Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie współpracy metropolitalnej w nowej perspektywie finansowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie współpracy metropolitalnej w nowej perspektywie finansowej"— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie współpracy metropolitalnej w nowej perspektywie finansowej
Marcin Kubiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Konferencja „Czy Polska potrzebuje regionów metropolitalnych” Warszawa, 26 kwietnia 2013 r. 1 1

2 Zintegrowane podejście terytorialne
Zintegrowane podejście terytorialne (funkcjonalne) w planowaniu i podejmowaniu interwencji prowadzone w ramach różnych polityk publicznych oparte na kojarzeniu interwencji na poziomie sektorów, dziedzin i terytoriów łączące aspekty gospodarcze, społeczne i regionalne Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : regiony, miasta, obszary wiejskie Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Założenia Krajowej Polityki Miejskiej

3 Kierunki wspierania rozwoju 18 ośrodków wojewódzkich
KSRR w odniesieniu do największych miast wskazuje na potrzebę: wspierania rozwiązań integrujących przestrzeń funkcjonalnych obszarów miejskich w zakresie zagospodarowania przestrzennego, transportu zbiorowego (infrastruktury, taboru i rozwiązań organizacyjnych), usług komunalnych, rynku pracy, wzmacniania funkcji metropolitalnych w sferze gospodarczej, społecznej, nauki i kultury (w tym funkcji symbolicznych) rozwijania powiązań funkcjonalnych, infrastrukturalnych i instytucjonalnych między ośrodkami wojewódzkimi, które stanowią węzły sieci w układzie międzynarodowym i krajowym. Działania te będą adresowane do wszystkich 18 ośrodków wojewódzkich.

4 Założenia Krajowej Polityki Miejskiej
Potrzeba określenia polityki miejskiej wynika z KSRR i KPZK założenia KPM wskazują, że wsparcie poszczególnych typów funkcjonalnych obszarów miejskich powinno być zróżnicowane – uwzględniając ich potrzeby, a przede wszystkim ich potencjał rozwojowy oraz ich rolę w procesach rozwoju kraju czy regionu. w odpowiedzi na różne problemy różnych typów miejskich obszarów funkcjonalnych tworzony będzie zestaw instrumentów i rozwiązań organizacyjnych oraz prawnych Dotyczy to w szczególności obszarów funkcjonalnych 18 ośrodków wojewódzkich prace zmierzające do zakończenia etapu założeń i przejścia do opracowywania projektu Krajowej Polityki Miejskiej

5 Wymiar terytorialny polityki spójności 2014-2020
Wymiar terytorialny zrównany z wymiarem gospodarczym i społecznym w Traktacie Lizbońskim Uwzględnienie wymiaru terytorialnego w ramach nowo projektowanej polityki spójności na lata oznacza w praktyce między innymi: konieczność uwzględnienia w określaniu interwencji z udziałem funduszy WRS roli: miast, geograficznych obszarów funkcjonalnych oraz subregionów stojących w obliczu szczególnych problemów geograficznych lub demograficznych; przejęcie zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego w programowaniu; postrzeganie obszarów funkcjonalnych pod kątem ich indywidualnych potencjałów i barier rozwoju oraz wzajemnych zależności; właściwe dostosowanie interwencji do specyfiki poszczególnych obszarów.

6 Ośrodki wojewódzkie w Założeniach Umowy Partnerstwa - OSI
Obok działań horyzontalnych, koncentracja działań funduszy unijnych nowej perspektywy w wymiarze przestrzennym będzie następowała w pięciu wyodrębnionych obszarach strategicznej interwencji państwa (OSI): A. Polska Wschodnia B. Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne C. Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji D. Obszary, w szczególności wiejskie, o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe E. Obszary przygraniczne

7 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Narzędzie, za pomocą którego przekazuje się część zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym na poziom niższy niż regionalny Zachęta dla JST (gminy sąsiadujące z dużymi miastami) do współpracy i przygotowania wspólnych zintegrowanych projektów Na realizację ZIT na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich planowana specjalna pula pieniędzy z tzw. rezerwy programowej Praktyczne wprowadzanie i promowanie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym Rozwijanie strategicznego myślenia o rozwoju obszarów miejskich „ponad” ich granicami administracyjnymi

8 Wsparcie instytucjonalne
Konkursy dla JST, ich związków i stowarzyszeń, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Promowanie podejścia funkcjonalnego 2012 – Konkurs dotacji na dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych 2013 – Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych

9 Podsumowanie Rozwój funkcji metropolitalnych (na podstawie strategii krajowych i Umowy Partnerstwa), zamierzamy wspierać we wszystkich ośrodkach wojewódzkich Zintegrowane podejście terytorialne i funkcjonalne – trudne, ale promowane w celu zwiększania efektywności inwestowania środków rozwojowych (nie tylko unijnych) Upowszechnianie zintegrowanego podejścia dla umożliwiania budowania faktycznej, trwalej współpracy w głównych ośrodkach miejskich

10 Dziękuję za uwagę 10 10


Pobierz ppt "Wspieranie współpracy metropolitalnej w nowej perspektywie finansowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google