Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz poradnictwa zawodowego Stan aktualny oraz projekty na przyszłość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz poradnictwa zawodowego Stan aktualny oraz projekty na przyszłość."— Zapis prezentacji:

1 Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz poradnictwa zawodowego Stan aktualny oraz projekty na przyszłość

2 Organem prowadzącym KOWEZiU jest Minister Edukacji Narodowej
jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania Organem prowadzącym KOWEZiU jest Minister Edukacji Narodowej

3 Główne zadania KOWEZiU
opracowanie podstaw programowych opracowanie przykładowych programów nauczania dla zawodów, w tym programów modułowych doskonalenie kadry szkolnictwa zawodowego przygotowywanie kadr dla systemu poradnictwa oraz doradztwa zawodowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego,

4 Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU
Zadanie statutowe - stan obecny przygotowanie kadry dla rozwoju poradnictwa zawodowego w systemie edukacji przygotowanie materiałów metodycznych dla szkolnych doradców zawodowych, realizacja zadań zleconych przez Ministra w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5 Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU
Zadanie statutowe – nowelizacja Przygotowanie kadr dla systemu poradnictwa oraz doradztwa zawodowego, a w szczególności w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego.

6 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Odbiorcy usług Doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Doradcy zawodowi z Akademickich Biur Karier Doradcy zawodowi ze Szkolnych Ośrodków Kariery Nauczyciele zajmujący się poradnictwem zawodowym w szkołach

7 Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU
W ramach przygotowania kadr dla systemu poradnictwa zawodowego w resorcie edukacji podjęto następujące działania: 2001 – rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji pracy szkolnego doradcy zawodowego 2004 – opracowanie ramowego programu studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego 2005 – współpraca z DDN MEN przy wyłanianiu uczelni realizujących studia podyplomowe z doradztwa zawodowego współfinansowane w ramach EFS SPO RZL – kształcenie i doskonalenie doradców, przygotowywanie materiałów pomocniczych dla doradców systematyczne organizowanie procesu doskonalenia i kształcenia doradców zawodowych

8 Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU
Wybrane tematy szkoleń „Rola i zadania doradcy zawodowego w szkole. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” /2004/2005 „Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych ze szkolnym doradcą zawodowym” – 2004 „Europejski wymiar poradnictwa zawodowego – umiejętności doradcy zawodowego”

9 Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU
Wybrane tematy szkoleń „Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym” „Krok dalej, czyli praca z rodzicem w doradztwie zawodowym – wykorzystanie metody ustawień Berta Hellingera” – 2006 „Planowanie kariery zawodowej uczniów” – 2006 „Rozmowa doradcza” – 2007/2008 Wielokulturowość w doradztwie zawodowym – 2007/2008 Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

10 Wybrane publikacje wspierające pracę doradców zawodowych, przygotowane
w Wydziale Poradnictwa Zawodowego - KOWEZiU

11 Krajowe i międzynarodowe projekty z zakresu poradnictwa zawodowego
„Euroguidnace Poland” realizacja wspólnie z MPiPS „Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej” projekt realizowany w partnerstwie z UW, jako Zarządzającym projektem, a także: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie, Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „ LA STRADA” i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej

12 „Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej” - publikacje
+ CD

13 Krajowe i międzynarodowe projekty z zakresu poradnictwa zawodowego
„Opracowanie i upowszechnianie materiałów metodyczno-dydaktycznych do planowania kariery zawodowej uczniów” „Odziedzicz pracę”- projekt realizowany w partnerstwie z Rybnickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

14 „Opracowanie i upowszechnianie materiałów metodyczno-dydaktycznych do planowania kariery zawodowej uczniów” - publikacja

15 „Odziedzicz pracę” - publikacje

16 Zadania statutowe realizowane przez Wydział Poradnictwa Zawodowego w 2008 r.
Kurs: Rozmowa doradcza Odbiorca: doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych Kurs : Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Odbiorca: doradcy zawodowi zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjnej i zawodowej Wyszukiwarka „Poradnictwo zawodowe w systemie edukacji”

