Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Departament Programów Regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Departament Programów Regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w RPO WP 2 0 0 7 - 2 0 1 3 III Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 6 marca 2008 r. Jan Szymański Dyrektor Departament Programów Regionalnych UMWP

2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego W o j e w ó d z t w o p o m o r s k i e 6,3% podmiotów gospodarczych kraju (7. miejsce w kraju), Średnio na 1000 mieszkańców regionu zarejestrowanych jest ponad 100 firm; 14 firm na 10 000 mieszkańców to przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym (5 miejsce w kraju) firmy prywatne stanowią 96% podmiotów gospodarczych w regionie,

3 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego W o j e w ó d z t w o p o m o r s k i e na terenie całego kraju MŚP generują około 45% nakładów inwestycyjnych natomiast na Pomorzu 54% woj. pomorskie w pierwszej 5 eksporterów - duży udział w eksporcie mają środki transportu wodnego oraz wyroby przemysłu elektronicznego, sektor MŚP wyróżnia się pod względem prowadzonych prac B+R. 12% małych firm z Pomorza prowadzi badania - najwyższy wynik w Polsce 120 instytucji prowadzi działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości

4 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Implementacja RPO WP spowoduje wyższy poziom PKB w roku 2013 o ponad 1,6 mld zł

5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego W 2013 liczba osób pracujących będzie wyższa o ponad 7 tysięcy w porównaniu do scenariusza bazowego (bez RPO WP)

6 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa % alokacja środków EFRR Wartość środków EFRR (w mln euro) 1. Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 21185,86 2. Społeczeństwo wiedzy 761,95 3. Funkcje miejskie i metropolitalne 12106,21 4. Regionalny system transportowy 23203,57 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 761,96 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 544,25 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa 435,40 8. Lokalna infrastruktura podstawowa 14123,91 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 435,40 10. Pomoc techniczna 326,565 RAZEM100885,07

7 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.1 m i k r o, m a ł e i ś r e d n i e p r z e d s i ę b i o r s t w a

8 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego rozbudowa lub rozszerzenie działalności przedsiębiorstw, poprawa wydajności pracy i jakości zarządzania firmami, np. poprzez racjonalizację logistyki, dostosowanie firm do standardów / norm krajowych i europejskich, udział przedsiębiorstw w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych takich jak targi i wystawy c e l d z i a ł a n i a

9 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa Wsparcie dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw poprzez dotacje inwestycyjne, dofinansowanie udziału firm w targach i wystawach oraz dostosowanie do standardów krajowych i europejskich Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 60% (50% dla średnich przedsiębiorstw) Maksymalna wartość dofinansowania - 200 000 PLN (1.1.1) i 800 000 PLN (1.1.2) Preferencje dla projektów: – realizowanych na obszarach słabych strukturalnie (1.1.1) – wprowadzających na rynek nowe / wysokiej jakości wyroby i usługi oraz zwiększających aktywność eksportową firm – przyjaznych dla środowiska O P 1 - R o z w ó j i i n n o w a c j e w M Ś P EFRR: 48 324 591 PP IE 10%

10 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

11 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.2 r o z w i ą z a n i a i n n o w a c y j n e w M Ś P

12 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP Rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych poprzez inwestycje w prawa własności intelektualnej, działalność B+R, wprowadzanie nowych usług, produktów i platform naukowo – technologicznych Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 60% (inwestycje i doradztwo) i 50% (inwestycje w średnich przedsiębiorstwach) Maksymalna wartość dofinansowania - 2 000 000 PLN Preferencje dla projektów: – wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego – partnerskich – wprowadzających na rynek innowacyjne wyroby lub usługi – przyjaznych dla środowiska EFRR: 26 020 933 PP IE 10% O P 1 - R o z w ó j i i n n o w a c j e w M Ś P

13 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego projekty związane z badaniami i rozwojem technologicznym, w tym – ze wspólnymi przedsięwzięciami przedsiębiorstw i jednostek naukowych, wdrażanie przez MŚP innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym na wdrażaniu wyników prac B+R, nabywanie przez MŚP wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, jak i uzyskiwanie praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych, poprawa powiązań kooperacyjnych między firmami, w tym wspólnych inwestycji w innowacyjne rozwiązania c e l d z i a ł a n i a

14 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.3 p o z a d o t a c y j n e i n s t r u m e n t y f i n a n s o w e dla M Ś P

15 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przyczyni się do tworzenia nowych i rozwoju istniejących funduszy poręczeń kredytowych, funduszy pożyczkowych oraz innych nowoczesnych instrumentów finansowych dla sektora pomorskich MŚP jest ukierunkowane na poprawę dostępu MŚP do kapitału i wysokiej jakości usług finansowych c e l d z i a ł a n i a

