Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZATRUDNIALNOŚĆ OSÓB 50+ zmiany demograficzne w perspektywie roku 2030 Beata Piskorska Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZATRUDNIALNOŚĆ OSÓB 50+ zmiany demograficzne w perspektywie roku 2030 Beata Piskorska Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu."— Zapis prezentacji:

1 ZATRUDNIALNOŚĆ OSÓB 50+ zmiany demograficzne w perspektywie roku 2030 Beata Piskorska Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

2 Źródło: Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, czerwiec 2012 Świadomość starzenia się społeczeństwa

3

4

5

6 Źródło: Nowe spojrzenie na pracowników 50+. Raport ekspercki Manpower, 2008 r.

7

8

9 EKONOMICZNE GRUPY WIEKU Wiek przedprodukcyjny: –Wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0 - 17 lat. Wiek produkcyjny: –Wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat. Wiek poprodukcyjny: –Wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej.

10

11 Struktura ludności według grup ekonomicznych (w %) w roku 2010 i prognoza na rok 2035 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o prognozie ludności do 2035 r. z Banku Danych Lokalnych (BDL)

12 Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2010-2035 (w osobach) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych o prognozie ludności do 2035 r. z Banku Danych Lokalnych (BDL)

13

14

15 Źródło: Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Warszawa, wrzesień 2012

16

17 Reforma emerytalna w Polsce wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Podniesienie wieku emerytalnego odbędzie się stopniowo – począwszy od 2013 roku, będzie on podnoszony co 4 miesiące o 1 miesiąc. Dzięki temu wszyscy będziemy mieli czas, by dostosować się do planowanych zmian. Pozwoli to także rządowi na elastyczne reagowanie w razie pojawienia się ewentualnych barier dla tych dostosowań. Poziom 67 lat dla mężczyzn zostanie osiągnięty w 2020 roku, a dla kobiet w 2040 roku – to oznacza, że do 67. roku życia będą pracować kobiety mające dzisiaj 38 lat. Z reformy wyłączone są kobiety powyżej 59. roku życia oraz mężczyźni powyżej 64. roku życia. Stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego ograniczy niedobór pracowników w stale rosnącej gospodarce i zwiększy bezpieczeństwo finansowe Polaków.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Główne zalety i wady zatrudniania starszych pracowników (z perspektywy pracodawców) ZALETY: –dyspozycyjność, punktualność, –opanowanie, sumienność, –większa identyfikacja z pracą, –zaangażowanie, –umiejętności analityczne i podejmowania decyzji opartych na doświadczeniu, –zgodna na wynagrodzenie niższe o 10-30%, –w przypadku choroby pracownika (50+)– już po 14 dniach zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, –zwolnienie z opłacania przez pracodawcę składek na FP (m-60+, k-55+), WADY: –zły stan zdrowia, –mniejsza wydajność, –przestarzała wiedza, mała kreatywność, –złe nawyki pracy, –niechęć do podnoszenia kwalifikacji, –okres ochronny przed zwolnieniem (4 lata przed nabyciem uprawnień emerytalnych),

30 Dlaczego ludzie w wieku 55 lat i więcej przestają pracować? Badanie KE z 2011 roku (Eurobarometr aktywnego starzenia się)

31 WSPARCIE DLA OSÓB STARSZYCH Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ realizowany od 2008 r. do 2020 r. Cel strategiczny – osiągnięcie w roku 2020 wskaźnika zatrudnienia osób w wielu 55-64 lata na poziomie 50%. Działania podejmowane na poziomie centralnym i regionalnym –działania legislacyjne –działania pozalegislacyjne (programy aktywizacji zawodowej, edukacyjne) Źródła finansowania : FP, FGŚP, EFS, FUS, FEP, PFRON i inne

32 WSPARCIE DLA OSÓB STARSZYCH PO KL – priorytetowa grupa docelowa PO KL – projekty innowacyjne – dotyczące wydłużania aktywności zawodowej (zarówno w Priorytecie VI jak i VIII: mentoring, zarządzanie wiekiem, adaptacja w miejscu pracy z wykorzystaniem starszych pracowników, edukacja – w tym e-lerning) Rezerwa MPiPS Planowany Pilotażowy program na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych

33 Potrzeby osób starszych Źródło: Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, czerwiec 2012

34 Potrzeby osób starszych – powyżej wieku aktywności zawodowej –dostępność opieki zdrowotnej –pomoc i opieka społeczna (domy opieki, opieka domowa) –zwiększenie niezależności: dostosowanie komunikacji, dostępności usług –wsparcie aktywności społecznej –solidarność międzypokoleniowa – znaczenie rodziny – odpowiedzialność osób młodych za tę grupę

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń tel. 56 66 93 900 E-mail: wup@wup.torun.pl http://www.wup.torun.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZATRUDNIALNOŚĆ OSÓB 50+ zmiany demograficzne w perspektywie roku 2030 Beata Piskorska Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google