Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na rynku pracy
Rynek pracy

2 Bezrobocie – kilka definicji
Bezrobocie – zjawisko społeczne dotyczące tych osób, które chcąc podjąć aktywność zawodową z różnych powodów nie są w stanie znaleźć zatrudnienia. Bezrobotny – osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nieucząca się w szkole, zarejestrowana w urzędzie pracy i poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Bezrobotny długotrwale – osoba pozostająca w rejestrze urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy. Stopa bezrobocia – procentowy udział osób bezrobotnych w populacji ludności aktywnej zawodowo.

3 Rodzaje umów Umowa na okres próbny – umożliwiająca sprawdzenie pracownika przez pracodawcę, a pracownikowi zapoznać się z warunkami pracy. Okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy – po tym okresie musi być zawarta inna umowa, lub rozwiązany stosunek pracy. Umowa na czas określony – podana jest konkretna data rozwiązania umowy. Można podpisać z pracownikiem kolejno tylko dwie takie umowy, trzecia automatycznie staje się umową na czas nieokreślony. Przepisy nie regulują czasu określonego. Umowa na czas wykonania określonej pracy – zawierana w celu wykonania ściśle określonej pracy, której czasu trwania nie da się określić. Określa się rodzaj pracy. Umowa kończy się z dniem ukończenia określonej w niej pracy. Nie można jej wypowiedzieć. Umowa na czas nieokreślony – bezterminowa, pracodawca może ją wypowiedzieć tylko z uzasadnionych powodów. Umowa o dzieło – zobowiązuje do osiągnięcia określonego rezultatu w postaci dzieła. Bezskładkowa w tym sensie, że nie odprowadza się składki ZUS. Nie ma obowiązku udzielania urlopu lub zasiłku chorobowego. Umowa zlecenie – zobowiązuje do wykonania określonej pracy w określonym terminie za określone wynagrodzenie. Nie ma podporządkowania pracodawcy, zlecone usługi może świadczyć także podmiot gospodarczy, jest obowiązek składek (w przypadku nieubezpieczonych), nie ma ograniczenia w liczbie kolejnych umów, nie ma obowiązku urlopu, odprawy, zapłaty za okres choroby pracownika.

4 Formy pracy Praca etatowa – najemna praca w pełnym wymiarze czasu świadczenia pracy. Praca na części etatu – wraz z ograniczaniem czasu świadczenia pracy ograniczaniu ulegają także świadczenia socjalne pracodawcy. Praca okresowa (sezonowa) – praca terminowa i czasowa, także uzależniona od pory roku, w której można ją wykonywać. Telepraca – najnowsza forma świadczenia pracy na odległość za pośrednictwem komputera i łączy telefonicznych.

5 Dane statystyczne W latach w krajach Unii Europejskiej zatrudnionych było średnio 65% osób w wieku produkcyjnym. W krajach takich jak Szwecja, Dania, Holandia wskaźnik ten wynosił średnio 70-75%. W Polsce w tym samym czasie poziom zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym wyniósł 51-59%. W grudniu 2011 poziom bezrobocia w UE wyniósł 9,9%.

6 Polski rynek pracy w liczbach
Stopa rejestrowanego bezrobocia w grudniu roku wyniosła 12,5%. W urzędach pracy było w tym czasie zarejestrowanych 1982,7 tys. bezrobotnych. Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy wyniosła 22 tys. W województwie podkarpackim liczby te wyglądają odpowiednio: 15,5%, 146,2 tys.,

7 Bezrobotny w woj. podkarpackim
Mieszkaniec wsi (62,4% ogółu bezrobotnych). Osoba w wieku lata (31,2%) lub nieco młodsza ( lata – 23,8%). Z wykształceniem zasadniczym zawodowym (30,2%) oraz policealnym i średnim zawodowym (25,5%). Wykazująca staż pracy maksymalnie do 5 lat (37,2%) lub w ogóle nie posiadająca żadnego udokumentowanego stażu pracy (26,1%). Bez pracy powyżej 12 miesięcy (41,6%). Nieco częściej kobiety niż mężczyźni.

8 Absolwent na rynku pracy

9 Absolwent powinien Komunikatywność (23,3%)
Obsługa programów informatycznych (13%) Samodzielność (12,8%) Praca w zespole (6,6%) Dyspozycyjność (6,1%) Wykształcenie kierunkowe (4,4%) Wiedza specjalistyczna (3,7%) Prawo jazdy (3,5%)


Pobierz ppt "Sytuacja na rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google