Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Żmijewski Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Żmijewski Agencja Rozwoju Pomorza S.A."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 I OŚ PRIORYTETOWA
Piotr Żmijewski Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Warszawa,11 grudnia 2008 roku

2 Województwo pomorskie
232,8 tys podmiotów gospodarczych – stanowi to 6,3 % podmiotów gospodarczych kraju (7. miejsce w kraju); 99,9% podmiotów gospodarczych stanowią mikroprzedsiębiorstwa oraz MŚP (95% podmiotów gospodarczych stanowią mikroprzedsiębiorstwa) ; Średnio na 1000 mieszkańców regionu zarejestrowanych jest ponad 105 firm (5 miejsce w kraju); 16,6 firm na mieszkańców to przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym 8% udziału w polskim eksporcie (5. miejsce w kraju) – duży udział w eksporcie mają środki transportu wodnego oraz wyroby przemysłu elektronicznego; w latach 1999 – 2006 udało się pozyskać 5,6 MLD PLN (głównie z UE).

3 Oś Priorytetowa RAZEM RPO WP 2007 – 13 100 885,07
% alokacja środków EFRR Wartość środków EFRR (w mln euro) 1. Rozwój i innowacje w MŚP 21 185,86 2. Społeczeństwo wiedzy 7 61,95 3. Funkcje miejskie i metropolitalne 12 106,21 4. Regionalny system transportowy 23 203,57 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 61,96 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 5 44,25 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa 4 35,40 8. Lokalna infrastruktura podstawowa 14 123,91 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 10. Pomoc techniczna 3 26,56 RAZEM RPO WP 2007 – 13 100 885,07

4 Agencja Rozwoju Pomorza S.A .
jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działań w ramach Osi 1 RPO WP (z wyłączeniem działania 1.3): opracowuje wytyczne oraz dokumenty w zakresie realizowanych zadań; przygotowuje wzory wniosków aplikacyjnych, umów oraz sprawozdań (przekazuje do zatwierdzenia do IZ); przeprowadza proces naboru wniosków o dofinansowanie; podpisuje umowy o dofinansowanie z beneficjentami; monitoruje realizowane projekty, wypłaca dotacje zgodnie z procedurami, zapewnia zgodność realizacji projektów z politykami horyzontalnymi i krajowymi

5 Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
I OŚ PRIORYTETOWA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA Działanie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa alokacja EUR Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie Małe i średnie przedsiębiorstwa Działanie Rozwiązania innowacyjne w MŚP alokacja EUR

6 Działanie 1.4. Systemowe wspieranie przedsiębiorczości
I OŚ PRIORYTETOWA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA Działanie 1.3. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP (działanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) Działanie 1.4. Systemowe wspieranie przedsiębiorczości alokacja EUR

7 Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych
I OŚ PRIORYTETOWA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych alokacja EUR Poddziałanie Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Poddziałanie Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych Działanie 1.6. Promocja gospodarcza regionu alokacja EUR Poddziałanie Promowanie atrakcyjności regionu Poddziałanie Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw

8 I OŚ PRIORYTETOWA RPO WP na lata 2007-2013 POZIOM WSPARCIA
Mikro i Małe Przedsiębiorstwa WOJ. POMORSKIE %* Minimalny wkład własny beneficjenta 40% Średnie Przedsiębiorstwa WOJ. POMORSKIE %* Minimalny wkład własny beneficjenta 50% * Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na okres 2007 – 2013

9 KRYTERIA MŚP Warunki, które muszą być spełnione (łącznie)
KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA* ZATRUDNIENIE (w ujęciu RJR) ROCZNY OBRÓT BILANS ROCZNY Średnie 50 < 250 ≤ 50 MLN EUR ≤ 43 MLN EUR Małe 10 < 50 ≤ 10 MLN EUR Mikro 0 < 10 ≤ 2 MLN EUR lub * Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004

10 Ubieganie się o dofinansowanie projektu ze środków
RPO WP 2007 – 13 wymaga: wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków MŚP zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku; przygotowania wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie np.: Biznes Plan / Studium Wykonlaności, zgodnie z instrukcją przygotowania; załączenia wymaganych dokumentów / kopii dokumentów (KRS, EDG, kopie dokumentów finansowych – CIT/PIT, Upoważnienia notarialne, zaświadczenia); złożenia wymaganej w ogłoszeniu liczby egzemplarzy Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i CD (zapis xml. i pdf.) w czasie trwania konkursu w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

11 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH I OSI RPO WP NA LATA 2007-2013
PRZYKŁADY WYDATKÓW dla Działań zakup nowych i używanych środków trwałych, koszt transportu i instalacja środków trwałych, koszty robót i wyrobów budowlanych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup nieruchomości zabudowanej,

12 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH I OSI RPO WP NA LATA 2007-2013
zakup nieruchomości niezabudowanej (do 10%), koszty audytu certyfikującego, badań i testów oraz innych usług nie będących doradztwem, związane z uzyskaniem lub odnowieniem przez przedsiębiorcę odpowiedniego certyfikatu systemu zarządzania lub certyfikatu zgodności, koszty organizacji i udziału w charakterze wystawcy w imprezach gospodarczych typu targi i wystawy, koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej.

