Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka rynku pracy w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka rynku pracy w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka rynku pracy w Polsce
Lech Antkowiak

2 Charakterystyka rynku pracy w Polsce
Stopa bezrobocia rejestrowanego, na podstawie liczby pracujących w końcu czerwca, wyniosła w lipcu ,7 proc. i w porównaniu do czerwca spadła o 0,3 punktu procentowego. Spadek - w granicach od 0,5 do 0,1 punktu - odnotowano we wszystkich województwach. Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2006 r. wyniosła 2 445,3 tys. osób i w porównaniu do końca czerwca spadła o 42,3 tys. osób (1,7 proc.). Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 327,7 tys. osób, tj. o 12,0 proc.

3 Charakterystyka rynku pracy w Polsce

4

5 Charakterystyka rynku pracy w Polsce
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwie: - pomorskim - o 3,9 proc. (o 5,6 tys. osób) - dolnośląskim - o 2,7 proc. (o 5,5 tys. osób) - zachodniopomorskim - o 2,6 proc. (o 3,7 tys. osób)

6 Charakterystyka rynku pracy w Polsce
Większy spadek bezrobocia odnotowano wśród mężczyzn - o 1,7 proc., niż wśród kobiet – o 0,5 proc. Choć ogólnie bezrobocie w lipcu spadło, to wzrosła liczba nowo zarejestrowanych osób poszukujących pracy. Wiąże się to z zakończeniem nauki w szkołach i końcem prac sezonowych. Dużo osób - choć mniej, niż w czerwcu - zostało skreślonych z rejestrów bezrobotnych. Część z nich znalazła zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych, subsydiowanych z Funduszu Pracy. Wiele osób zrezygnowało ze statusu bezrobotnego z powodu wyjazdu do pracy za granicę.

7 Charakterystyka rynku pracy w Polsce
Zróżnicowanie bezrobocia w poszczególnych regionach kraju jest wynikiem zarówno nierównomiernego rozwoju społeczno – gospodarczego regionów, jak i położenia geograficznego oraz zaawansowania procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych w gospodarce narodowej. Obserwowane w ostatnich latach przemiany gospodarcze dotyczą przede wszystkim mieszkańców miast, gdyż tam przede wszystkim usytuowane są przedsiębiorstwa. Należy jednak zaznaczyć, że bezrobocie dotyka przede wszystkim mieszkańców małych miast i wsi.

8

9 Charakterystyka rynku pracy w Polsce
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych dominują osoby młode. W najkorzystniejszej sytuacji na rynku pracy są osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Przy czym zarejestrowane kobiety są zdecydowanie lepiej wykształcone od mężczyzn. Nadal wysoki pozostaje poziom bezrobocia długotrwałego. Niższy wiek i wyższy poziom wykształcenia zmniejszają prawdopodobieństwo pozostawania bez pracy powyżej 12 miesięcy. Również mężczyźni krócej niż kobiety pozostają w ewidencji bezrobotnych.

10

11

12

13 Charakterystyka rynku pracy w Polsce
Pozytywnym zjawiskiem jest obserwowane w ostatnich latach podnoszenie się poziomu wykształcenia ludności Polski. Według danych ze spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną w 1988 r. wśród osób w wieku 15 lat i więcej zaledwie 6,5% stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, zaś według spisu przeprowadzonego w 2002 r. dyplomami wyższych uczelni legitymowało się 10,2% ludności w wieku powyżej 15 lat. Wynika to z faktu, że coraz więcej osób podejmuje studia wyższe i tym samym zarówno wśród ludności ogółem, jak i w poszczególnych grupach ze względu na aktywność ekonomiczną wzrasta odsetek osób legitymujących się dyplomami wyższych uczelni. Wśród aktywnych zawodowo odsetek osób z wykształceniem wyższym wynosił 15,3%, w tym wśród pracujących – 18,1%, a wśród bezrobotnych 5%. W populacji osób nie deklarujących aktywności zawodowej odsetek z wykształceniem wyższym wynosił 4,4%.

14 Charakterystyka rynku pracy w Polsce
Podnoszenie się poziomu wykształcenia społeczeństwa związane jest ze wzrostem zarówno aspiracji edukacyjnych młodych ludzi ale także w znacznie niższym stopniu wynika z podwyższania kwalifikacji przez osoby znajdujące się już na rynku pracy. Jednocześnie coraz liczniejsza grupa osób uzyskujących wyższe wykształcenie, wcześniej w ograniczonym stopniu reprezentowana wśród osób bezrobotnych i ciesząca się zainteresowaniem pracodawców, zaczęła odczuwać podobne problemy jak pozostali bezrobotni. Zmiany w strukturze wykształcenia ludności znalazły odbicie w rejestrach bezrobotnych, gdzie notuje się dynamiczny wzrost liczby bezrobotnych legitymujących się dyplomami wyższych uczelni.

15

16

17 Charakterystyka rynku pracy w Polsce
Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w lipcu 2006 wyniosła 98,8 tys. i w porównaniu do czerwca 2006 spadła o 6,3 tys. osób. Głównym przyczynami spadku liczby ofert pracy są urlopy pracodawców oraz mniej ofert pracy sezonowej, których najwięcej jest w czerwcu. Spadek odnotowano w trzynastu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie: - warmińsko-mazurskim - o 26,1 proc. (o 1334 ofert) - lubelskim - o 15,9 proc. (o 725 ofert) Od stycznia do lipca pracodawcy zgłosili 661,4 tys. ofert, czyli o 120,4 tys. więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (514,0 tys.).

18 Wydatki z FP na aktywne formy na jednego bezrobotnego w latach 1990 - 2005 (zł)

19 Szara strefa Poważnym problemem rynku pracy jest zahamowanie wzrostu zatrudnienia w szarej strefie. Niestety w tym wypadku nie można mówić o korzystnych zmianach, choć nie są znane szacunki GUS za 2005 r. Jednak posługując się danymi z lata wcześniejszych wyraźnie widać, że ostatnie kilka lat charakteryzuje dynamiczny wzrost zatrudnienia w szarej strefie. W 1995 r. w szarej strefie pracowało 805 tys. osób, a w 2003 r. statystyka ta zwiększyła się do 924 tys. osób.

20 Szara strefa Badanie pracy nie rejestrowanej w 1998 r. pokazało, że:
Głównymi zleceniodawcami pracy nierejestrowanej były osoby prywatne (68,9% zleceń) oraz firmy prywatne lub spółdzielcze (16,8%). Wśród wykonujących prace nie rejestrowane osoby pracujące na własny rachunek stanowiły 12,6%. Częściej prace nie rejestrowane wykonywali mężczyźni (70%) i osoby zamieszkałe w mieście (50,3%). Wielokrotnie na „czarno” pracowało 65% osób, które wykonywały prace nierejestrowane.

21 Szara strefa

22 Charakterystyka rynku pracy w Polsce
1. Wzrost zatrudnienia 2. Spadek bezrobocia (spadek napływu, przy wzroście odpływu z bezrobocia) 3. Korzystne prognozy

23 Charakterystyka rynku pracy w Polsce
O poprawie sytuacji na rynku pracy świadczą: 1. Wzrost wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia według BAEL. 2. Wzrasta przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. 3. Zmniejsza się bezrobocie rejestrowane (wzrost płynności rynku pracy i zwiększona liczba ofert zatrudnienia zgłaszanych do urzędów pracy). 4. Prognozy dot. bezrobocia również przedstawiają się optymistycznie.

24 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Charakterystyka rynku pracy w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google