Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rynku Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rynku Pracy"— Zapis prezentacji:

1 Departament Rynku Pracy
XXI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa SDSiZ RP Odkrywanie uzdolnień i talentów jako obszar pracy doradcy zawodowego Warszawa maja 2011r. Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy Irena Mazek Departament Rynku Pracy MPiPS _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

2 Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego
Tworzenie i doskonalenie przepisów prawnych Inicjowanie/realizacja projektów Udział w projektach międzynarodowych Współpraca z partnerami krajowymi Organizacja seminariów i szkoleń Wdrażanie narzędzi i metod Wydawnictwa

3 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.315 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy Dz. U. Nr 47 z 2007 r. poz.314 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193) _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

4 Rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy
Cele: zapewnienie, aby podstawowe usługi rynku pracy były świadczone w jednolity sposób na terenie całego kraju; stworzenie warunków do właściwej współpracy pomiędzy pracownikami urzędu pracy przy obsłudze klientów oraz do współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi pracującymi w powiatowych urzędach pracy i w centrach informacji i planowania kariery zawodowej _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

5 Rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy określa:
w jakich sytuacjach poszczególne usługi rynku pracy powinny być świadczone w jaki sposób usługi powinny być realizowane oraz jak dokumentowane jakie warunki techniczne muszą być zapewnione do realizacji poszczególnych usług czas realizacji i terminy podejmowania przez urząd pracy określonych działań w ramach poszczególnych usług rynku pracy zakres oraz przepływ informacji pomiędzy stanowiskami w urzędzie pracy odpowiedzialnymi za oferowane usługi, a także pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy, zaangażowanymi w realizację danej usługi. _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

6 Standard usługi poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
wprowadzono dwie nowe formy świadczenia tej usługi: poradę na odległość oraz informację na odległość, które są świadczone przez doradców zawodowych z centrów informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy doprecyzowano regulacje dotyczące współpracy pomiędzy centrum informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy i powiatowym urzędem pracy w udzielaniu pomocy osobom zarejestrowanym w urzędach pracy wprowadzono obowiązek tworzenia i prowadzenia banków programów zajęć grupowych wprowadzono nowe pojęcia (skróty definiowane) _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

7 Standard usługi poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa c.d.
uzupełniono wymagania związane z wyposażeniem niezbędnym do świadczenia tej usługi o część dotyczącą materiałów metodycznych i literatury specjalistycznej z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej wprowadzono regulacje związane z opracowywaniem i aktualizacją zasobów informacji przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy określono stan zatrudnienia w centrach informacji i planowania kariery zawodowej: minimum 4 doradców zawodowych, w tym przynajmniej jeden psycholog zintegrowano zasoby informacyjne wykorzystywane w poradnictwie zawodowym i informacji zawodowej oraz w pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

8 Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy w statystyce
Liczba doradców zawodowych w UP w latach _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

9 Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy w statystyce
Liczba osób, które skorzystały z indywidualnych porad zawodowych w latach _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

10 Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy w statystyce
Liczba osób, które skorzystały z grupowych porad zawodowych w latach _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

11 Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne w agencjach zatrudnienia
W 2010 roku najwięcej agencji działało w województwach : Mazowieckim: Wielkopolskim: Liczba agencji zatrudnienia realizujących : poradnictwo zawodowe doradztwo personalne 2007 877 1538 2008 1094 1782 2009 711 1098 2010 705 1026 _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

12 w agencjach zatrudnienia
Poradnictwo zawodowe w agencjach zatrudnienia latach _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

13 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy
_______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

14 Eurodoradztwo Polska Euroguidance Poland
Szkolenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Opracowywanie i wydawanie publikacji Prowadzenie strony internetowej projektu Uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach z obszaru poradnictwa zawodowego Upowszechnianie dobrych praktyk _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

15 Europejska Sieć Poradnictwa Zawodowego
Lifelong Guidance Policy Network Główny cel: współpraca w zakresie rozwoju polityki i systemów poradnictwa zawodowego przez całe życie _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

