Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Micha ł Kalinowski Kl.Va. Bia ł owieski Park Narodowy – park narodowy po ł o ż ony w pó ł nocno-wschodniej cz ęś ci Polski, w województwie podlaskim,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Micha ł Kalinowski Kl.Va. Bia ł owieski Park Narodowy – park narodowy po ł o ż ony w pó ł nocno-wschodniej cz ęś ci Polski, w województwie podlaskim,"— Zapis prezentacji:

1 Micha ł Kalinowski Kl.Va

2 Bia ł owieski Park Narodowy – park narodowy po ł o ż ony w pó ł nocno-wschodniej cz ęś ci Polski, w województwie podlaskim, utworzony z Nadle ś nictwa Rezerwat jako Park Narodowy w Bia ł owie ż y

3 Najstarsze ś lady obecno ś ci cz ł owieka w Puszczy Bia ł owieskiej pochodz ą z neolitu, czyli sprzed oko ł o 4500 lat. S ą to proste narz ę dzia z krzemienia, toporki kamienne oraz resztki naczy ń. Z neolitu pochodz ą tak ż e dwie osady, odkryte w 1923 roku w pobli ż u wsi Rudnia oraz pomi ę dzy miejscowo ś ciami Krynica i Kupicze.

4 Puszcza Bia ł owieska jest najlepiej zachowanym lasem naturalnym na Ni ż u Europejskim. Ponad 2/3 powierzchni parku zajmuj ą lasy li ś ciaste. Najwi ę ksz ą powierzchni ę zajmuj ą lasy gr ą dowe (d ę bowo- grabowe), które rosn ą na naj ż y ź niejszych glebach puszczy.

5 Bogactwo tutejszej puszczy najlepiej wida ć w pi ę trowo ś ci tutejszych lasów gr ą dowych. Najwy ż sze pi ę tro zajmuj ą, przekraczaj ą ce nierzadko 50 m wysoko ś ci, pojedyncze ś wierki. Ni ż sz ą wysoko ść (40 m) osi ą gaj ą d ę by, lipy i klony. Najni ż ej, bo do wysoko ś ci 20 m, dorastaj ą graby.

6 Bia ł owieski Park Narodowy charakteryzuje si ę du żą ilo ś ci ą martwego drewna. W obszarze ochrony ś cis ł ej zajmuje ono oko ł o 25% masy wszystkich drzew. Dzi ę ki rozk ł adowi martwych pni do gleby wracaj ą cenne substancje od ż ywcze, przywracaj ą ce jej ż yzno ść.

7 Puszcza Bia ł owieska jest ś rodowiskiem ż ycia dla olbrzymiej jak na nasz ą stref ę klimatyczn ą liczby gatunków zwierz ą t. Poczynaj ą c od bezkr ę gowców: pierwotniaków, p ł azi ń ców, oble ń ców, brzuchorz ę sków, mi ę czaków, d ż d ż ownic, niesporczaków, paj ą ków, roztoczy, wijów, owadów i wielu innych, a ż po kr ę gowce: ryby, p ł azy, gady, ptaki i ssaki – dotychczas stwierdzono w Puszczy obecno ść ponad 12 tysi ę cy gatunków zwierz ą t.

8 Do Bia ł owieskiego Parku Narodowego co roku przyje ż d ż a ok turystów. Najcz ęś ciej zwiedzanymi obiektami s ą Rezerwat Pokazowy Ż ubrów, muzeum BPN i Obszaru Ochrony Ś cis ł ej BPN. Do obszarów ochrony ś cis ł ej (Obr ę b Ochronny Or ł ówka) i muzeum mog ą wej ść tury ś ci jedynie pod opiek ą uprawnionego przewodnika.

9 Klimat Puszczy Bia ł owieskiej jest zaliczany do klimatu umiarkowanego kontynentalnego, ch ł odnego z wp ł ywami klimatu atlantyckiego. Ś rednia temperatura powietrza w skali roku w latach wynosi ł a 6,8ºC. Najni ż sza odnotowana temperatura wynosi ł a –38,7ºC (1950 r.), najwy ż sza +34,5ºC.

