Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania działań w sektorze informatycznym Wojciech Pander CASE-Doradcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania działań w sektorze informatycznym Wojciech Pander CASE-Doradcy."— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania działań w sektorze informatycznym Wojciech Pander CASE-Doradcy

2 Agenda wystąpienia Wprowadzenie Fundusze przedakcesyjne Fundusze strukturalne Przyszły okres programowania

3 Fundusze przedakcesyjne

4 Dotacje – Fundusze Przedakcesyjne Phare 2003 Ścieżki od innowacji do biznesu – Pożyczka na innowacje

5 Pożyczka na innowacje Beneficjentem MSP posiadający siedzibę w Polsce Realizacja inwestycji o charakterze innowacyjnym Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikowanych projektu Wielkość projektu - nie większy niż 500.000 Euro Wnioski przyjmowane są na bieżąco (3 miesiące) Wnioski składamy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Informacje i wytyczne na stronach www.parp.gov.pl

6 Inwestycja innowacyjna Przez inwestycję o charakterze innowacyjnym rozumie się inwestycję związaną z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzania na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce

7 Pożyczka na innowacje – wydatki kwalifikujące się: wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych zakup i montaż maszyn lub urządzeń budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji

8 Postanowienia umowy Pożyczka może być udzielona na okres nie przekraczający 6 lat PARP może udzielić karencji w spłacie pożyczki (nie może przekroczyć 2 lat) Oprocentowanie jest stałe w okresie spłaty, równe stopie referencyjnej określonej przez KE

9 Fundusze strukturalne

10 Dotacje UE – Fundusze Strukturalne Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

11 Przykładowe szkolenia dofinansowane z funduszy UE www.akademia.kozminski.edu.pl www.efs-iwk.pl www.praca.gazeta.pl

12 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

13 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego O dotacje mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy (definicja) Wnioski składamy w Urzędzie Marszałkowskim Zakup usług doradczych (do 5.000 Euro) i inwestycje (do 50.000Euro) Pomoc publiczna (50% i 30%+15% dla MSP) Środki przyznawane są na zasadzie refundacji Ocena formalna – ocena merytoryczno-techniczna (KOP)

14 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – projekty: Specjalistyczne usługi doradcze, w tym: strategia umieszczenia produktu na nowym rynku, wprowadzenie na rynek nowego produktu, zdobycie nowej grupy klientów, racjonalizacja przepływów finansowych, towarów, materiałów, komputeryzacja oraz racjonalizacja, poprawa zarządzania firmą

15 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – projekty: Projekty inwestycyjne, związane z: utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, rozszerzeniem działalności gospodarczej, zmianą produkcji lub procesów produkcyjnych, zmianą wyrobu lub usługi i sposobów świadczenia usług, unowocześnieniem wyposażenia lub modernizacją środków produkcji

16 Wydatki kwalifikowalne Wydatki kwalifikowalne działania 3.4 są zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach (Dz. U. 2004 Nr 267, poz. 2652)

17 ZPORR 3.4 - Najbliższe terminy Projekty doradcze: 01 – 15 luty 01 – 16 czerwiec 02 – 16 październik Projekty inwestycyjne: 01 – 15 marzec i 01 – 15 wrzesień

18 Wytyczne oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie www.rarr.rzeszow.pl

19 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – działanie 2.3

20 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje – projekty: działania modernizacyjne w MSP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP

21 Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny dotyczyć wprowadzanej przez nich innowacji produktowej lub procesowej. Przez innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji

22 Dokumenty programowe Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, Poz. 2023) Podręcznik beneficjenta Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach SPO-WKP (www.parp.gov.pl) Instrukcja wypełniania wniosków – Generator Wniosków

23 Pomoc publiczna Pomoc de minimis – pomoc regionalna (na nowe inwestycje) Pułapy pomocy 10 000 zł – 1 250 000 zł Maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi: 30% dla Warszawy i Poznania, 40% dla Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta i 50% dla pozostałych terenów Polski (decyduje lokalizacja inwestycji)

24 Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu, nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Wydatkami kwalifikującymi się w ramach Działania są wydatki w cenach netto, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 sierpnia 2004 r w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP (Dz. U. Nr 195, poz. 2010)

25 Gotowy wniosek wraz z załącznikami składamy w Regionalnej Instytucji Finansującej (Agencja Rozwoju Regionalnego MARR) w oryginale, dwóch kopiach i na nośniku elektronicznym (CD-ROM)

26 Generator Wniosków

27 NSRO 2007-2013

28 Co nas czeka w przyszłości? 6 Programów Operacyjnych 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 4 Programy Sektorowe Program Operacyjny Spójność Terytorialna i Konkurencyjność Regionów

29 Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka Priorytet 2 Badania i rozwój technologii Priorytet 3 Kapitał dla innowacji Priorytet 4 Inwestycje Priorytet 5 Kooperacja Priorytet 6 Infrastruktura sfery B+R

30 Dziękuję bardzo za uwagę


Pobierz ppt "Źródła finansowania działań w sektorze informatycznym Wojciech Pander CASE-Doradcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google