Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma poradnictwa zawodowego Idea, cele, działania Jacek Żyro PUP Rybnik 26.02.2008 Nauka i doradztwo zawodowe kluczem do sukcesu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma poradnictwa zawodowego Idea, cele, działania Jacek Żyro PUP Rybnik 26.02.2008 Nauka i doradztwo zawodowe kluczem do sukcesu."— Zapis prezentacji:

1 Platforma poradnictwa zawodowego Idea, cele, działania Jacek Żyro PUP Rybnik 26.02.2008 Nauka i doradztwo zawodowe kluczem do sukcesu

2 Cel prezentacji Czy Platforma poradnictwa może być sposobem na poradnictwo całożyciowe, międzyinstytucjonalne – próba analizy na podstawie pierwszych doświadczeń.

3 Rozumienie pojęcia Platformy Płaszczyzna, która stanowi obszar wspólnego działania, Płaska powierzchnia stanowiąca element większej konstrukcji…, cyt. za Słownikiem Wyrazów Obcych WE, Warszawa 2001 Koalicja, System współpracy.

4 Przyjęta definicja Platformy Realna i/lub wirtualna płaszczyzna wspólnego działania, mająca na celu wypracowanie i utrwalenie metod współpracy,wymiany idei, doświadczeń, informacji i koordynacji pomiędzy doradcami zawodowymi zatrudnionymi w różnych instytucjach rynku pracy tworzącymi kontinuum poradnictwa całożyciowego.

5 Przesłanki przemawiające za powstaniem Platformy Centralnej Gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informatyczne, Edukacja ustawiczna – Lifelong Learning, Poradnictwo całożyciowe - Guidance Throughout Life, Kontinuum poradnictwa – od przedszkola po wiek emerytalny, Koordynacja i integracja działań poradnictwa zawodowego.

6 Przesłanki powstania Platformy Lokalnej Zwiększona aktywność doradców z różnych instytucji – powtarzalność, dublowanie działań, Brak koordynacji, wymiany informacji nt. prowadzonych projektów, Wzajemne wydzieranie beneficjentów programów, Istniejące luki w kontinuum poradnictwa zawodowego np. - poradnictwo szkolne, Mała wiedza o zawodzie doradcy w świadomości społecznej.

7 Kariera życiowa Kariera życiowa to: planowanie i osiąganie wielu celów, postawionych sobie na przestrzeni całego życia, a nie tylko w wycinku czasowym obejmującym pracę zawodową. Są więc to kolejno po sobie następujące sekwencje: nauka – poznawanie, przygotowanie do zawodu, praca i rozwój zawodowy, okres życia pozazawodowego – emeryckiego. Zob. J. Grabowski, Kariera – tworzenie planów życiowych, w: Doradztwo karier, praca zbiorowa, Warszawa 2005, Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

8 Rozumienie terminu kontinuum Kontinuum – ciągłość, oś, przechodzenie jednych elementów w drugie, uporządkowanie, w którym jest początek i koniec. Termin kontinuum doradztwa oznacza istnienie wielości elementów procesu pomagania, na różnych wymiarach… Zob. A. Bańka, Ocena, pomiar i usprawnienie jakości procesu doradztwa zawodowego, Warszawa 2005, MPiPS.

9 Poradnictwo całożyciowe - kontinuum poradnictwa zawodowego Rozumienie kontinuum wg. R. Lamba: terapia - terapeuta, psychiatra, psycholog, lekarz, poradnictwo – doradca zawodowy, udzielanie wskazówek, informacji – specjalista ds. rozwoju zawodowego, pracownik informacji i przyjmowania wniosków, nauczyciel. R. Lamb, Doradztwo zawodowe w zarysie, Warszawa 1993, Urząd Pracy.

10 Poradnictwo całożyciowe – kontinuum poradnictwa zawodowego Rozumienie kontinuum jako procesu pomocy doradczej w ramach poradnictwa całożyciowego: poradnictwo towarzyszące klientom na wszystkich etapach kariery życiowej, konieczność specjalizacji doradców: doradcy pracujący z z dziećmi i młodzieżą, z osobami dorosłymi – pracującymi i bezrobotnymi, z obcokrajowcami, z niepełnosprawnymi, z wykluczonymi społecznie i zawodowo oraz z ich rodzinami, z bezdomnymi (doradcy - akompaniatorzy), z osobami przechodzącymi na emeryturę (pomoc w aktywnym starzeniu się).

11 Cele i zadania Platformy Zwiększenie dostępności i jakości usług poradnictwa Współdziałanie doradców z różnych instytucji rynku pracy: - wspólne projekty, - badanie potrzeb rynku, Tworzenie banku danych - np.portal WWW, Popularyzacja usług poradnictwa: - udział w debatach, konferencjach, wydawanie broszur, lobbing, Szkolenia wewnętrzne.

