 2.Europejski Fundusz Inwestycyjny; 3.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej; 4.Europejski Fundusz Przystosowania do Globalizacji; 5.Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 6.Europejski Fundusz Rozwoju.

11 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki Fundusz Spójności Zgodnie z art. 161 TWE fundusz ma wspierać naturalnego. Do wyznaczonych priorytetów należą: realizację projektów dotyczących środowiska europejskie sieci transportowe; infrastruktura ochrony środowiska; połączenia kolejowe, morskie, śródlądowe; programy transportu multimedialnego poza sieciami transeuropejskimi; zrównoważony rozwój transportu miejskiego; inwestycje środowiskowe (priorytety energooszczędne oraz w zakresie energii odnawialnej).

12 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki Europejski Fundusz Inwestycyjny Zadaniem EFI jest udzielanie gwarancji oraz partycypacja w kapitałach przedsiębiorstw. Powstał ze środków wniesionych przez jego członków, przy czym 40% kapitału pochodzi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 30% z innych źródeł Wspólnoty, a 30% z banków prywatnych i publicznych. Działalność EFI jest nadzorowana przez Europejski Bank Inwestycyjny.

13 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Fundusz służy umożliwieniu szybkiej pomocy finansowej w razie poważnych klęsk żywiołowych na terytorium państwa członkowskiego lub kraju kandydującego. Roczna kwota funduszu ujmowana co roku w budżecie w żadnych okolicznościach nie może przekroczyć 1 miliarda euro.

14 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki Europejski Fundusz Przystosowania do Globalizacji Celem Funduszu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia pracownikom ponoszącym konsekwencje znacznych zmian strukturalnych, które zachodzą w światowej strukturze handlu. Chodzi o umożliwienie im powrotu do pracy.

15 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki Europejski Fundusz Rozwojowy TWE w art. 177 i następnych zakłada współpracę z innymi państwami na rzecz ich rozwoju. Współpraca wspiera 140 państw (szczególne stosunki z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku). Środki ustanawiane są zgodnie z następującymi zasadami: rzetelność finansowa; jednostki rozliczeniowej; specyfikacji; należytego zarządzania finansami; przejrzystości.

16 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki 3. Fundusze przeznaczone na realizację tzw. programów Przedakcesyjnych Funduszy przedakcesyjnych było kilka i korzystały z nich państwa, które ubiegały się o członkostwo w UE. Należy wymienić: Program PHARE Program SAPARD Program ISPA Program Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T)

17 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki 4. Inicjatywy wspólnotowe Są to programy bezzwrotnej pomocy finansowej na rzecz określonych grup społecznych. Do nowych inicjatyw należą: JASPERS- dotyczy wsparcia dużych projektów od 25 mln euro w sektorze środowiska oraz od 50 mln w sektorze transportu i innych sektorach, które kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Wsparcie nie ma charakteru finansowego, ale doradczy; JESSICA- dotyczy wsparcia inwestycji w zakresie zróżnicowanego rozwoju na obszarach miejskich UE; kluczowym elementem jest tu połączenie dotacji w ramach programów na rzecz rozwoju i odnowy obszarów miejskich; JEREMIE- wspiera MŚP poprzez zapewnienie mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a także innowacyjnych form finansowania.

18 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki 5. Instrumenty Finansowe Wymienia się tu kilka rodzajów pomocy: Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa; Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa- świadczy pomoc na rzecz rozwoju obszaru dobrobytu i stosunków dobrosąsiedzkich obejmujących UE oraz tzw. kraje partnerskie; Instrument na rzecz Stabilności- pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz stabilizacji sytuacji pokryzysowych; Instrument Finansowania współpracy na rzecz rozwoju- likwidacja ubóstwa w krajach i regionach partnerskich w kontekście trwałego rozwoju i propagowania demokracji; Instrument Finansowy Ochrony Ludności- wspieranie i uzupełnianie wysiłków państw członkowskich mających na celu głównie ochronę głównie ludzi, środowiska i mienia, w tym dziedzictwa kulturowego.

19 Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki

20

21

22


Pobierz ppt "Fundusze UE jako instrumenty prowadzenia wspólnej polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google