Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium System aktywizacji zawodowej kobiet – kobieta pracująca Grudzień 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium System aktywizacji zawodowej kobiet – kobieta pracująca Grudzień 2006."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium System aktywizacji zawodowej kobiet – kobieta pracująca Grudzień 2006

2 CZYM ZAJMUJĄ SIĘ OCHOTNICZE HUFCE PRACY? Wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania, w szczególności: Uzupełnienie wykształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, wykształcenia ogólnego i zawodowego, Organizują zatrudnianie młodzieży w wieku powyżej 15 lat, bezrobotnym do 25 roku życia, uczniów i studentów, Prowadzą poradnictwo zawodowe dla młodzieży

3 CZYM ZAJMUJĄ SIĘ OCHOTNICZE HUFCE PRACY? Refundują koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenie młodocianych pracowników, zatrudnionych w celu nauki zawodu. Zadania te realizują: środowiskowe hufce pracy, hufce pracy, ośrodki szkolenia i wychowania, centra kształcenia i wychowania, centra edukacji i pracy młodzieży.

4 CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY Realizuje zadania z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, a w szczególności: prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej, prowadzenie pośrednictwa pracy, badanie i diagnozowanie lokalnego rynku pracy usług edukacyjnych prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie realizowanych zagadnień. merytoryczne wsparcie jednostek OHP na terenie swojego działania.

5 MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY MBP jest wyspecjalizowaną jednostką wykonującą usługi w zakresie pośrednictwa pracy poradnictwa zawodowego dla młodzieży poszukującej zatrudnienia. Głównym zadaniem Młodzieżowego Biura Pracy jest: 1.pośrednictwo pracy dla młodzieży: pozyskiwanie miejsc pracy, kierowanie młodzieży do pracy, Informowanie młodzieży o możliwościach przyjęcia do hufców pracy, udzielanie porad o możliwościach zdobycia zawodu. 2.krótkoterminowe zatrudnienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych

6 KLUB PRACY Zajmuje się szkoleniami w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy. Udziela informacji nt. lokalnego rynku pracy oraz możliwościach szkolenia zawodowego. Podstawowe cele Klubu Pracy to: -p-prowadzenie zajęć z zakresu poszukiwania pracy - z zakresu uruchomienia działalności gospodarczej - poradnictwo zawodowe - pomoc w znalezieniu zatrudnienia - motywowanie do własnej aktywności

7 MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Umożliwia młodzieży nabycie umiejętności aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do przejścia z edukacji na rynek pracy, znalezienie zatrudnienia, bądź uruchomienia własnej działalności gospodarczej poprzez: zwiększenie dostępu do usług informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży mieszkającej z dala od większych miast, udzielanie młodzieży indywidualnych porad i informacji zawodowych,

8 prowadzenie grupowych porad zawodowych i informacji zawodowej dla młodzieży uczącej się, absolwentów, młodzieży poszukującej pracy, zapewnienie dostępu do wykonywania specjalistycznych badań predyspozycji zawodowych, organizowanie cyklicznych seminariów i szkoleń dla szkolnych doradców zawodowych, pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych

9 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO OHP Zajmuje się: I. Organizacją i prowadzeniem kursów: pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kierowników wycieczek krajoznawczo – turystycznych, kwalifikacyjnych.

10 II. Realizacją programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. III. Przygotowaniem wniosków do Funduszy Wspólnotowych IV. Współpracą zagraniczną w ramach Programu Młodzież i Leonardo da Vinci Program Młodzież

11 Głównym projektem OHP jest projekt Twoja wiedza – Twój sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1, Działanie 1.5, Schemat B

12 I edycja 2004 w całym kraju objęto 5000 beneficjentów, w Małopolskiej WK 280 beneficjentów Twoja wiedza – Twój sukces w Małopolskiej WK OHP II edycja 2005 projektem objętych 6200 beneficjentów, w tym w Małopolskiej WK 280 beneficjentów III edycja 2006 w całym kraju 8000 beneficjentów, w Małopolskiej WK OHP 460 beneficjentów

13 Główne cele projektu to: aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w wieku 15-24 lata zagrożonej wykluczeniem społecznym, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, usamodzielnienie się oraz podwyższenie poziomu samooceny.

14 Rezultaty projektu: zdobycie kwalifikacji zawodowych przez 70% uczestników podjęcie zatrudnienia (lub działalności gospodarczej) przez 25% uczestników projektu

15 Partnerzy OHP Władze Samorządowe Powiatowe Urzędy Pracy Wojewódzki Urząd Pracy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości Kuratorium Oświaty Ośrodki Pomocy Społecznej Gminne Centrum Informacji Szkolne Ośrodki Kariery Dyrektorzy Szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Pracodawcy Zakład Karny

16 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ul. Kochanowskiego 3 33 – 300 Nowy Sącz ceipohp@poczta.onet.pl www.malopolska.ohp.pl ceipohp@poczta.onet.pl www.malopolska.ohp.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Seminarium System aktywizacji zawodowej kobiet – kobieta pracująca Grudzień 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google