Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarek K ę pi ń ski. WPŁYW LĄDOLODU Niszcząca działalność lodowców.

Коpie: 1
Jarek K ę pi ń ski. WPŁYW LĄDOLODU Niszcząca działalność lodowców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarek K ę pi ń ski. WPŁYW LĄDOLODU Niszcząca działalność lodowców."— Zapis prezentacji:

1 Jarek K ę pi ń ski

2 WPŁYW LĄDOLODU

3 Niszcząca działalność lodowców

4 Działalność lodowców i lądolodów na powierzchni Ziemi

5 DETERSJA - szlifowanie, rysowanie, gładzenie podłoża przez lód lodowcowy i materiał skalny niesiony w masie lodowca. W jej wyniku powstają: wygłady, mutony (barańce), rygle skalne, rysy, bruzdy.

6 DETRAKCJA- odrywanie i wykruszanie z podłoża bloków i rumoszu skalnego przez poruszający się lód lodowcowy. W jej wyniku powstają: cyrki, żłoby, doliny U-kształtne, zagłębienia liniowe

7 EGZERACJA- zdzieranie, przesuwanie i fałdowanie materiału skalnego przez czoło lodowca. W jej wyniku powstają: zagłębienia i garby zbudowane ze spiętrzonego materiału.

8 AKUMULACJA - osadzanie materiału niesionego przez lód lodowcowy. W jej wyniku powstają: moreny czołowe, denne, boczne i środkowe

9 Erozja wód lodowcowych - żłobienie i wymywanie materiału skalnego podłoża i zboczy dolin przez wody płynące pod lodem i na jego przedpolu. W jej wyniku powstają: rynny i pradoliny.

10 WA Ł Y MOREN BOCZNYCH-s ą to wały tworzące się przy zboczach dolin GÓRSKICH

11 WA Ł Y MOREN CZO Ł OWYCH- są to wały powstające w wyniku usypania materiału skalnego niesionego w masie lodowca u jego czoła.

12 RÓWNINY MORENY DENNEJ- są to powierzchnie powstałe na dnie lodowca, po jego stopnieniu.

13 Rzeźba terenu i krajobraz.

14 Mapa krajobrazów morfologicznych w rejonie Jarocina

15 Budowa geologiczna

16 Działalność niszcząca i budująca lodowców i lądolodów

17 L Ą DOL Ą DY

18 W zale ż no ś ci od ukszta ł towania powierzchni terenu oraz ilo ś ci opadów ś niegu, lodowce przybieraj ą ró ż ne formy: lodowiec alpejski - sk ł ada si ę z 1 pola firnowego i 1 j ę zora, lodowiec himalajski - ma liczne, d ł ugie j ę zory, które łą cz ą si ę ze sob ą jak dop ł ywy rzek w rzek ę g ł ówn ą, lodowiec skandynawski, tieldowy - na p ł askich grzbietach górskich powsta ł y lodowce w postaci czapy z krótkimi j ę zorami. lodowiec piedmontowy - powstaje przez po łą czenie si ę lodowców sp ł ywaj ą cych z gór w jedno pole lodowe u podnó ż a gór. lodowce wisz ą ce lub zawieszone. lodowiec karowy - wype ł nia tylko kar albo cyrk lodowcowy. lodowiec kurtensta ń ski - nie ma po łą czenia z polem firnowym. CZAPY LODOWE - zwane lodowcami fieldowymi, powstaj ą na wysoko po ł o ż onych p ł askowy ż ach. Z wypuk ł ego pola firnowego w ró ż ne strony sp ł ywaj ą krótkie j ę zory lodowcowe (niekiedy z szybko ś ci ą 300 m rocznie). Wyst ę puj ą na obszarach pó ł nocnej Europy - Islandia, Norwegia.


Pobierz ppt "Jarek K ę pi ń ski. WPŁYW LĄDOLODU Niszcząca działalność lodowców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google