Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykorzystanie wyników prac badawczo – rozwojowych Regulacje prawne, rozwiązania praktyczne Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykorzystanie wyników prac badawczo – rozwojowych Regulacje prawne, rozwiązania praktyczne Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykorzystanie wyników prac badawczo – rozwojowych Regulacje prawne, rozwiązania praktyczne Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska Uniwersytet Warszawski

2 2 Umowa o prace badawczo - rozwojowe

3 3 Przedmiot Umowy Prace badawczo rozwojowe Definicja działalności badawczo – rozwojowej ( 2 pkt 4 Rozporządzenia RM z dnia 19 listopada w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo – rozwojowych spod zakazu porozumień wyłączających konkurencję ( Dz. U. Nr 230, poz.1692) Badania naukowe Prace rozwojowe W rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 238, poz.2390 z późn. zmianami)

4 4 Przedmiot Umowy Prace badawczo – rozwojowe Art.2 pkt 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2659/2000 Pozyskiwanie know- how odnoszącej się do produktów lub technologii Prowadzenie teoretycznych analiz, systematycznych studiów lub doświadczeń Pozyskiwanie koniecznego oprzyrządowania Uzyskiwanie praw własności intelektualnej na ich wynikach

5 5 Wyniki prac naukowo - badawczych Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, znaki towarowe ( IPR) Know - how Utwory

6 6 Wykorzystanie wyników Produkcja lub dystrybucja towarów objętych porozumieniem Zastosowanie technologii lub metody postępowania powstałej w wyniku wspólnej działalności badawczo – rozwojowej Przeniesienie praw własności intelektualnej Udzielenie licencji na prawa własności intelektualnej Udostępnienie know-how do takiej produkcji lub zastosowania

7 7 Strony Umowy Zamawiający Osoby fizyczne Osoby prawne Jednostki nie posiadające osobowości prawnej

8 8 Strony Umowy Wykonawca Jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki Inne podmioty

9 9 Relacje kontraktowe Zamawiający Wykonawca Pracownik Zleceniobiorca (także przedsiębiorca)

10 10 Wykonawca jako strona umowy Przedsiębiorca wykonujący umowę przy pomocy: Pracowników Zleceniobiorców IPR – nabywa ex lege Prawo autorskie – konieczność przeniesienia na Wykonawcę Know – how jako faktyczna wyłączność

11 11 Typy umowy o prace badawczo -rozwojowe Umowa o dzieło (rezultat) Umowa o świadczenie usług (staranne działanie) Umowa o pracę

12 12 Nabycie praw własności intelektualnej Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 - Prawo własności przemysłowej stosowane w odniesieniu do wyników stanowiących wynalazki, wzory użytkowe, topografie układów scalonych, wzory przemysłowe, znaki towarowe Ustawa z dnia 4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wyników będących utworami Sytuacja prawna know-how

13 13 Umowa Zamawiający - Wykonawca Wykonawca Twórca działający na podstawie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług Twórca działający na podstawie umowy o pracę

14 14 Umowa Zamawiający - Wykonawca Zasada ogólna : IPR przysługują Zamawiającemu/ Pracodawcy - art.11 ust.3 Prawa Własności Przemysłowej Umowa : może zmieniać zasadę ogólną Prawa autorskie przysługują Pracodawcy (poza tym Twórca) W innych przypadkach konieczność przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego Sytuacja know- how

15 15 Umowa Zamawiający - Wykonawca Umowa pomiędzy przedsiębiorcami (IPR) Może być określony podmiot, któremu będą przysługiwać prawa Brak regulacji umownej – prawa przysługują Twórcy Pojęcie licencji dorozumianej

16 16 Umowa Zamawiający - Wykonawca Umowa o udzielenie pomocy jako szczególny rodzaj umowy o prace badawczo – rozwojowe Dokonanie IPR jako element umowy o udzielenie pomocy Zasada ogólna : IPR przysługuje Twórcy Umowa może ustalać, że IPR przysługują w całości lub części przedsiębiorcy Prawo autorskie przysługuje Twórcy, konieczność umownego przeniesienia Sytuacja know - how

17 17 Zagadnienia szczegółowe Wykonywanie przez Twórcę obowiązków ze stosunku pracy Regulacja PWP Regulacja Prawo autorskie Pojęcie pomocy przy dokonaniu wynalazku Przeniesienie IPR lub przekazanie do korzystania (art. 20 i 21 PWP) Obowiązek rozpowszechniania utworu przez Pracodawcę

18 18 Zagadnienia szczegółowe Prawo Twórcy do dodatkowego wynagrodzenia Umowa o pracę lub inna umowa będąca podstawą wykonania IPR Umowa o dokonanie pomocy, na podstawie której prawa przysługują przedsiębiorcy

19 19 Zagadnienia szczegółowe Zasady ustalania dodatkowego wynagrodzenia Słuszna proporcja w odniesieniu do korzyści Okoliczności dokonania IPR Zakres udzielonej pomocy Zakres obowiązków pracowniczych Umowne wyłączenie dodatkowego wynagrodzenia ?

20 20 Zagadnienia szczegółowe Poufność Ogłoszenie wyników Poufność a know - how

21 21 Wspólność praw własności intelektualnej Korzystanie z przedmiotu praw Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia Podział uzyskanych korzyści Licencjonowanie Zbycie udziału we wspólnym prawie Umowa o wspólności patentu

22 22 Pytania ?


Pobierz ppt "1 Wykorzystanie wyników prac badawczo – rozwojowych Regulacje prawne, rozwiązania praktyczne Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google