12 Przeprowadzone i planowane działania Konferencja regionalna dotycząca przyszłości poradnictwa zawodowego zorganizowana przez PUP Rybnik – październik 2006 r. Interinstytucjonalne spotkania robocze doradców zawodowych. Opracowanie ankiety umożliwiającej zbilansowanie potencjału, jakim dysponują uczestnicy Platformy. Udział przedstawicieli Platformy w debacie poświęconej poradnictwu zawodowemu w edukacji.

13 Przeprowadzone i planowane działania Zwrócenie uwagi władz samorządowych na wagę doradców szkolnych (wskazanie na lukę w kontinuum poradnictwa w systemie szkolnym). Prowadzenie dalszych działań na rzecz upowszechnienia zatrudniania doradców w szkołach gimnazjalnych. Publikacja artykułu opisującego działalność Platformy w kwartalniku Doradca zawodowy, poświęconemu tematyce poradnictwa w sieci oraz w Pedagogice Pracy. Zorganizowanie konferencji dla dyrektorów i pedagogów szkół z terenu Czerwionki Leszczyn – przedstawienie roli, konieczności i zysków z możliwości korzystania uczniów z pomocy doradców szkolnych w planowaniu kariery życiowej.

14 Przeprowadzone i planowane działania Rozpropagowanie działań i idei Platformy w mediach lokalnych. Przeprowadzenie badań ankietowych z młodzieżą szkolną i pedagogami nt. postrzegania roli doradców szkolnych. Przedstawienie działań Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego - jako przykładu dobrych praktyk - na ogólnopolskich konferencjach dot. poradnictwa zawodowego przez Pana Wojciecha Krefta (Senior Konsultant ECORYS Polska). Zorganizowanie konferencji dla dyrektorów i pedagogów szkół rybnickich oraz ankietyzacja uczniów i pedagogów badająca potrzebę poradnictwa szkolnego.

15 Konferencja - Poradnictwo w sieci

16 Przeprowadzone i planowane działania Propozycja projektu, którego celem strategicznym jest stworzenie centrum metodyczno-informacyjnego dla doradców, nauczycieli, trenerów i pedagogów wyposażającego ich w wiedzę i umiejętności, które zwiększą efektywność ich pracy. Cykliczne spotkania robocze uczestników Platformy skutkujące wymianą doświadczeń i pomysłów, zwiększeniem efektywności, zmniejszeniem powtarzalności i dublowania działań doradców w różnych instytucjach. Podpisanie porozumienia między instytucjami tworzącymi Platformę. Napisanie projektu: Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca.

17 Sygnatariusze porozumienia Rybnickiej Platformy Poradnictwa Podpisanie Deklaracji Współpracy

18 DEKLARACJA WSPÓŁPRACY – POROZUMIENIE NA RZECZ RYBNICKIEJ PLATFORMY PORADNICTWA ZAWODOWEGO MISJA Wspieranie wszelkich przedsięwzięć służących skutecznemu działaniu na rzecz zatrudnienia poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów poradnictwa zawodowego, tak aby tworzyć warunki mieszkańcom naszego regionu do jak najlepszego wyboru swojej drogi zawodowej. CELE Niniejszy dokument ustanawia formalne zasady współpracy instytucji i organizacji, sygnatariuszy Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego. Strony porozumienia wyrażają akceptację i wolę współpracy na rzecz realizacji następujących celów: Wypracowanie i utrwalenie metod współpracy, wymiany idei, doświadczeń, informacji pomiędzy doradcami zatrudnionymi w różnych instytucjach rynku pracy Zwiększenie jakości i dostępności usług doradczych Prowadzenie wspólnych projektów Tworzenie i wydawanie materiałów informacyjnych Szkolenia wewnętrzne Popularyzacja wiedzy o usługach doradcy zawodowego w społeczności naszego regionu Wymienione cele realizowane będą poprzez zobowiązanie się partnerów Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego do : udostępnienia - w miarę możliwości partnerów - lokalu oddelegowania pracowników do spotkań wsparcia merytorycznego realizowanych projektów Sygnatariusze Porozumienia: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego ( Szkolny Ośrodek Kariery, Administrator projektu IW EQUAL Odziedzicz pracę) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach Zespół Szkół Technicznych w Rybniku Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku Udział w pracach Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego oraz wejście w jej skład są otwarte dla wszystkich podmiotów, które chcą swoją postawą i działaniami wesprzeć cele jakie stawia przed sobą Platforma.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Platforma poradnictwa zawodowego Idea, cele, działania Jacek Żyro PUP Rybnik 26.02.2008 Nauka i doradztwo zawodowe kluczem do sukcesu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google