Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena jakości pracy Doradcy zawodowego CEN w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena jakości pracy Doradcy zawodowego CEN w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 Ocena jakości pracy Doradcy zawodowego CEN w Białymstoku

2 Jakość Standard – norma, lista wymagań, które można ocenić, poziom zaspokojenia potrzeb klientów. Wskaźnik – dane ilościowe lub jakościowe, które pozwalają stwierdzić, że dana norma jest osiągana.

3 Obszary Organizacja warsztatu pracy.
Wspieranie doradztwa zawodowego ucznia. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

4 ORGANIZACJA WARSZTATU PRACY
Obszar I ORGANIZACJA WARSZTATU PRACY CEN w Białymstoku

5 Standard 1. Systematycznie aktualizuje swoją wiedzę oraz doskonali umiejętności niezbędne w realizacji zadań doradcy. Wskaźniki: bierze udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego, gromadzi i udostępnia informacje o zawodach właściwych dla danego etapu edukacyjnego, zna trendy rozwojowe w zakresie zawodów i zatrudnienia, zna programy kształcenia oraz programy edukacyjne Unii Europejskiej. CEN w Białymstoku

6 Standard 2. Planuje swoją pracę z uwzględnieniem diagnozy potrzeb uczniów oraz w oparciu o trendy na rynku pracy . Wskaźniki: diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na informacje z zakresu planowania kariery zawodowej, planuje pracę w oparciu o wyniki diagnozy oraz wiedzę na temat trendów na rynku pracy, opracowuje plan pracy zgodnie ze specyfiką swoich zadań, systematycznie monitoruje i ewaluuje swoje działania, CEN w Białymstoku

7 Standard 3. Opracowuje projekty i materiały zapewniające efektywną realizację zadań doradcy.
Wskaźniki: przygotowuje materiały informacyjne dla uczniów, tworzy, gromadzi, redaguje materiały dla nauczycieli, współpracuje z innymi nauczycielami, współpracuje z rodzicami. CEN w Białymstoku

8 Standard 4. Systematycznie dokumentuje własną pracę.
Wskaźniki prowadzi dokumentację działalności, prowadzi bazę danych firm i pracodawców w swoim rejonie, wykorzystuje technologię informacyjną w dokumentowaniu własnej pracy, systematycznie monitoruje i ewaluuje swoje działania, CEN w Białymstoku

9 WSPIERANIE DORADZTWA ZAWODOWEGO UCZNIÓW
Obszar II WSPIERANIE DORADZTWA ZAWODOWEGO UCZNIÓW Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

10 Standard 1.Realizuje zadania doradcy zawodowego.
Wskaźniki: zgodnie z planem prowadzi grupowe zajęcia edukacyjne udziela indywidualnych porad edukacyjnych uczniom i rodzicom, organizuje wycieczki edukacyjne, propaguje współczesne tendencje edukacyjne i nowoczesne środki kształcenia, CEN w Białymstoku

11 Standard 2. Współpracuje z Radą Pedagogiczną w zakresie zapewnienia ciągłości działań doradczych.
Wskaźniki: zapoznaje RP z planem działań, motywuje nauczycieli do współpracy przy realizacji zadań doradcy zawodowego, systematycznie przedstawia RP efekty własnych działań. CEN w Białymstoku

12 Standard 3. Inspiruje nauczycieli innych przedmiotów do podejmowania działań w zakresie doradztwa zawodowego Wskaźniki: organizuje warunki do wymiany doświadczeń w zakresie nowych tendencji, metod i form pracy edukacyjnej, wspiera nauczycieli w tworzeniu nowatorskich rozwiązań, wspomaga nauczycieli w monitorowaniu wdrażania i badaniu efektów współpracy, CEN w Białymstoku

13 WSPÓŁPRACA Z INSTYTACJAMI ZEWNĘTRZNYM
Obszar III WSPÓŁPRACA Z INSTYTACJAMI ZEWNĘTRZNYM CEN w Białymstoku

14 Standard 1.Współpracuje z instytucjami wspierającymi doradztwo zawodowe.
Wskaźniki: tworzy wykaz instytucji, które będą wspierały realizację zadań doradcy zawodowego, określa zakres współpracy z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, współpracuje z pracodawcami w realizacji zadań doradcy, systematycznie analizuje efekty współpracy. CEN w Białymstoku

15 Standard 2. Aktywnie włącza się w realizację zadań z zakresu doradztwa na terenie województwa
Wskaźniki: zgłasza inicjatywy służące doskonaleniu jakości pracy zawodowego, współpracuje z innymi doradcami i nauczycielami w celu realizacji swoich zadań, uczestniczy w pracach zespołów doradców, reprezentuje szkołę na konferencjach regionalnych, krajowych, międzynarodowych. CEN w Białymstoku


Pobierz ppt "Ocena jakości pracy Doradcy zawodowego CEN w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google