Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: Piotr Żmijewski Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Warszawa, 11 grudnia 2008 roku REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA I OŚ PRIORYTETOWA

2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: Województwo pomorskie 232,8 tys podmiotów gospodarczych – stanowi to 6,3 % podmiotów gospodarczych kraju (7. miejsce w kraju); 99,9% podmiotów gospodarczych stanowią mikroprzedsiębiorstwa oraz MŚP (95% podmiotów gospodarczych stanowią mikroprzedsiębiorstwa) ; Średnio na 1000 mieszkańców regionu zarejestrowanych jest ponad 105 firm (5 miejsce w kraju); 16,6 firm na mieszkańców to przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym (5 miejsce w kraju); 8% udziału w polskim eksporcie (5. miejsce w kraju) – duży udział w eksporcie mają środki transportu wodnego oraz wyroby przemysłu elektronicznego; w latach 1999 – 2006 udało się pozyskać 5,6 MLD PLN (głównie z UE).

3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: Oś Priorytetowa % alokacja środków EFRR Wartość środków EFRR (w mln euro) 1. Rozwój i innowacje w MŚP21185,86 2. Społeczeństwo wiedzy761,95 3. Funkcje miejskie i metropolitalne12106,21 4. Regionalny system transportowy23203,57 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku761,96 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe544,25 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa435,40 8. Lokalna infrastruktura podstawowa14123,91 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie435, Pomoc techniczna326,56 RAZEM RPO WP 2007 – ,07

4 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działań w ramach Osi 1 RPO WP (z wyłączeniem działania 1.3): opracowuje wytyczne oraz dokumenty w zakresie realizowanych zadań; przygotowuje wzory wniosków aplikacyjnych, umów oraz sprawozdań (przekazuje do zatwierdzenia do IZ); przeprowadza proces naboru wniosków o dofinansowanie; podpisuje umowy o dofinansowanie z beneficjentami; monitoruje realizowane projekty, wypłaca dotacje zgodnie z procedurami, zapewnia zgodność realizacji projektów z politykami horyzontalnymi i krajowymi

5 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: I OŚ PRIORYTETOWA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa alokacja EUR Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie Małe i średnie przedsiębiorstwa Działanie 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP alokacja EUR

6 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: Działanie 1.3. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP (działanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) Działanie 1.4. Systemowe wspieranie przedsiębiorczości alokacja EUR I OŚ PRIORYTETOWA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA

7 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych alokacja EUR Poddziałanie Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Poddziałanie Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych Działanie 1.6. Promocja gospodarcza regionu alokacja EUR Poddziałanie Promowanie atrakcyjności regionu Poddziałanie Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw I OŚ PRIORYTETOWA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA

8 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: I OŚ PRIORYTETOWA RPO WP na lata POZIOM WSPARCIA Mikro i Małe Przedsiębiorstwa WOJ. POMORSKIE 60 %* Minimalny wkład własny beneficjenta40% Średnie Przedsiębiorstwa WOJ. POMORSKIE 50 %* Minimalny wkład własny beneficjenta50% * Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na okres 2007 – 2013

9 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA * ZATRUDNIENIE (w ujęciu RJR) ROCZNY OBRÓTBILANS ROCZNY Średnie50 < MLN EUR 43 MLN EUR Małe10 < MLN EUR Mikro0 < 10 2 MLN EUR KRYTERIA MŚP Warunki, które muszą być spełnione (łącznie) lub * Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004

10 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: Ubieganie się o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP 2007 – 13 wymaga: wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków MŚP zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku; przygotowania wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie np.: Biznes Plan / Studium Wykonlaności, zgodnie z instrukcją przygotowania; załączenia wymaganych dokumentów / kopii dokumentów (KRS, EDG, kopie dokumentów finansowych – CIT/PIT, Upoważnienia notarialne, zaświadczenia); złożenia wymaganej w ogłoszeniu liczby egzemplarzy Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i CD (zapis xml. i pdf.) w czasie trwania konkursu w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

11 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH I OSI RPO WP NA LATA PRZYKŁADY WYDATKÓW dla Działań zakup nowych i używanych środków trwałych, koszt transportu i instalacja środków trwałych, koszty robót i wyrobów budowlanych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup nieruchomości zabudowanej,