16 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP Poprawa dostępu MŚP do kapitału poprzez tworzenie nowych i rozwijanie istniejących instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości (fundusze, poręczenia). Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 75% Minimalna wartość projektu - 1 000 000 PLN Preferencje dla projektów: – o zasięgu regionalnym i ponadlokalnym – realizujących długofalową strategię podmiotu zarządzającego instrumentem finansowym EFRR: 31 596 848 IE 10% PP O P 1 - R o z w ó j i i n n o w a c j e w M Ś P

17 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego p r o j e k t z I P I Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych celem Funduszu jest: stymulowanie końcowych etapów badań, komercjalizację wyników prac naukowych, nowych produktów lub technologii etc. poprzez zakładanie nowych firm technologicznych (technostarterów) oraz poprzez zawieranie umów licencyjnych

18 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego p r o j e k t z I P I Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych Fundusz będzie udzielać grantów na: 1. badania końcowe, prototypy produktów lub linii technologicznych w skali półprzemysłowej, serie próbne, których celem jest pozyskanie pierwszych klientów na dany nowy produkt/technologię; 2. badania czystości patentowej; 3. ochronę patentową w Polsce i na świecie; 4. zapewnienie wstępnego kapitału założycielskiego dla technostartera; 5. pokrycie kosztów pracy profesjonalnego zespołu menedżerskiego w pierwszych miesiącach działania technostartera; 6. doradztwo na pozyskanie inwestora w celu rozwoju technostartera (spin-off) w tym sporządzenie biznes-planu, badań rynkowych, projekcji finansowych; 7. doradztwo prawne i ekonomiczne w celu negocjacji i zawarcia umowy licencyjnej; 8. doradztwo prawne i ekonomiczne w celu przeprowadzenia sporu o prawa własności intelektualnej.

19 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.4 s y s t e m o w e w s p i e r a n i e p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i

20 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego poprawiające jakość, zakres i dostępność usług informacyjnych i doradczych świadczonych dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), tworzenie / doskonalenie, realizację i promocję nowych usług (sposobów realizacji usług) świadczonych dla przedsiębiorstw przez regionalną sieć IOB, tworzenie i rozbudowę infrastruktury służącej świadczeniu tych usług (np. lokalne punkty konsultacyjne). c e l d z i a ł a n i a

21 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Wzmocnienie systemu wspierającego przedsiębiorczość poprzez poprawę usług informacyjnych i doradczych świadczonych dla przedsiębiorców przez IOB. Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 75% Minimalna wartość projektu - 200 000 PLN Preferencje dla projektów: – wspólnych dla kilku IOB – zapewniających kompleksową ofertę usług finansowych – przyczyniających się do budowy regionalnego systemu wsparcia biznesu – zapewniających udział partnerów lokalnych spoza Trójmiasta EFRR: 16 727 743 PP IE 20% O P 1 - R o z w ó j i i n n o w a c j e w M Ś P

22 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.5 R e g i o n a l n a s i e ć t r a n s f e r u r o z w i ą z a ń i n n o w a c y j n y c h

23 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Inwestycje dotyczące tworzenia bądź rozwijania: parków naukowo-technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, inkubatorów przedsiębiorczości i innych instytucji o podobnym charakterze, tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych między firmami, a także między firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji, tworzenie i rozwój klastrów o zasięgu lokalnym i regionalnym c e l d z i a ł a n i a

24 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych Tworzenie sprawnych mechanizmów generowania transferu i komercjalizacji innowacji poprzez inwestycje ukierunkowane na parki naukowo-techniczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra zaawansowanych technologii, itp. Rozwój systemu wymiany informacji, współpracy i transferu wiedzy między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 75% Maksymalna wartość projektu – 2 000 000 PLN (1.5.2) Preferencje dla projektów: – wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego – z finansowym udziałem przedsiębiorstw – partnerskich, o zasięgu ponadlokalnym i regionalnym EFRR: 55 759 143 PP IE 10-15% O P 1 - R o z w ó j i i n n o w a c j e w M Ś P

25 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego p r o j e k t z I P I Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze budowa centrów badawczo-wdrożeniowych związanych z profilami działalności pięciu modułów badawczych: 1.Modułu Biotechnologia, chemia żywności i leków 2.Modułu Materiały funkcjonalne i nanotechnologie 3.Modułu Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne 4.Modułu Ochrona Środowiska 5.Modułu Czyste Technologie Energetyczne

26 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego p r o j e k t z I P I Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze jeden z głównych regionalnych ośrodków komercjalizowania wyników prac B+R, opartym o rozwinięte już wysokie kompetencje naukowe oferować będzie innowacje produktowe i technologiczne przede wszystkim pomorskim MŚP stanowi główny element Pomorskiej Sieci Innowacji (PSI) budowanej w ramach opracowanej strategii RIS-P

