Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Ku ź nicza 21-22 50-138 Wroc ł aw www.kfn.uni.wroc.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Ku ź nicza 21-22 50-138 Wroc ł aw www.kfn.uni.wroc.pl."— Zapis prezentacji:

1 Ul. Ku ź nicza 21-22 50-138 Wroc ł aw www.kfn.uni.wroc.pl

2 Jeste ś my jedn ą z najstarszych i najwi ę kszych niderlandystyk w Europie. Ale to tylko jeden z wielu atutów, jakie posiadamy.

3 Oprócz wieloletniej tradycji, posiadamy równie ż wykwalifikowan ą kadr ę dydaktyczn ą.

4 Przy budynku Katedry mie ś ci si ę równie ż Biblioteka Niderlandystyczna, która mo ż e poszczyci ć si ę bogatym ksi ę gozbiorem z zakresu historii Niderlandów, historii literatury i sztuki Niderlandzkiej, j ę zykoznawstwa Niderlandzkiego, jak równie ż literatury wspó ł czesnej, ró ż nego rodzaju niderlandzkoj ę zycznych czasopism oraz wielu przydatnych s ł owników i leksykonów. Od pocz ą tku istnienia naszej Katedry w jej strukturze istnieje O ś rodek Kultury Niderlandzkiej. Przez sw ą dzia ł alno ść instytucja ta łą czy ró ż ne ś rodowiska akademickie z kr ę gami pozauniwersyteckimi w mie ś cie i w regionie. Odnosi si ę ona w pierwszym rz ę dzie do kultury niderlandzkiej, jednak ż e nie ogranicza si ę tylko do niej. Wr ę cz przeciwnie - mie ś ci si ę ona w szerokim kontek ś cie europejskim, chce te ż wyzwala ć aktywno ść wielu ludzi na ró ż nych p ł aszczyznach. Efekty wida ć w du ż ej ilo ś ci imprez kulturalnych, wyk ł adów, spotkania z pisarzami, artystami, lud ź mi kultury, wieczorów studenckich oraz kursów j ę zyka niderlandzkiego.

5 Przez ca ł y rok akademicki nasz ą Katedr ę odwiedzaj ą ró ż ni go ś cie, zarówno z Holandii jak i Belgii. GUY CASSIERS TOM LANOYE prof. H.P. van Coller

6 Studenci mog ą bra ć czynny udzia ł w ż yciu Katedry poprzez : dzia ł alno ść w Kole Naukowym Studentów Niderlandystyki redagowanie naszej gazetki Kom op!

7 Nasza Katedra wspó ł pracuje z Niderlandzk ą Uni ą J ę zykow ą dzi ę ki czemu nasi studenci mog ą korzysta ć z bezp ł atnych wakacyjnych kursów j ę zykowych na terenie Holandii oraz Flandrii: - Zeist - Hasselt - Gandawa

8 Zaj ę cia prowadzone s ą zawsze w mi ł ej, przyjacielskiej atmosferze.

9

10

11 ABY UZYSKA Ć WI Ę CEJ INFORMACJI ZAPRASZMY NA NASZ Ą STRON Ę INTERNETOW Ą : www.kfn.uni.wroc.pl


Pobierz ppt "Ul. Ku ź nicza 21-22 50-138 Wroc ł aw www.kfn.uni.wroc.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google