Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego
Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 29 listopada 2007 r.

2 Narodziny idei Potrzeby zgłaszane podczas spotkań
z doradcami zawodowymi w województwie Potrzeby zgłaszane przez pracowników GCI z nauczycielami

3 Główne sygnalizowane potrzeby
Przepływu aktualnej informacji o zawodach, drogach zdobywania kwalifikacji, sytuacji na rynku pracy Stworzenia ogólnodostępnej bazy informacyjnej Dostarczenia nowych rozwiązań i metod pracy Upowszechnienia scenariuszy pracy warsztatowej Rozwoju diagnostyki psychologicznej Wymiany doświadczeń i dobrych praktyk Uzyskania wsparcia merytorycznego w pracy bieżącej

4 Od pomysłu –do realizacji
Narodziny idei- pomysł Analiza sytuacji w regionie: Gdzie funkcjonują doradcy? Jakie mają zasoby? Kto jest odbiorcą usług? Aktualny stan poradnictwa zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim - analiza SWOT

5 Analiza SWOT Mocne strony: Doświadczona i wykształcona kadra
Dobra współpraca pomiędzy doradcami w urzędach pracy Rozbudowana sieć instytucji świadczących poradnictwo zawodowe: dostęp do usług poradnictwa i orientacji Możliwość wykorzystania w pracy doradczej nowoczesnych narzędzi jak: program komputerowy „Doradca 2000”

6 Analiza SWOT c.d. Słabe strony:
Rozproszony system poradnictwa zawodowego Brak jednolitej bazy zasobów - informacji zawodowej, wyposażenia, sprzętu, materiałów metodycznych Niedostateczna ilość doradców z wykształceniem psychologicznym Duża fluktuacja kadr

7 Analiza SWOT c.d. Szanse:
Możliwość pozyskania środków z UE- rozwój poradnictwa (zasoby, wyposażenie) Dostępność funduszy strukturalnych umożliwiających rozwój zasobów ludzkich, w tym kształcenie doradców zawodowych (PO KL) Wzrost wiedzy społeczeństwa w zakresie świadomego planowania kariery zawodowej Wzrost znaczenia poradnictwa zawodowego w kraju i w Europie

8 Analiza SWOT c.d. Zagrożenia Niekorzystne zmiany w ustawodawstwie
Niedostateczne nakłady finansowe na poradnictwo zawodowe Niekorzystne zmiany demograficzne

9 Od pomysłu –do realizacji
Opracowanie treści Paktu i przesłanie do ewentualnych partnerów Przyjęcie wstępnych deklaracji i uwag do treści Paktu Przesłanie partnerom projektu Porozumienia Podpisanie Porozumień

10 Treść Paktu przesłano do 95 instytucji rynku pracy i edukacji oraz związanych
z rekonwersją kadr Odpowiedź i wstępne deklaracje uzyskano od 57 instytucji realizujących zadania z zakresu informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego

11 Główne założenia i cele
Rozwój zawodowy człowieka przez całe życie Doradca zawodowy na każdym etapie kariery zawodowej Współdziałanie instytucji sektora prywatnego i publicznego- wzmocnienie oddziaływań na jednostkę Platforma wymiany doświadczeń Kuźnia wspólnych przedsięwzięć Wsparcie i koordynacja

12 Ramy współpracy Koordynacja - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Nadzór - osoby prawnie reprezentujące strony Docelowo - utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Doskonalenia Poradnictwa Zawodowego Wspólna strona internetowa

13 W obszarze informacji zawodowej-utworzenie aktywnej strony internetowej
Ogólnodostępne informacje o zawodach, rynku pracy, drogach kształcenia, możliwościach pomocy wyniki badań i opracowania Informacje dla doradców scenariusze i konspekty zajęć nowe narzędzia i metody podnoszenie kwalifikacji projekty literatura

14 Finansowanie Europejski Fundusz Społeczny środki dostępne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie : 6.1.2 Priorytet VIII- Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4-Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

15 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Beneficjenci: wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy Alokacja środków: ok. 15 mln zł

16 Działanie 8.1 Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo zawodowe dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe Beneficjenci: wszystkie podmioty Grupy docelowe: pracujące osoby dorosłe ( w tym wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych) Alokacja środków : około 150 mln zł

17 Działanie 9.4 Alokacja środków: 2 mln 285 tys. zł
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Beneficjenci: wszystkie podmioty Grupy docelowe: nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych Alokacja środków: 2 mln 285 tys. zł

18 Struktura CDPZ Zespoły zadaniowe, tworzone z pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Olsztyn i Elbląg oraz przedstawicieli stron Zespoły: diagnostyczny, zespół ds. informacji zawodowej, zespół ds. szkoleń i rozwoju zawodowego, zespół ds. marketingu i promocji, zespół monitorująco - koordynujący Cel opracowywanie i wzajemna wymiana informacji = ułatwienie pracy doradcom Zadania wyznaczone dziedzinami współpracy

19 Dziedziny współpracy Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Szkolenia i rozwój zawodowy Diagnostyka psychologiczna Promocja usług, związanych z poradnictwem zawodowym

20 Poparcie idei -postulaty partnerów
Stworzyć jednolitą bazę zasobów informacyjnych Udrożnić kanały przepływu informacji Ułatwić dostęp do narzędzi diagnostycznych Zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny warsztatu pracy Ułatwić podnoszenie kwalifikacji doradcom w województwie Skonsolidować rozproszone regionalnie poradnictwo zawodowe i powiązać z oczekiwaniami rynku pracy

21 Poparcie idei- postulaty partnerów c.d.
Koordynować i wymieniać doświadczenia w zakresie zaplecza metodycznego Reagować na zmiany w poradnictwie- nowe narzędzia i metody Zapewnić obieg aktualnej informacji pomiędzy instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – prawne uwarunkowania i praktyczne rozwiązania Podnieść jakość usług i upowszechnić rolę poradnictwa zawodowego

22 Dziękuję za uwagę Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Pobierz ppt "Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google