Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich"— Zapis prezentacji:

1 Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM PROW

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
RPO WM to największy program regionalny Alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1,8 mld euro z EFRR Cel główny RPO WM poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa Priorytety RPO WM wyznaczone na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach RPO WM: Zaprogramowanie wsparcia obszarów wiejskich Kryteria wyboru projektów Wskaźniki monitorowania projektów realizowanych na obszarach wiejskich Projekty kluczowe dla województwa o dużym oddziaływaniu na obszary wiejskie

4 Zaprogramowane wsparcie dla obszarów wiejskich
Wsparcie dla obszarów wiejskich w sześciu priorytetach: I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II. e - Rozwój Województwa Mazowieckiego III. Regionalny system transportowy (20% środków przeznaczono na drogi lokalne) V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu (działanie 5.1 Transport miejski - projekty wykraczające poza granice administracyjne miast dotyczące budowy, modernizacji infrastruktury, zakupu taboru do obsługi linii podmiejskich) IV. Inwestycje w ochronę środowiska VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Wyłączenie: Priorytetu V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu - w obszarze rewitalizacji obszarów zdegradowanych 4

5 Kryteria wyboru projektów dotyczące projektów realizowanych na obszarach wiejskich
Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Objęcie projektem instytucji publicznych - promowane będą projekty, które swoim zasięgiem obejmą jak największy procent instytucji publicznych Objęcie projektem ludności - promowane będą projekty, które swoim zasięgiem obejmą jak największy procent ludności Lokalizacja projektu na obszarach wykluczenia informacyjnego – preferowane będą projekty realizowane na obszarach zagrożonych wykluczeniem informacyjnym – tj. o ujemnej wartości wskaźnika innowacyjności. Ocena dokonywana będzie zgodnie z mapą wykluczenia informacyjnego 5

6 Kryteria wyboru projektów dotyczące projektów realizowanych na obszarach wiejskich
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Wpływ projektu na zintegrowanie regionalnego układu komunikacyjnego i zespolenie z krajowym i europejskim systemem komunikacyjnym – kryterium oceniane będzie na podstawie wykazanej poprawy dostępności do poszczególnych elementów układu komunikacyjnego 6

7 Kryteria wyboru projektów dotyczące projektów realizowanych na obszarach wiejskich
Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Lokalizacja i wpływ na obszary Natura kryterium będzie promowało pozytywny wpływ realizowanego projektu na obszary chronione Zakładana liczba użytkowników z obszarów wiejskich - kryterium oceniane będzie na podstawie udziału liczby osób obsługiwanych w wyniku realizacji projektu z obszarów wiejskich w stosunku do ogólnej liczby osób obsługiwanych w wyniku realizacji projektu Potrzeby z zakresu infrastruktury oczyszczania ścieków, wynikające ze stopnia skanalizowania gminy (%) - Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w dokumentacji wniosku nt. stopnia skanalizowania gminy wg stanu przed rozpoczęciem realizacji projektu. Kryterium będzie promować gminy o niższym stopniu skanalizowania 7

8 Kryteria wyboru projektów dotyczące projektów realizowanych na obszarach wiejskich
Działanie 5.1 Transport miejski Lokalizacja projektu z zakresu transportu miejskiego – ocena projektu pod kątem poprawy dostępności publicznej komunikacji miejskiej dla osób zamieszkujących tereny zlokalizowane poza granicami administracyjnymi miasta 8

9 Kryteria wyboru projektów dotyczące projektów realizowanych na obszarach wiejskich
Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Lokalizacja projektu/dochód podatkowy gminy – kryterium będzie promować projekty realizowane na terenie gminy, w której współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się na poziomie do 100% średniej województwa 9

10 Kryteria wyboru projektów dotyczące projektów realizowanych na obszarach wiejskich
Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Lokalizacja projektu/dochód podatkowy gminy – kryterium będzie promować projekty realizowane na terenie gminy, w której współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się na poziomie do 100% średniej województwa Wpływ projektu na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi, a miastami - Dysproporcje mierzone są na podstawie % udziału uczniów/słuchaczy z terenów wiejskich w danej placówce, której dotyczy projekt w ogólnej liczbie uczniów/słuchaczy w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie 10

11 Kryteria wyboru projektów dotyczące projektów realizowanych na obszarach wiejskich
Działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej Lokalizacja projektu/dochód podatkowy gminy – kryterium będzie promować projekty realizowane na terenie gminy, w której współczynnik G podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy kształtuje się na poziomie do 100% średniej województwa 11

12 Wskaźniki monitorowania dotyczące projektów realizowanych na obszarach wiejskich
Długość nowych dróg lokalnych – 63 km Długość zrekonstruowanych dróg lokalnych – 280 km Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce na obszarach wiejskich – 60 szt. Liczba miejsc w przedszkolach zbudowanych lub zmodernizowanych na obszarach wiejskich – 100 szt. 12

13 o dużym oddziaływaniu na obszary wiejskie
Projekty kluczowe dla województwa mazowieckiego o dużym oddziaływaniu na obszary wiejskie Internet dla Mazowsza Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Zakup 20 szt. czteroczłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych 13

14 Projekty kluczowe dla województwa mazowieckiego
o dużym oddziaływaniu na obszary wiejskie Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin rejonu ciechanowskiego Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - "Matecznik Mazowsze" - centrum folklorystyczne Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 14

15 - 1,639 mld euro ze środków EFRR
Alokacja na priorytety RPO WM w ramach których zaprogramowano realizacje projektów zlokalizowanych na obszarach wiejskich - 1,639 mld euro ze środków EFRR  Priorytety RPO WM Alokacja EFRR w mln euro I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 430,40 II. e - Rozwój Województwa Mazowieckiego 205,18 III. Regionalny system transportowy 538,46 IV. Inwestycje w ochronę środowiska 197,80 VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 102,56 VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 164,84

16 Planowane efekty realizacji RPO WM na obszarach wiejskich
Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego Poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej - w zakresie regionalnego systemu transportowego, transportu publicznego oraz infrastruktury służącej ochronie środowiska Wzmocnienie czynników rozwoju województwa mazowieckiego - wzrost roli miast oraz aktywizacja terenów wiejskich, w tym obszarów cennych pod względem kulturowym i przyrodniczym Podniesienie standardów ochrony zdrowia, opieki społecznej

17 Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl
Samorząd Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google