10 Sie ć rzeczna jest s ł abo rozwini ę ta. Dorzecza Ł utowni i Narewki s ą zwi ą zane z obni ż onymi powierzchniami gliniastej moreny dennej, której charakter litologiczny oraz ma ł e spadki terenu nie sprzyja ł y erozji wg łę bnej, dlatego te ż wi ę kszo ść strumieni na tym obszarze ma charakter inicjalny, bez wyra ź nie zaznaczonego koryta i strefy aluwialnej.

11 W rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia r. (art. 2, p. 1) ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównowa ż onym u ż ytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i sk ł adników przyrody: - dziko wyst ę puj ą cych ro ś lin, zwierz ą t i grzybów; - ro ś lin, zwierz ą t i grzybów obj ę tych ochron ą gatunkow ą ; - zwierz ą t prowadz ą cych w ę drowny tryb ż ycia; - siedlisk przyrodniczych; - siedlisk zagro ż onych wygini ę ciem, rzadkich i chronionych gatunków ro ś lin, zwierz ą t i grzybów; - tworów przyrody ż ywej i nieo ż ywionej oraz kopalnych szcz ą tków ro ś lin i zwierz ą t.

12 Na obszarze Parku zal ę gaj ą utwory polodowcowe - gliny zwa ł owe oraz piaski i gliny spiaszczone. Na pó ł noc od Hwo ź nej spotyka si ę fragmenty ukszta ł towane pod dzia ł aniem wiatru w postaci wa ł ów i pagórków wydmowych utworzonych z piasków drobnych i ś rednich.

13 Na terenie Bia ł owieskiego Parku Narodowego dominuj ą zbiorowiska le ś ne. Spo ś ród 166 zbiorowisk ro ś linnych znanych z polskiej cz ęś ci Puszczy Bia ł owieskiej w Parku stwierdzono 74, w tym 22 zbiorowiska le ś ne, 2 zbiorowiska zaro ś lowe, 4 zbiorowiska ro ś linno ś ci wodnej, kilkadziesi ą t zbiorowisk ro ś linno ś ci łą kowej i torfowiskowej oraz zaledwie kilka zbiorowisk ro ś linno ś ci synantropijnej.

14 Bia ł owieski Park Narodowy udost ę pnia do zwiedzania: - Rezerwat Pokazowy Ż ubrów, - Muzeum Przyrodniczo-Le ś ne, - Obwód Ochronny Sierganowo: - trasy w obszarze dawnego Rezerwatu Ś cis ł ego, - Park Pa ł acowy, - Obr ę b Ochronny Hwo ź na.

15 - widz ą c oznaki zniecierpliwienia ż ubra (nerwowe kr ę cenie ogonem, grzebanie racicami w ziemi, tarzanie si ę ) jak najszybciej, zachowuj ą c spokój, oddal si ę z miejsca spotkania; - gdy poruszasz si ę samochodem - powoli zatrzymaj si ę, nie opuszczaj pojazdu, nie ga ś silnika; mo ż esz otworzy ć okna, nie otwieraj drzwi, bo ten odg ł os mo ż e sp ł oszy ć ż ubra; - gdy poruszasz si ę rowerem - zatrzymaj si ę, najlepiej sta ń obok du ż ego drzewa, by by ć mniej widocznym; - gdy poruszasz si ę pieszo - nie próbuj pod ąż a ć za ż ubrem, sta ń w miejscu, w którym b ę dziesz dla ż ubra mniej widoczny, nie wykonuj gwa ł townych ruchów.

16 Muzeum Przyrodniczo-Le ś ne BPN jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocze ś nie najstarszym, czynnym muzeum województwa podlaskiego. Jego tradycje si ę gaj ą okresu mi ę dzywojennego, a w swoich zbiorach posiada wiele cennych kolekcji naukowych i rzadkich okazów.


Pobierz ppt "Micha ł Kalinowski Kl.Va. Bia ł owieski Park Narodowy – park narodowy po ł o ż ony w pó ł nocno-wschodniej cz ęś ci Polski, w województwie podlaskim,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google