Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Natura 2000. Natura 2000 Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów obj ę tych ochron ą przyrody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Natura 2000. Natura 2000 Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów obj ę tych ochron ą przyrody."— Zapis prezentacji:

1 Natura 2000

2 Natura 2000 Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów obj ę tych ochron ą przyrody. Podstaw ą dla tego programu s ą dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa).

3 CelemCelem programu jest zachowanie okre ś lonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uwa ż a si ę za cenne i zagro ż one w skali ca ł ej Europy. Wspólne dzia ł anie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizacj ę kosztów i spot ę gowanie korzystnych dla ś rodowiska efektów. Jednolite prawo powinno u ł atwi ć wspó ł dzia ł anie wielu instytucji zajmuj ą cych si ę ochron ą przyrody stale i tych dla których jest to dzia ł anie oboczne.

4 Zadanie i celZadanie i cel rangi europejskiej powinno ł atwiej uzyska ć powszechn ą akceptacj ę spo ł eczn ą, tym bardziej ż e poszczególne kraje cz ł onkowskie s ą zobowi ą zane do zachowania na obszarach wchodz ą cych w sk ł ad sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wyklucza ć ich gospodarczego wykorzystania

5 Formy ochrony przyrody rezerwat przyrody, park krajobrazowy, ogród botaniczny, ogród zoologiczny, park narodowy, pomnik przyrody, u ż ytek ekologiczny, obszar chronionego krajobrazu, stanowisko dokumentacyjne, zespó ł przyrodniczo-krajobrazowy

6 Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub ma ł o zmienionym - ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a tak ż e siedliska ro ś lin, siedliska zwierz ą t i siedliska grzybów oraz twory i sk ł adniki przyrody nieo ż ywionej, wyró ż niaj ą ce si ę szczególnymi warto ś ciami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

7 Tablica informuj ą ca rezerwatu przyrody

8 Park krajobrazowy Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze wzgl ę du na warto ś ci przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych warto ś ci w warunkach zrównowa ż onego rozwoju.

9 Nadwieprza ń ski Park Krajobrazowy

10 Ogród botaniczny Ogród botaniczny to urz ą dzony i zagospodarowany teren wraz z infrastruktur ą techniczn ą i budynkami funkcjonalnie z nim zwi ą zanymi, b ę d ą cy miejscem ochrony ex situ, uprawy ro ś lin ró ż nych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy ro ś lin okre ś lonego gatunku oraz prowadzenia bada ń naukowych i edukacji.

11 Ogród Botaniczny w Lublinie

12 Ogród zoologiczny Ogród zoologiczny, zoo – urz ą dzony i zagospodarowany teren wraz z infrastruktur ą techniczn ą i budynkami funkcjonalnie z nim zwi ą zanymi, gdzie s ą przetrzymywane oraz eksponowane publicznie przez co najmniej 7 dni w roku, ż ywe zwierz ę ta gatunków dziko wyst ę puj ą cych.

13 Zimowy obraz zamojskiego zoo

14 Park Narodowy Park narodowy – obszar powo ł any celem ochrony wyst ę puj ą cej tam przyrody o ż ywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, tak ż e kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest mo ż liwo ść prowadzenia dzia ł alno ś ci gospodarczej, osiedlania si ę itd.

15 Parki Narodowe woj. lubelskiego

16 Pomnik przyrody Pomnikami przyrody s ą pojedyncze twory przyrody o ż ywionej i nieo ż ywionej lub ich skupienia o szczególnej warto ś ci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczaj ą ce si ę indywidualnymi cechami, wyró ż niaj ą cymi je w ś ród innych tworów, okaza ł ych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, ź ród ł a, wodospady, wywierzyska, ska ł ki, jary, g ł azy narzutowe oraz jaskinie.

17 Aleja Lipowa Nasutów - Dys - Pólko

18 Obszar chronionego krajobrazu Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody. Obszary takie zajmuj ą ró ż nej wielko ś ci tereny, zwykle rozleg ł e, obejmuj ą ce pe ł ne jednostki ś rodowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy le ś ne, ci ą gi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.

19 Torfowisko Niskie Nakredowe (kompleks Bagno Bubnów i Staw)

20 Stanowiska dokumentacyjne Stanowiskami dokumentacyjnymi s ą niewyodr ę bniaj ą ce si ę na powierzchni lub mo ż liwe do wyodr ę bnienia, wa ż ne pod wzgl ę dem naukowym i dydaktycznym, miejsca wyst ę powania formacji geologicznych, nagromadze ń skamienia ł o ś ci lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.

21 Podziemia kredowe w Che ł mie

22 Zespó ł przyrodniczo - krajobrazowy Zespo ł ami przyrodniczo-krajobrazowymi s ą fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zas ł uguj ą ce na ochron ę ze wzgl ę du na ich walory widokowe i estetyczne.

23 Sp ł yw rzek ą Wieprz


Pobierz ppt "Natura 2000. Natura 2000 Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów obj ę tych ochron ą przyrody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google