Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bogactwa naturalne. Bogactwa naturalne s ą to wszystkie u ż yteczne elementy ś rodowiska naturalnego, które cz ł owiek mo ż e wyzyskiwa ć. Dzieli si ę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bogactwa naturalne. Bogactwa naturalne s ą to wszystkie u ż yteczne elementy ś rodowiska naturalnego, które cz ł owiek mo ż e wyzyskiwa ć. Dzieli si ę"— Zapis prezentacji:

1 Bogactwa naturalne

2 Bogactwa naturalne s ą to wszystkie u ż yteczne elementy ś rodowiska naturalnego, które cz ł owiek mo ż e wyzyskiwa ć. Dzieli si ę je na nieograniczone i ograniczone a tak ż e nieodnawialne oraz odnawialne. Bogactwa naturalne umo ż liwiaj ą rozwój ż ycia i cywilizacji. Cz ę sto decyduj ą o dobrobycie pa ń stw - kraje, które w nie obfituj ą, nale żą do najbogatszych na ś wiecie.

3 ODNAWIALNE Ź RÓD Ł A ENERGII Do odnawialnych bogactw przyrody nale ż y mi ę dzy innymi woda, która kr ąż y i nieustannie odnawia si ę w tak zwanym cyklu hydrologicznym. Paruj ą ca znad mórz woda transportowana jest atmosfer ą w kierunku l ą du, gdzie spada w postaci deszczu lub ś niegu, a nast ę pnie z powrotem przemieszcza si ę ku morzu. Odnawialnym bogactwem naturalnym mo ż e by ć równie ż dobrze uprawiana gleba, poniewa ż wierzchnie warstwy litej ska ł y ulegaj ą ci ą g ł emu wietrzeniu, dzi ę ki czemu warstwa gleby niejako "przyrasta" od do ł u. Podobnie, w ł a ś ciwie zarz ą dzane lasy zabezpieczaj ą sta ł e dostawy drewna.

4 Nieodnawialne zasoby przyrody tworzy ł y si ę wiele milionów lat. Powstaj ą tak powoli, ż e z perspektywy d ł ugo ś ci ludzkiego ż ycia ich zapasy s ą sko ń czone, wyczerpywane. Do surowców nieodnawialnych nale żą mi ę dzy innymi paliwa kopalne, które potrzebowa ł y wielu milionów lat na powstanie z materii organicznej. Wydobyte z wn ę trza ziemi s ą albo spalane i zamieniane na energi ę, albo s ą surowcem do produkcji ró ż nych tworzyw, nie nadaj ą cych si ę do powtórnego przetworzenia. Za nieodnawialne uwa ż a si ę równie ż metale, chocia ż nie s ą one spalane jak paliwa, to jednak raz u ż yte, z punktu widzenia ś rodowiska, do którego mia ł yby wróci ć, s ą niczym wi ę cej ni ż z ł omem.

5 Zasoby nieorganiczne to między innymi: 1.minera ł y, czyli wydobyta ze z ł o ż a kopalina u ż yteczna, maj ą ca zastosowanie w gospodarce. Jest sk ł adnikiem ś rodowisk przyrodniczych: skorupy ziemskiej, hydrosfery, biosfery i atmosfery. 2.woda, Jako substancja u ż ytkowa ma wiele zastosowa ń. Najwa ż niejsza jest woda pitna, w gospodarstwach domowych jest u ż ywana do celów sanitarno-bytowych, w rolnictwie za ś do nawadniania pól. Znaczne ilo ś ci wody zu ż ywaj ą zak ł ady przemys ł owe 3.atmosfera Prawie ca ł kowit ą obj ę to ść atmosfery wype ł niaj ą tylko 3 gazy: azot, tlen i argon. Wymienione gazy s ą pobierane z atmosfery równie ż dla celów gospodarczych. Pobierane gazy powracaj ą do atmosferypo pewnym czasie, dlatego uwa ż a si ę je za niewyczerpalne.

6 Zasoby organiczne to: Biomasa, któr ą nazywamy zasoby zwierz ę ce i ro ś linne. Ma ona ogromne znaczenie dla ludzi i jest wykorzystywana zarówno bezpo ś rednio (np. drewno) jak i po ś rednio w postaci paliw kopalnych (pochodz ą cych ze szcz ą tków pradawnych ro ś lin i zwierz ą t) lub produktów odk ł adaj ą cych si ę na powierzchni gleby (np. zielony nawóz). Przy w ł a ś ciwym gospodarowaniu biomasa jest ź ród ł em odnawialnym. Materia ł y i paliwa odpadowe, które s ą z niej otrzymywane (np. trociny, kora, s ł oma, siano, dar ń, czy nawet pestki i zepsute siano), mog ą by ć spalane w sposób ekologicznie bezpieczny i efektywny energetycznie.

7 Źródła: http://pl.wikipedia.org/ http://pl.wikipedia.org/ http://www.google.pl/

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Autor: IZABELA PIERNICKA


Pobierz ppt "Bogactwa naturalne. Bogactwa naturalne s ą to wszystkie u ż yteczne elementy ś rodowiska naturalnego, które cz ł owiek mo ż e wyzyskiwa ć. Dzieli si ę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google