17 „Euroguidance - Poland”
Zadania realizowane w ramach projektu Euroguidance w 2008 roku: Kurs: Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe Odbiorca: doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przeszkolono 87 osób Szkolenie międzynarodowe Multikulturowość w doradztwie zawodowym Odbiorca: członkowie Sieci Euroguidance Udział w międzynarodowym szkoleniu „Poradnictwo na odległość”

18 „ Euroguidance - Poland”
Zadania realizowane w ramach projektu Euroguidance w 2008 roku: organizacja seminariów, kursów, wspierających warsztat pracy doradców zawodowych, udział w seminariach, konferencjach krajowych – wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się na poziomie krajowym, udział w seminariach, konferencjach międzynarodowych – wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się na poziomie międzynarodowym, wydawanie i dystrybuowanie publikacji nt. poradnictwa zawodowego, promowanie idei poradnictwa przez całe życie

19 „Euroguidance - Poland”
Zadania realizowane w ramach projektu Euroguidnace w 2008 roku Wydanie publikacji: ABC doradcy zawodowego Studiuj za granicą Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe – wersja anglojęzyczna Udział w międzynarodowych spotkaniach Sieci Euroguidance oraz w wizytach studyjnych

20 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Zadania na 2009 i dalszą przyszłość Obszary kluczowe Standardy w poradnictwie zawodowym Poradnictwo przez całe życie Nowe technologie w doskonaleniu warsztatu pracy doradców zawodowych – kursy on-line dla doradców Realizacja projektów systemowych EFS PO KL

21 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Standardy w poradnictwie zawodowym Zebranie danych porównawczych krajowych i międzynarodowych. Organizacja seminarium międzynarodowego nt. standardów w poradnictwie zawodowym. Powołanie zespołów roboczych ds. standaryzacji wybranych obszarów poradnictwa zawodowego (wyposażenie pracowni doradcy zawodowego, kadra, procedury postępowania). Praca w zespołach roboczych. Konferencja podsumowująca pracę w zespołach roboczych.

22 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Poradnictwo przez całe życie Wydanie publikacji zwartej nt. poradnictwa przez całe życie. Wydanie zeszytu metodycznego nt. pracy doradczej z klientem dorosłym. Organizacja szkolenia dla doradców zawodowych nt. poradnictwa dla dorosłych (doradca zawodowy w CKP, CKU).

23 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Nowe technologie w doskonaleniu warsztatu pracy doradców zawodowych – kursy on-line dla doradców Prace przygotowawcze, związane z organizacją kursów on-line dla doradców zawodowych: przygotowanie materiałów, opracowanie sylabusów, programów szkoleń itp. Opracowanie kursów. Pilotażowe wdrożenie kursów. Określenie zasad dystrybucji programów.

24 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Realizacja projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki

25 Realizacja projektów systemowych EFS PO KL
Opracowanie modelu doradztwa edukacyjno -zawodowego: analiza obecnie funkcjonującego doradztwa opracowanie modelu/modelów doradztwa konsultacje społeczne pilotażowe wdrożenie promocja modelu

26 Realizacja projektów systemowych EFS PO KL
System internetowej informacji edukacyjno-zawodowej opracowanie koncepcji portalu, przygotowanie metodologii opracowania kontentu, przygotowanie zespołów do wprowadzania informacji z poziomu kraju, województwa, powiatu, pilotażowe wdrożenie w wybranych województwach/powiatach, promocja portalu.

27 Realizacja projektów systemowych EFS PO KL
Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz poradnictwa.

28 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Pozostałe zadania Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej: Wyszukiwarka Strona internetowa Serwis Upowszechnianie wydawnictw

29 Wyzwania dla poradnictwa zawodowego
Rozwijanie systemu całożyciowego poradnictwa (wytyczne rezolucji Rady Europy z 2004 r.), standaryzacja usług poradnictwa, tworzenie i aktualizowanie systemów informacji zawodowo-edukacyjnej, poprawa jakości i dostępności usług poradnictwa, poradnictwo na odległość, korelacja działań podejmowanych w resorcie pracy i edukacji.

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz poradnictwa zawodowego Stan aktualny oraz projekty na przyszłość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google