12 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: zakup nieruchomości niezabudowanej (do 10%), koszty audytu certyfikującego, badań i testów oraz innych usług nie będących doradztwem, związane z uzyskaniem lub odnowieniem przez przedsiębiorcę odpowiedniego certyfikatu systemu zarządzania lub certyfikatu zgodności, koszty organizacji i udziału w charakterze wystawcy w imprezach gospodarczych typu targi i wystawy, koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH I OSI RPO WP NA LATA

13 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: TYPY PROJEKTÓW 1)budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa; 2) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług; 3) unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy; 4) racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług; Poddziałanie MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Poddziałanie MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

14 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: TYPY PROJEKTÓW c.d. 5) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska; 6) informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem; 7) dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług); 8)dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy w charakterze wystawcy Poddziałanie MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Poddziałanie MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

15 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: Poziom dofinansowania ze środków EFRR Maksymalna wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych wynosi 60% i może, co do zasady, wynieść maksymalnie PLN Pomoc publiczna Wsparcie udzielane w ramach Poddziałania - w formie pomocy de minimis Przekazanie środków beneficjentom Refundacja poniesionych kosztów na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność Poddziałanie MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

16 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: PREFEROWANE TYPY PROJEKTÓW projekty zlokalizowane poza Trójmiastem, w szczególności na obszarach słabych strukturalnie projekty przyczyniające się do: wprowadzenia na rynek nowych / wysokiej jakości wyrobów i usług; wzrostu aktywności eksportowej firm; oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska; powstania trwałych miejsc pracy. Poddziałanie MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

17 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

18 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: Poziom dofinansowania ze środków EFRR Maksymalna wartość dofinansowania projektów ze środków publicznych 60% - małe przedsiębiorstwa 50% - średnie przedsiębiorstwa Maksymalna wartość dotacji, co do zasady, nie może przekroczyć PLN Przekazanie środków beneficjentom Refundacja poniesionych kosztów na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność Poddziałanie MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Poddziałanie MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

19 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: PREFEROWANE TYPY PROJEKTÓW Projekty przyczyniające się do: wprowadzenia na rynek nowych / wysokiej jakości wyrobów i usług; wzrostu aktywności eksportowej firm; oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska; powstania trwałych miejsc pracy Poddziałanie MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

20 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: KATEGORIA BENEFICJENTÓW Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Projekty mogą dotyczyć inwestycji w prawa własności intelektualnej, działalności BADAWCZO - ROZWOJOWEJ w przedsiębiorstwach oraz innych inwestycji, które powinny zakończyć się wdrożeniem innowacyjnych procesów wytwarzania oraz komercjalizacją nowych produktów, usług oraz platform produktowo-technologicznych. Działanie 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

21 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: TYPY PROJEKTÓW 1) nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą; 2) wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych; 3) wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach; Działanie 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

22 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: TYPY PROJEKTÓW c.d 4) wsparcie wdrożenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R; 5) wsparcie wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz platform produktowo-technologicznych. Działanie 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

23 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: Poziom dofinansowania ze środków EFRR Maksymalna wartość dofinansowania projektów ze środków publicznych 60% - mikro i małe przedsiębiorstwa 50% - średnie przedsiębiorstwa Maksymalna wartość dotacji, co do zasady, nie może przekroczyć PLN. Przekazanie środków beneficjentom Refundacja poniesionych kosztów na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność Działanie 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

24 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: PREFEROWANE TYPY PROJEKTÓW wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P); partnerskie, wynikające ze współpracy kilku podmiotów; wprowadzające na rynek innowacyjne wyroby lub usługi; przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczające emisję szkodliwych substancji do środowiska Działanie 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

25 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH NABORÓW WNIOSKÓW Wnioskowane dofinansowanie stanowiło czterokrotność przeznaczonej na konkurs alokacji Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 381 PLN Liczba wybranych wniosków o dofinansowanie projektów 109

26 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH NABORÓW WNIOSKÓW Wnioskowane dofinansowanie stanowi dziesięciokrotność przeznaczonej na konkurs alokacji Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 306

27 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, ul. Piwna 36/39 tel.:+48 (0) fax: +48 (0) www: Dziękuję za uwagę Piotr Żmijewski Samodzielny specjalista Zespół ds. sprawozdawczości i analiz Dział RIF ARP S.A.


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Agencja Rozwoju Pomorza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google