Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji w Polsce

2 Dlaczego poradnictwo jest ważne?
Potrzeba profesjonalnej pomocy, usytuowanej blisko ucznia Zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów Udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy „Szkolny Doradca Zawodowy”, wyd. KOWEZiU, 2003 r.

3 Opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej
Obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia Opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych „Szkolny Doradca Zawodowy”, wyd. KOWEZiU, 2003 r.

4 Przygotowanie ucznia do roli pracownika
Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowanych przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia „Szkolny Doradca Zawodowy”, wyd. KOWEZiU, 2003 r.

5 Poradnictwo zawodowe w Polsce

6

7 Zadania szkolnego doradcy zawodowego
systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

8 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym Ośrodek jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

9 Krajowy Ośrodek wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wydział Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Wydział Poradnictwa Zawodowego Wydział Rozwoju Programów Zespół Informacji i Wydawnictw

10 Projekt systemowy realizowany w KOWEZiU w ramach PO KL
„Opracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego” Projekt systemowy realizowany w KOWEZiU w ramach PO KL Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie

11 Cele projektu: zbudowanie spójnego i drożnego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty, powszechnie dostępnego od poziomu gimnazjum, realizującego ideę poradnictwa przez całe życie i uwzględniającego rekomendacje opracowane na poziomie europejskim utworzenie portalu informacyjnego ułatwiającego dostęp do informacji edukacyjno-zawodowej na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym

12 Opracowanie modelu doradztwa edukacyjno - zawodowego
analiza obecnie funkcjonującego doradztwa opracowanie modelu doradztwa w Polsce konsultacje społeczne pilotażowe wdrożenie promocja modelu

13 System internetowej informacji edukacyjno-zawodowej
opracowanie koncepcji portalu przygotowanie zespołów do wprowadzania informacji z poziomu kraju, województwa, powiatu pilotażowe wdrożenie w wybranych województwach/powiatach promocja portalu

14 Wydział Poradnictwa Zawodowego
przygotowywanie kadr dla systemu poradnictwa oraz doradztwa zawodowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych oraz promowanie działalności innowacyjnej realizacja projektu Euroguidance

15 Projekt Euroguidance W projekcie Euroguidance uczestniczą 32 kraje, które tworzą europejską sieć zespołów. W Polsce jest realizowany przez dwa zespoły: MPiPS – sektor pracy MEN (poprzez KOWEZiU) – sektor edukacji Projekt realizowany jest w latach , w ramach Programu "Uczenie się przez Całe Życie" (Lifelong Learning Programme)

16 Główne cele projektu Euroguidance to:
promowanie europejskiego wymiaru w poradnictwie dostarczanie informacji na temat całożyciowego poradnictwa oraz wspieranie mobilności zawodowej i edukacyjnej obywateli Europy

17 Przeglądarki, platformy internetowe, kursy on-line

18 Przeglądarka dotycząca poradnictwa zawodowego w systemie edukacji

19 Baza danych o możliwościach kształcenia wyższego w Polsce

20 Platforma edukacyjna dla doradców zawodowych

21 Kurs on-line Wielokulturowośc w poradnictwie zawodowym

22 Euroguidance WWW

23 Euroguidance Facebook

24 Publikacje KOWEZiU

25

26

27

28

29

30 Szkolenia KOWEZiU

31 „Szkolenie oparte o metodę CH-Q”  
Kurs „Wielokulturowość w poradnictwie zawodowym” Kurs „Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych – biomedyczne aspekty poradnictwa zawodowego” Konferencja na temat standardów i jakości w poradnictwie zawodowym w resorcie edukacji Seminarium „Standaryzacja usług doradczych w sektorze edukacji” Kurs „Poradnictwo na odległość” Kurs „Praca z klientem dorosłym”

32 Kurs „Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym”
Kurs „Planowanie kariery zawodowej uczniów” Kurs „Rozmowa doradcza” Kurs „Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych” Kurs „Całożyciowe poradnictwo kariery”

33 Strony www

34 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Eurodoradztwo Polska Facebook Platforma Edukacyjna PLOTEUS (Portal dotyczący możliwości edukacyjnych w Europie)

35 Dziękuję za uwagę Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU


Pobierz ppt "Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google