Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,W przyjaźni z przyrodą Cz ę sto nam si ę wydaje, ż e na zanieczyszczenie powietrza, gleby i rzek ró ż nymi substancjami nie mamy wp ł ywu, jednak to.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,W przyjaźni z przyrodą Cz ę sto nam si ę wydaje, ż e na zanieczyszczenie powietrza, gleby i rzek ró ż nymi substancjami nie mamy wp ł ywu, jednak to."— Zapis prezentacji:

1 ,,W przyjaźni z przyrodą Cz ę sto nam si ę wydaje, ż e na zanieczyszczenie powietrza, gleby i rzek ró ż nymi substancjami nie mamy wp ł ywu, jednak to od nas przede wszystkim zale ż y jak wygl ą daj ą nasze pobocza, lasy, ogródki czy rzeki. Mieszka ń cy Gminy Jerzmanowice-Przeginia nie zawsze zdaj ą sobie spraw ę, ż e zanieczyszczanie ulic, lasów, du ż e zu ż ycie energii elektrycznej czy te ż niszczenie ro ś linno ś ci ź le wp ł ywa nie tylko na przyrod ę, ale równie ż na nasze ż ycie.

2 METAPLAN Ochrona ś rodowiska w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

3 Wyniki ankiet

4 JAK JEST? Cykliczny udzia ł gimnazjalistów w przedsi ę wzi ę ciach maj ą cych na celu ochron ę przyrody; Sprz ą tanie Ś wiata, czyszczenie rzek, sadzenie drzew podczas Dni Ziemi i Ś wi ę ta Drzewa, zbiórka plastików i elektro ś mieci. Cykliczny udzia ł gimnazjalistów w przedsi ę wzi ę ciach maj ą cych na celu ochron ę przyrody; Sprz ą tanie Ś wiata, czyszczenie rzek, sadzenie drzew podczas Dni Ziemi i Ś wi ę ta Drzewa, zbiórka plastików i elektro ś mieci. Dzia ł alno ść Ko ł a ekologicznego i PTSM w szkole. Dzia ł alno ść Ko ł a ekologicznego i PTSM w szkole. Brak koordynacji ró ż nych dzia ł a ń ekologicznych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Brak koordynacji ró ż nych dzia ł a ń ekologicznych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Zbyt ma ł a liczba systematycznych przedsi ę wzi ęć w zakresie ochrony ś rodowiska. Zbyt ma ł a liczba systematycznych przedsi ę wzi ęć w zakresie ochrony ś rodowiska. Zanieczyszczone powietrze na skutek emisji zanieczyszcze ń pochodz ą cych z Krakowa, a tak ż e Ś l ą ska. Zanieczyszczone rzeki. Zanieczyszczone powietrze na skutek emisji zanieczyszcze ń pochodz ą cych z Krakowa, a tak ż e Ś l ą ska. Zanieczyszczone rzeki. Zanieczyszczone pobocza, rowy oraz lasy (dzikie wysypiska). Zanieczyszczone pobocza, rowy oraz lasy (dzikie wysypiska). Du ż e zu ż ycie energii elektrycznej przy braku energii odnawialnej. Du ż e zu ż ycie energii elektrycznej przy braku energii odnawialnej. Niewielka liczba gospodarstw ekologicznych (oko ł o 20 w Gminie). Niewielka liczba gospodarstw ekologicznych (oko ł o 20 w Gminie). Niska ś wiadomo ść mieszka ń ców na temat ochrony ś rodowiska np.: wywóz nieczysto ś ci p ł ynnych, dzikie wysypiska, wypalanie traw. Niska ś wiadomo ść mieszka ń ców na temat ochrony ś rodowiska np.: wywóz nieczysto ś ci p ł ynnych, dzikie wysypiska, wypalanie traw. Brak ekologicznych ś cie ż ek dydaktycznych, zbyt ma ł a liczba tras rowerowych. Brak ekologicznych ś cie ż ek dydaktycznych, zbyt ma ł a liczba tras rowerowych.

