Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - sytuacja na rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - sytuacja na rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - sytuacja na rynku pracy
Przysiek, r.

2 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
Wysoka skala bezrobocia – w końcu września 2012 roku w województwie było zarejestrowanych bezrobotnych, a stopa bezrobocia wyniosła 16,7% (przy średniej krajowej 12,4%); jedynie w Bydgoszczy i Toruniu stopa bezrobocia jest niższa niż średnia krajowa;

3

4

5

6 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
Utrzymujące się wewnętrzne - regionalne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy, (Bydgoszcz, Toruń - reszta województwa). Rozpiętość powiatowej stopy bezrobocia wyniosła 3,32 (ile razy wartość najniższa mieści się w wartości najwyższej).

7

8

9

10 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
Utrzymująca niekorzystna się struktura społeczno-demograficzna bezrobotnych : wśród ogółu bezrobotnych - 92,3% ( osoby) stanowią osoby posiadające status będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49). (kraj 90,7%) duży udział osób długotrwale bezrobotnych ( osób) – 54,8% (kraj: 50,9%); wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet ( osób) – 56,4% (kraj: 53,4%); 44,2% ogółu bezrobotnych zamieszkuje na wsi ( osoby) (kraj: 43,2%); znaczne bezrobocie młodzieży – osoby do 25 roku życia ( osób) – 21,4% (kraj: 20,4%); znaczne bezrobocie wśród osób powyżej 50 roku życia ( osób) – 20,0% (kraj: 22,5%); utrzymujące się bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych (6159 osób) - 4,5% (kraj: 5,4%); niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych – 60,5% bezrobotnych nie posiada wykształcenia średniego ( osób), (kraj: 54,5%); utrzymujący się znaczny udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (44 931 osób), 32,7% (kraj: 29,7%).

11 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
Wskaźniki rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim wg BAEL (w końcu II kwartału 2012): współczynnik aktywności zawodowej, charakteryzujący udział ludności aktywnej zawodowo w liczbie ludności w wieku 15 lat więcej w województwie wyniósł 57,6% (o 1,2 pkt. proc więcej niż w Polsce); wskaźnik zatrudnienia, czyli procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie ludności danej kategorii, wynosił 50,5% (było to o 0,3% mniej niż w kraju) niski wskaźnik zatrudnienia wybranych grup: osób w wieku 15 – 24 lata: w województwie – 25,4% (o 0,5 pkt. proc. więcej niż w kraju); w kraju – 24,9% osób starszych – w wieku 55 – 64 lata: w województwie – 37,9% (o 0,5 pkt. proc. mniej niż w kraju); w kraju – 38,4% kobiet – w województwie – 42,8% (o 0,8 pkt. proc. mniej niż w kraju); w kraju – 43,6%

12 FUNDUSZ PRACY (w tym EFS) na aktywizację bezrobotnych W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH Źródło: opracowanie WUP w Toruniu. Dla 2012 roku stan w dniu 16 listopada

13

14

15

16

17

18

19

20 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
Wolne miejsca pracy - w okresie styczeń - wrzesień 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: do urzędów pracy wpłynęło mniej ofert pracy niesubsydiowanej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – o 2221 (9,7%). mniej osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie o 3282 osoby (5,5%), W okresie styczeń - wrzesień 2012 roku (dane GUS) przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie wyniosło 244,6 tys. osób, co oznacza spadek – w odniesieniu do analogicznego okresu 2011 r. – o 0,7%, wobec wzrostu o 5,2% w analogicznym okresie roku poprzedniego (w Polsce w  odnotowano w tym okresie wzrost o 2,2%, wobec wzrostu o 3,8% w roku ubiegłym). Utrzymuje się poziom zwolnień z przyczyn zakładu pracy w okresie I-IX 2012 r. pracodawcy 57 razy zgłaszali do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia łącznie 1957 pracowników (w PUP w Bydgoszczy przyjęto 25 zgłoszeń dotyczących 1224 osób) W końcu września br. w regionie zarejestrowanych było 3626 osób w tej grupie, które stanowiły 2,6% (w Polsce: osób – 3,5% ogółu bezrobotnych, w województwie najwyższy udział w PUP w Bydgoszczy – 5,0%).

21

22

23

24 „Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów PO KL 2007-2013”
niski udział osób dorosłych (25 – 64 lata) kształcących się i dokształcających się - 3,8% (PL 4,5%) niski udział osób z wykształceniem wyższym wśród ludności - 16,8% (PL – 20,7%); Niski udział studentów wyższych szkół technicznych w ogólnej liczbie studentów – 1,5% (mniej tylko warmińsko-mazurskie, lubuskie) jeden z dwóch regionów, w których na kierunkach technicznych nie kształcono żadnych doktorantów; Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności (zachodniopomorskie/ mazowieckie – ok.1300) stosunkowo niska trwałość podmiotów zarejestrowanych w REGON – na 10 tys. ludności w regionie wyrejestrowano 75 (PL – 62); niski udział firm z sektora usług, które ponosiły nakłady na działalność innowacyjną 6,6% (PL – 10,4%); 11,6% mieszkańców województwa żyje w gospodarstwach domowych bez osób pracujących (PL - 10%) Źródło: MRR; Warszawa, wrzesień 2012 r.

25 Co nas czeka ? Pogarszająca się sytuacja gospodarcza (2013 ……)
Coraz trudniejsza sytuacja finansowa powiatów/gmin Reformy służb zatrudnienia (2013/ 2014/ 2015 ?): zlecanie zadań agencjom zatrudnienia – aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, integracja stanowiska pośrednika z doradcą zawodowym, profilowanie bezrobotnych (zdefiniowanie statusu osoby bezrobotnej), większy wpływ efektywności zatrudnieniowej na podział środków, integracja działań urzędów pracy z opieką społeczną, wzrost roli poziomu regionalnego. Strategia rozwoju województwa do 2020 r. (inteligentna specjalizacja, branże rozwojowe, „metropolia” – siłą pociągową regionu) – w kontekście zwiększania zatrudnienia Nowy okres programowania (2014 …..) - z 20%/25% udziałem EFS Zmiany demograficzne - a w związku z tym nadal szczególny nacisk kładziony będzie na osoby młode (30-) i starsze (50+)

26 Świadomość starzenia się społeczeństwa
Źródło: Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, czerwiec 2012

27 27

28

29

30

31

32 Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2010-2035 (w osobach)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o prognozie ludności do 2035 r. z Banku Danych Lokalnych (BDL)

33 Potrzeby osób starszych – powyżej wieku aktywności zawodowej
solidarność międzypokoleniowa – znaczenie rodziny – odpowiedzialność osób młodych za tę grupę dostępność opieki zdrowotnej pomoc i opieka społeczna (domy opieki, opieka domowa) zwiększenie niezależności: dostosowanie komunikacji, dostępności usług wsparcie aktywności społecznej

34 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32 Toruń tel.: (56) fax: (56)


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - sytuacja na rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google