27 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego p r o j e k t z I P I Park Przemysłowo - Technologiczny w Kwidzynie 1. Tereny inwestycyjne pod działalność gospodarczą dla małych i średnich podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych 2. Pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych 3. Powierzchnie do wynajęcia w inkubatorze przedsiębiorczości 4. Dostęp do myśli technologicznej Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego oraz transfer nowoczesnych technologii ze świata nauki do świata biznesu 5. Możliwość korzystania z zaplecza badawczo - rozwojowego PG i UWM 6. Usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorców i samorządów, pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 7. Usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania m.in. ze środków funduszy strukturalnych UE dla przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych 8. Rozwijanie nowych technologii upraw roślin energetycznych w oparciu o zaplecze badawcze

28 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.6 p r o m o c j a g o s p o d a r c z a r e g i o n u

29 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zbudowanie spójnego, dostępnego i na bieżąco aktualizowanego systemu regionalnej informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów realizacja projektów z zakresu marketingu regionalnego ukierunkowanych na przyciąganie potencjalnych inwestorów oraz na kreowanie dobrego wizerunku regionu i produktów regionalnych w kraju i za granicą promowanie postaw proeksportowych w przedsiębiorstwach oraz kompleksowe przygotowanie firm do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach zagranicznych tworzenie elektronicznych platform wymiany informacji czy też na pogłębienie międzynarodowej współpracy podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie c e l d z i a ł a n i a

30 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.6 Promocja gospodarcza regionu 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw Stworzenie systemu regionalnej informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i inwestorów. Ułatwianie nawiązywania i utrzymywania zagranicznych kontaktów gospodarczych (np. wyjazdowe i przyjazdowe misje gospodarcze, elektroniczne platformy wymiany informacji itp.) Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 75% Minimalna wartość projektu - 80 000 PLN Preferencje dla projektów: – kompleksowych, partnerskich, o zasięgu regionalnym i ponadlokalnym – z finansowym udziałem przedsiębiorstw EFRR: 7 434 552 IE 15% PP O P 1 - R o z w ó j i i n n o w a c j e w M Ś P

31 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Beneficjenci przedsiębiorcy (1.1.1, 1.1.2, 1.2 ) jst, ich związki i stowarzyszenia (1.3 - 1.6) instytucje otoczenia biznesu (1.3 -1.6) szkoły wyższe (1.3, 1.5.1, 1.5.2) jednostki naukowe (1.3, 1.5.1, 1.5.2) partnerzy społeczni i gospodarczy (1.3 – 1.5) organizacje pozarządowe;(1.3 -1.6) jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej) (1.3-1.6) podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (1.3-1.6) OP 1 - Rozwój i innowacje w MŚP

32 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego System instytucjonalny RPO WP Instytucja Zarządzająca RPO WP (Zarząd Województwa Pomorskiego) Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Departament Programów Regionalnych Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Finansów Instytucja Pośrednicząca II stopnia

33 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.OCENA FORMALNA składa się z trzech części: weryfikacji sumy kontrolnej wniosku, części dopuszczalności i części administracyjnej. > Departament Programów Regionalnych lub Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Instytucja Pośrednicząca II stopnia (wyłoniona w trybie zamówienia publicznego) 2.OCENA WYKONALNOŚCI to weryfikacja wniosku pod względem wykonalności techniczno- technologicznej, finansowo-ekonomicznej i instytucjonalnej > Zespół Ekspertów, 3.OCENA STRATEGICZNA dokonywana jest pod kątem istotności projektów z punktu widzenia realizacji celu strategicznego oraz celów i ukierunkowania poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WP, a także wpływu na społeczno – gospodarczy rozwój województwa > Grupa Strategiczna, 4.WYBÓR PROJEKTÓW otrzymujących dofinansowanie oraz podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z beneficjentem końcowym > Zarząd Województwa Pomorskiego (IZ RPO WP) ETAPY OCENY WNIOSKÓW

34 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca II st. ocena formalna Zespół Ekspertów ocena wykonalności/strategiczna Zarząd Województwa Pomorskiego wybór projektów Zarząd Województwa Pomorskiego lub Instytucja Pośrednicząca II st. podpisanie umowy z beneficjentem Tryb oceny projektów w ramach RPO WP 2007-2013 Dla Osi Priorytetowej 1. Dla Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MSP Działania 1.1. i 1.2. Działania 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa i 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MSP

35 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Tryb oceny projektów w ramach RPO WP 2007-2013 Dla Osi Priorytetowych 1-9 (bez Działania 1.1., 1.2. i 9.3.) Departament Programów Regionalnych lub Instytucja Pośrednicząca II st. ocena formalna Zespół Ekspertów ocena wykonalności Zarząd Województwa Pomorskiego wybór projektów Zarząd Województwa Pomorskiego podpisanie umowy z beneficjentem Grupa Strategiczna ocena strategiczna

36 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Departament Programów Regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google