16 Prezydencja Polska w Radzie UE
13-14 września 2011 r. plenarne spotkanie Europejskiej Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (ELGPN) 15-16 września 2011 r. plenarne spotkanie Sieci Eurodoradztwo W konferencji wzięli udział doradcy zawodowi publicznych służb zatrudnienia oraz przedstawiciele resortu edukacji, szkolnictwa wyższego i obronności. Oprócz osób reprezentujących instytucje rządowe w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Konwentu Wojewódzkich Urzędów Pracy, Forum Powiatowych Urzędów Pracy, Komendy Głównej OHP, Zarządu Głównego ZDZ, KOWEZiU, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Wydarzenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Jako ciekawe i inspirujące odebrano prezentacje gości z zagranicy, w tym prof. Tony Watss’a. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty. Spotkanie w dniu 9 listopada 2010 r. poświęcone było dyskusji na temat doskonalenia kompetencji zawodowych doradców zawodowych publicznych służb zatrudnienia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy. W czasie spotkania przyjęte zostały ustalenia mające na celu powołanie zespołów roboczych, które kontynuować będą prace w następujących trzech obszarach: a) opracowanie kryteriów i warunków otrzymywania licencji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego doradców zawodowych publicznych służb zatrudnienia, b) opracowanie metodologii badań potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych publicznych służb zatrudnienia, c) promocja poradnictwa zawodowego, wymiana dobrych praktyk i doświadczeń na poziomie krajowym. _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

17 klienci klienci klienci klienci SIECI WSPÓŁPRACY praktycy samorząd
stowarzyszenia praktyków praktycy doradcy zawodowi samorząd klienci szkoły wyższe instytucje badawcze instytuty naukowe uniwersytety klienci ZG ZZDZ MNiSW MON MPiPS KG OHP MEN Platforma PDCPZ doradcy zawodowi klienci klienci

18 Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego Działa w ramach projektu Eurodoradztwo Polska 2010 rok: W czasie pierwszego spotkania Platformy zaprezentowane zostały działania z obszaru poradnictwa zawodowego realizowane przez resorty pracy, edukacji, szkolnictwa wyższego, obronności i służbę więzienną. Oprócz przedstawicieli instytucji rządowych w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Konwentu Wojewódzkich Urzędów Pracy, Forum Powiatowych Urzędów Pracy, Komendy Głównej OHP, Zarządu Głównego ZDZ, KOWEZiU, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Narodowego Forum Doradztwa Kariery.  Spotkanie w dniu 9 listopada 2010 r. poświęcone było dyskusji na temat doskonalenia kompetencji zawodowych doradców zawodowych publicznych służb zatrudnienia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy. W czasie spotkania przyjęte zostały ustalenia mające na celu powołanie zespołów roboczych, które kontynuować będą prace w następujących trzech obszarach: opracowanie kryteriów i warunków otrzymywania licencji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego doradców zawodowych publicznych służb zatrudnienia, opracowanie metodologii badań potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych publicznych służb zatrudnienia, promocja poradnictwa zawodowego, wymiana dobrych praktyk i doświadczeń na poziomie krajowym Na wniosek środowiska doradców zawodowych resortu pracy poparty przez Konwent Dyrektorów WUP, zainicjowana została w zeszłym roku dyskusja nt. podnoszenia kompetencji doradców zawodowych w urzędach pracy. Resort pracy wspiera tą inicjatywę m.in. poprzez pomoc w organizacji spotkań Zespołu zadaniowego ds. poradnictwa powołanego przy Konwencie Dyrektorów WUP. Odbyły się już dwa spotkania tego Zespołu. Pierwsze było zorganizowane w ramach Platformy Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego na początku listopada 2010r. a drugie 15 lutego 2011r. Mamy nadzieję, że doradcy zawodowi zaangażowani w prace Zespołu wypracują ciekawe propozycje, które następnie będziemy mogli wdrażać i doskonalić. _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

19 Zespół zadaniowy ds. poradnictwa zawodowego
przy Konwencie Dyrektorów WUP Doskonalenie kompetencji zawodowych doradców zawodowych publicznych służb zatrudnienia Zespoły robocze ds.: kryteria i warunków uzyskiwania licencji zawodowych, metodyka badań potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych, promocja poradnictwa zawodowego i wymiana dobrych praktyk _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

20 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Nowe projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Zarządzanie zasobami informacji niezbędnymi dla realizacji usług rynku pracy Szkolenia dla doradców zawodowych z umiejętności stosowania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych Opracowanie narzędzia do badania kompetencji _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

21 Publikacje wydane w 2010 r. Seria: Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego: Nr 46 „System poradnictwa zawodowego w Polsce” Nr 47 „Zagadnienia mobilności w dokumentach unijnych” Nr 48 „Indywidualny Plan Działania. Podręcznik metodyczny” _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

22 Publikacje wydane w 2011 r. Seria: Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego: Nr 49 „Raport Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (ELGPN) w latach ” Nr 50 „Raport Seminarium Cross Border 2010” _______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

23 „Eurodoradztwo Polska”
_______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

24 Dziękuję za uwagę Irena Mazek Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
_______________________________________________________________________________________________ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy


Pobierz ppt "Departament Rynku Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google