Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc publiczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc publiczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc publiczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ewelina Kwiatkowska Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona Góra 7 sierpnia 2008 Gorzów Wlkp. 8 sierpnia 2008

2 POMOC PUBLICZNA w ramach POKL
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 59, poz. 404 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2008, Nr 90, poz. 557)

3 Definicja pomocy publicznej
Zgodnie z art. 87 ust. 1 TWE pomoc publiczna to: wszelka pomoc przyznawana przez Państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom lub produkcji niektórych towarów jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi

4 Definicja beneficjenta pomocy publicznej
Zgodnie art. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej beneficjent pomocy – to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną

5 Definicja dnia udzielenia pomocy publicznej
Zgodnie art. 2 pkt. 11 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007, Nr 59, poz. 404 ze zm.) dzień udzielenia pomocy publicznej – to dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy

6 Definicja podmiotu udzielającego pomocy publicznej
Zgodnie art. 2 pkt 12 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007, Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot udzielający pomocy publicznej – to organ administracji publicznej lub inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej, w tym przedsiębiorca publiczny

7 Występowanie pomocy publicznej
Beneficjent (Projektodawca) udziela pomocy publicznej poprzez zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (beneficjentem pomocy publicznej) (Działanie 6.2 / Poddziałanie 8.1.1) Beneficjent (Projektodawca) jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej, natomiast podmiotem udzielającym pomocy publicznej jest Instytucja Organizująca Konkurs (Poddziałanie 8.1.1)

8 Warunki występowania pomocy publicznej
TRANSFER ŚRODKÓW PUBLICZNYCH – zasady pomocy publicznej dotyczą wyłącznie przekazywania środków państwowych. Pomoc publiczna nie musi być udzielana przez Państwo, może być przekazywana również przez inny podmiot prywatny lub publiczny np. władze krajowe, regionalne, lokalne, banki publiczne, stowarzyszenia, fundacje i inne SELEKTYWNY CHARAKTER – oznacza wsparcie jednego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą kosztem jego konkurentów rynkowych. Selektywność jest zatem równoznaczna z naruszeniem równowagi na wolnym rynku

9 Warunki występowania pomocy publicznej c.d.
KORZYŚĆ EKONOMICZNA – pomoc publiczna stanowi korzyść ekonomiczną, finansową, której dany podmiot nie uzyskałby w normalnym toku prowadzenia działalności WPŁYW NA KONKURENCJĘ I WYMIANĘ HANDLOWĄ – pomoc przyczynia się do zmniejszenia wydatkowania środków własnych danego podmiotu w związku z prowadzoną przez niego działalnością, co w rezultacie umacnia pozycję tego beneficjenta pomocy w stosunku do konkurencji, a przez to wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi (orzecznictwo Europejskiego Trybunału). Komisja uważa, że tylko niewielkie kwoty pomocy nie mają potencjalnego wpływu na konkurencję (pomoc de minimis)

10

11 Pomoc de minimis W ramach Działania 6.2 pomoc de minimis dotyczy
uruchomienia działalności gospodarczej uzyskania finansowego wsparcia pomostowego w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zakupu usług doradczych i szkoleniowych w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

12 Pomoc de minimis W ramach Poddziałania 8.1.1 pomoc de minimis dotyczy
cross – financingu przy pomocy szkoleniowej (UWAGA ! nie we wszystkich przypadkach)

13 Pomoc de minimis c.d. PRZEPISY PRAWNE
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2008, Nr 90, poz. 557) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia )

14 Pomoc de minimis c.d. DEFINICJA
pomoc de minimis to wsparcie udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą które: ma nieznaczny wpływ na wymianę handlową nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku nie spełnia wszystkich przesłanek zawartych w art. 87 ust. 1 TWE nie podlega procedurze notyfikacji

15 Pomoc de minimis c.d. WARUNKI
pułap wsparcia maksymalnie do 200 tyś euro / 3 lata budżetowe pułap wsparcia maksymalnie do 100 tyś euro / 3 lata budżetowe dla transportu drogowego rzeczy Pomoc de minimis może być udzielona na pokrycie 100% wydatków kwalifikowalnych

16 Pomoc de minimis c.d. ZAŚWIADCZENIE o udzielonej pomocy de minimis
obowiązek wydania zaświadczenia – art. 5 ust. 3 ustawy wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minims został określony w załączniku 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie WYDANIE NOWEGO ZAŚWIADCZENNIA o pomocy de minimis w terminie 14 dni od stwierdzenia faktu, że wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość wskazana w zaświadczeniu

17 Pomoc de minimis c.d. WYŁĄCZENIA – pomocy de minimis nie udziela się:
w sektorze rybołówstwa i akwakultury na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