13 Poddziałanie 1.1.1. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
Poddziałanie MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA TYPY PROJEKTÓW budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa; 2) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług; 3) unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy; 4) racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług;

14 Poddziałanie 1.1.1. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
Poddziałanie MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA TYPY PROJEKTÓW c.d. 5) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska; 6) informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem; 7) dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług); dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy w charakterze wystawcy

15 Poddziałanie 1.1.1. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
Poziom dofinansowania ze środków EFRR Maksymalna wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych wynosi 60% i może, co do zasady, wynieść maksymalnie PLN Pomoc publiczna Wsparcie udzielane w ramach Poddziałania - w formie pomocy de minimis Przekazanie środków beneficjentom Refundacja poniesionych kosztów na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność

16 PREFEROWANE TYPY PROJEKTÓW
Poddziałanie MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA PREFEROWANE TYPY PROJEKTÓW projekty zlokalizowane poza Trójmiastem, w szczególności na obszarach słabych strukturalnie projekty przyczyniające się do: wprowadzenia na rynek nowych / wysokiej jakości wyrobów i usług; wzrostu aktywności eksportowej firm; oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska; powstania trwałych miejsc pracy.

17 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

18 Poddziałanie 1.1.2. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Poziom dofinansowania ze środków EFRR Maksymalna wartość dofinansowania projektów ze środków publicznych 60% - małe przedsiębiorstwa 50% - średnie przedsiębiorstwa Maksymalna wartość dotacji, co do zasady, nie może przekroczyć PLN Przekazanie środków beneficjentom Refundacja poniesionych kosztów na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność

19 PREFEROWANE TYPY PROJEKTÓW
Poddziałanie MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA PREFEROWANE TYPY PROJEKTÓW Projekty przyczyniające się do: wprowadzenia na rynek nowych / wysokiej jakości wyrobów i usług; wzrostu aktywności eksportowej firm; oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska; powstania trwałych miejsc pracy

20 KATEGORIA BENEFICJENTÓW Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Działanie 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP KATEGORIA BENEFICJENTÓW Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Projekty mogą dotyczyć inwestycji w prawa własności intelektualnej, działalności BADAWCZO - ROZWOJOWEJ w przedsiębiorstwach oraz innych inwestycji, które powinny zakończyć się wdrożeniem innowacyjnych procesów wytwarzania oraz komercjalizacją nowych produktów, usług oraz platform produktowo-technologicznych.

21 Działanie 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP
TYPY PROJEKTÓW 1) nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą; 2) wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych; 3) wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach;

22 Działanie 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP
TYPY PROJEKTÓW c.d 4) wsparcie wdrożenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R; 5) wsparcie wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz platform produktowo-technologicznych.

23 Działanie 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP
Poziom dofinansowania ze środków EFRR Maksymalna wartość dofinansowania projektów ze środków publicznych 60% - mikro i małe przedsiębiorstwa 50% - średnie przedsiębiorstwa Maksymalna wartość dotacji, co do zasady, nie może przekroczyć PLN . Przekazanie środków beneficjentom Refundacja poniesionych kosztów na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność

24 PREFEROWANE TYPY PROJEKTÓW
Działanie ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP PREFEROWANE TYPY PROJEKTÓW wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P); partnerskie, wynikające ze współpracy kilku podmiotów; wprowadzające na rynek innowacyjne wyroby lub usługi; przyczyniające się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczające emisję szkodliwych substancji do środowiska

25 Liczba wybranych wniosków o dofinansowanie projektów
PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH NABORÓW WNIOSKÓW Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 381 Wnioskowane dofinansowanie stanowiło czterokrotność przeznaczonej na konkurs alokacji Liczba wybranych wniosków o dofinansowanie projektów 109 PLN

26 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie
PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH NABORÓW WNIOSKÓW Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 306 Wnioskowane dofinansowanie stanowi dziesięciokrotność przeznaczonej na konkurs alokacji

27 Dziękuję za uwagę Piotr Żmijewski Samodzielny specjalista
Zespół ds. sprawozdawczości i analiz Dział RIF ARP S.A.


Pobierz ppt "Piotr Żmijewski Agencja Rozwoju Pomorza S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google