5

6 JAK BY Ć POWINNO? Czyste lasy, rowy, pobocza i rzeki. Czyste lasy, rowy, pobocza i rzeki. Segregacja odpadów. Segregacja odpadów. Koordynacja lokalnych akcji ekologicznych np. systematyczna zbiórka plastików, p ł yt CD i DVD, i elektro ś mieci w ś ród mieszka ń ców. Koordynacja lokalnych akcji ekologicznych np. systematyczna zbiórka plastików, p ł yt CD i DVD, i elektro ś mieci w ś ród mieszka ń ców. Systematyczne edukacja wszystkich mieszka ń ców (dzieci i doros ł ych). Systematyczne edukacja wszystkich mieszka ń ców (dzieci i doros ł ych). Sta ł a wspó ł praca z organizacjami i instytucjami zajmuj ą cymi si ę ochron ą przyrody np. Ojcowskim Parkiem Narodowych, Stowarzyszeniem Ekoturystyki,,Ostaniec, stra ż akami. Sta ł a wspó ł praca z organizacjami i instytucjami zajmuj ą cymi si ę ochron ą przyrody np. Ojcowskim Parkiem Narodowych, Stowarzyszeniem Ekoturystyki,,Ostaniec, stra ż akami. Monta ż kolektorów s ł onecznych na budynkach komunalnych oraz prywatnych, alternatywne ź ród ł a energii. Skanalizowanie gminy. Monta ż kolektorów s ł onecznych na budynkach komunalnych oraz prywatnych, alternatywne ź ród ł a energii. Skanalizowanie gminy. Stosowanie naturalnych nawozów pochodz ą cych z kompostowni. Stosowanie naturalnych nawozów pochodz ą cych z kompostowni. Zwi ę kszenie promocji lokalnych gospodarstw ekologicznych i ich produktów. Zwi ę kszenie promocji lokalnych gospodarstw ekologicznych i ich produktów. Ekologiczna turystyka i agroturystyka. Ekologiczna turystyka i agroturystyka.

7

8

9 DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK BY Ć POWINNO? Niska ś wiadomo ść ekologiczna mieszka ń ców, z ł e nawyki. Niska ś wiadomo ść ekologiczna mieszka ń ców, z ł e nawyki. Brak pojemników do segregacji ś mieci, zbyt ma ł a liczba koszy na ś mieci. Brak pojemników do segregacji ś mieci, zbyt ma ł a liczba koszy na ś mieci. Zbyt ma ł a promocja gospodarstw ekologicznych. Zbyt ma ł a promocja gospodarstw ekologicznych. Ma ł e zaanga ż owanie mieszka ń ców w zbiórk ę plastików, elektro ś mieci, czyszczenie rzek i poboczy oraz akcj ę,,Sprz ą tanie Ś wiata, w tych przedsi ę wzi ę ciach bior ą udzia ł uczniowie i stra ż acy. Ma ł e zaanga ż owanie mieszka ń ców w zbiórk ę plastików, elektro ś mieci, czyszczenie rzek i poboczy oraz akcj ę,,Sprz ą tanie Ś wiata, w tych przedsi ę wzi ę ciach bior ą udzia ł uczniowie i stra ż acy. Brak koordynacji przedsi ę wzi ęć ekologicznych i systematycznej edukacji ekologicznej. Brak koordynacji przedsi ę wzi ęć ekologicznych i systematycznej edukacji ekologicznej. Brak wspó ł pracy z organizacjami i instytucjami wspieraj ą cymi ochron ę przyrody. Brak wspó ł pracy z organizacjami i instytucjami wspieraj ą cymi ochron ę przyrody. Braki w finansach gminy. Braki w finansach gminy.

10 WNIOSKI Ustawienie pojemników do segregacji odpadów. Ustawienie pojemników do segregacji odpadów. Stworzenie Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej(Centrum Edukacji Ekologicznej); koordynacja akcji edukacyjnych. Stworzenie Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej(Centrum Edukacji Ekologicznej); koordynacja akcji edukacyjnych. Wyznaczenie ekologicznej ś cie ż ki dydaktycznej. Wyznaczenie ekologicznej ś cie ż ki dydaktycznej. Systematyczna zbiórka plastików, p ł yt CD i DVD, elektro ś mieci i niebezpiecznych odpadów od mieszka ń ców oraz sprz ą tanie rzek, poboczy, lasów. Systematyczna zbiórka plastików, p ł yt CD i DVD, elektro ś mieci i niebezpiecznych odpadów od mieszka ń ców oraz sprz ą tanie rzek, poboczy, lasów. Kiermasz zdrowej ż ywno ś ci pochodz ą cej z miejscowych ekologicznych gospodarstw. Kiermasz zdrowej ż ywno ś ci pochodz ą cej z miejscowych ekologicznych gospodarstw. Promocja lokalnych ekologicznych (drewnianych) zabawek. Promocja lokalnych ekologicznych (drewnianych) zabawek. Konkursy w ś ród dzieci i m ł odzie ż y. Konkursy w ś ród dzieci i m ł odzie ż y. Systematyczne wspó ł praca z OPN oraz ekologicznymi organizacjami pozarz ą dowymi i instytucjami. Systematyczne wspó ł praca z OPN oraz ekologicznymi organizacjami pozarz ą dowymi i instytucjami. Przygotowanie pikniku ekologicznego (moda recyklingowa, warsztaty tworzenia Przygotowanie pikniku ekologicznego (moda recyklingowa, warsztaty tworzenia eko bi ż uterii i zabawek ekologicznych, warsztaty kulinarne). eko bi ż uterii i zabawek ekologicznych, warsztaty kulinarne).


Pobierz ppt ",,W przyjaźni z przyrodą Cz ę sto nam si ę wydaje, ż e na zanieczyszczenie powietrza, gleby i rzek ró ż nymi substancjami nie mamy wp ł ywu, jednak to."

Podobne prezentacje


Reklamy Google