18 Pomoc de minimis c.d. na działalność związaną z wywozem
na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu

19 Pomoc de minimis c.d. przypadku podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej udzielana podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem udzielana na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu udzielona podmiotowi, któremu udzielenie pomocy de minimis przekroczy / euro

20 Pomoc de minimis c.d. OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW POMOCY przedstawienie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis za okres 3 ostatnich lat budżetowych – art. 37 ust. 1 i 2 ustawy przedstawienie informacji o otrzymanej pomocy na indywidualne żądanie Prezesa UOKiK – art. 39 ust. 1 ustawy

21 Pomoc de minimis c.d. OBOWIĄZKI PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH POMOCY
weryfikacja zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis wydanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – art. 5, ust. 3 ustawy informacja beneficjenta o zatwierdzeniu pomocy przez Komisję, zgodnie z art. 88 TWE, bądź o braku obowiązku notyfikacji – art. 38 ustawy przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pomocy przez 10 lat

22 Pomoc publiczna na szkolenia
W ramach Poddziałania pomoc na szkolenia dotyczy ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych

23 Pomoc publiczna na szkolenia c.d
PRZEPISY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2008, Nr 90, poz. 557) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej

24 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.

25 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
DEFINICJA szkolenie ogólne – należy przez to rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które będzie mógł wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy, u innych pracodawców lub na innych polach działalności zawodowej

26 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
DEFINICJA szkolenie specjalistyczne – należy przez to rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu w ograniczonym stopniu u innych pracodawców lub na innych polach działalności zawodowej

27 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
INTENSYWNOŚĆ POMOCY dla szkolenia ogólnego 60% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw 80% kosztów kwalifikowalnych dla MŚP dla szkolenia specjalistycznego 35% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw 45% kosztów kwalifikowalnych dla MŚP INTENSYWNOŚĆ POMOCY – BONUSY +10% dla szkolenia pracowników w gorszym położeniu

28 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
DEFINICJA pracownik w gorszym położeniu to: pracownik, który nie ukończył 25 roku życia oraz przed podjęciem zatrudnienia u beneficjenta pomocy delegującego go na szkolenie nigdy wcześniej nie był zatrudniony lub nie prowadził działalności gospodarczej pracownik, który jest zatrudniony u beneficjenta pomocy delegującego go na szkolenie nie dłużej niż 6 miesięcy, a przed podjęciem zatrudnienia u tego beneficjenta pomocy pozostawał bez zatrudnienia lub nie prowadził działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy

29 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
pracownik, który ukończył 45 lat oraz nie uzyskał wykształcenia średniego lub jego ekwiwalentu pracownik, który jest osobą niepełnosprawną

30 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
KOSZTY KWALIFIKOWALNE – § 22 ust. 1 Rozporządzenia MRR wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, przeznaczone dla osób prowadzących szkolenie lub świadczących usługi doradztwa związanego ze szkoleniem podróże służbowe osób prowadzących szkolenie, beneficjentów pomocy oraz pracowników beneficjentów pomocy oddelegowanych na szkolenie materiały szkoleniowe oraz ich dostawa

31 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
najem, dzierżawa lub leasing operacyjny pomieszczeń lub sprzętu związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia pokrycie innych kosztów bieżących szkolenia, w tym kosztów obsługi projektu, egzaminów, a także zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia amortyzacja sprzętu i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia

32 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą projektu szkoleniowego, w tym koszty diagnozy potrzeb szkoleniowych beneficjentów pomocy poniesione do dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (UWAGA! koszty te mogą zostać uznane za kwalifikowalne jedynie wówczas, gdy będą się mieścić w okresie objętym realizacją projektu) wynagrodzenia beneficjentów pomocy lub pracowników beneficjentów pomocy oddelegowanych na szkolenie, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu - do wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikowalnych określonych w pkt 1 – 7

33 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
Zgodnie z interpretacją art. 22 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia, dokonaną przez MRR, koszty związane z obsługą projektu to wydatki ponoszone m.in. na: zarządzanie i obsługę finansowo – księgową projektu wydatki związane z rekrutacją uczestników projektu badania i analizy promocję projektu

34 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
WYJĄTEK Istnieje możliwość wyłączenia kosztów związanych obsługą projektu z katalogu kosztów kwalifikowalnych szkolenia, stanowiących podstawę do wyliczenia wielkości pomocy publicznej, w przypadku, gdy spełnione zostaną następujące warunki: projekt nie jest realizowany przez projektodawcę będącego równocześnie beneficjentem pomocy publicznej projekt nie jest realizowany wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo, gospodarczo

35 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
W powyższych dwóch przypadkach, koszty obsługi projektu nie będą objęte regułami pomocy publicznej i mogą zostać sfinansowane w 100% beneficjentowi (projektodawcy) realizującemu dany projekt

36 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
cross – financing w przypadku gdy projektodawca jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej, wydatki inwestycyjne objęte zasadą cross – financingu stanowią pomoc de minimis dla tego beneficjenta do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych szkolenia

37 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
cross – financing w przypadku gdy projektodawca nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej, wydatki inwestycyjne objęte zasadą cross – financingu finansowane są w 100% z dotacji do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych szkolenia

38 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.

39 Pomoc publiczna na szkolenia c.d.
WYŁĄCZENIA – pomocy na szkolenia nie udziela się podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt. 7)

40 Pomoc publiczna na usługi doradcze
W ramach Poddziałania pomoc na usługi doradcze dotyczy doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi)

41 DEFINICJA MMŚP mikro/ małe/ średnie/ przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które w co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 10/ 50/ 250/ pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2/ 10/ 50/ milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2/ 10/43/ milionów euro

42 Pomoc publiczna na usługi doradcze c.d
PRZEPISY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2008, Nr 90, poz. 557) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 70/2001 roku z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE 10 z dnia , ze zm.) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju.

43 Pomoc publiczna na usługi doradcze c.d
KOSZTY KWALIFIKOWALNE do wydatków kwalifikowalnych zalicza się poniesione przez beneficjenta pomocy wydatki na zakup usług doradczych od podmiotów zewnętrznych INTENSYWNOŚĆ POMOCY 50% usługi doradczej

44 Pomoc publiczna na usługi doradcze c.d.
Do wydatków kwalifikowalnych nie zalicza się poniesionych przez beneficjenta pomocy wydatków na zakup usług doradztwa podatkowego, prawniczych lub reklamowych, które stanowią element stałej lub okresowej działalności beneficjenta pomocy lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi beneficjenta pomocy. Celem doradztwa jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu, zaś jego efektem powinno być opracowanie i / lub wdrożenie określonych rozwiązań w obszarze objętym usługą doradztwa

45 Pomoc publiczna na usługi doradcze c.d.
WYŁĄCZENIA – pomocy nie udziela się: podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem podmiotom prowadzącym działalność związaną z produkcją pierwotną, przetwarzaniem lub obrotem produktami rolnymi wymienionymi w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

46 Pomoc publiczna na usługi doradcze c.d.
podmiotom prowadzącym działalność związaną z produkcją i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i jego przetwory podmiotom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury podmiotom prowadzącym działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla

47 Pomoc publiczna na usługi doradcze c.d.
podmiotom prowadzącym działalność w sektorze włókien syntetycznych na działalność związaną z wywozem w zakresie pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

48 Obowiązki beneficjentów pomocy
POMOC PUBLICZNA przedstawienie informacji o otrzymanej pomocy publicznej – art. 37 ust. 5 przedstawienie kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem przedstawienie wkładu prywatnego przedstawienie informacji o otrzymanej pomocy na indywidualne żądanie prezesa UOKiK – art. 21 ust. 2 oraz 39 ust. 1 ustawy

49 Obowiązki podmiotów udzielających pomocy
weryfikacja informacji o otrzymanej pomocy publicznej weryfikacja kosztów kwalifikowalnych do objęcia pomocą weryfikacja intensywności pomocy publicznej informacja beneficjenta o zatwierdzeniu pomocy przez Komisję, zgodnie z art. 88 TWE, bądź o braku obowiązku notyfikacji – art. 38 ustawy przechowywanie dokumentów związanych z udzieleniem pomocy przez 10 lat

50 Obowiązki podmiotów udzielających pomocy
MONITOROWANIE POMOCY PUBLICZNEJ DEFINICJA z art. 31 ustawy gromadzenie przetwarzanie przekazywanie ORGAN MONITORUJĄCY prezes UOKIK

51 Obowiązki podmiotów udzielających pomocy
SPRAWOZDAWCZOŚĆ PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 133, poz. 923). sporządza podmiot udzielający pomocy formularz – załącznik do rozporządzenia

52 Obowiązki podmiotów udzielających pomocy
TERMINY SPRAWOZDAWCZOŚCI SPRAWOZDANIA KWARTALNE do 30 dnia po zakończeniu kwartału SPRAWOZDANIA ROCZNE do 60 dni po zakończeniu roku

53 Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowała i prowadziła
Ewelina Kwiatkowska Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Wyboru Projektów


Pobierz ppt "Pomoc publiczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google