Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ czynników (do analizy STEEP )

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ czynników (do analizy STEEP )"— Zapis prezentacji:

1

2 Wpływ czynników (do analizy STEEP )
Czynniki 1 Społeczne Potencjał demograficzny: liczba ludności, struktura wiekowa, wykształcenie Mobilność, Preferencje transportowe, Podatność społeczna na stosowanie nowych technologii transportowych, Charakterystyka społeczno-zawodowa mieszkańców. 2 Technologiczne Energooszczędne technologie w transporcie (paliwa alternatywne, napędy hybrydowe, silniki wodorowe), Energooszczędne konstrukcje środków transportowych, nowe materiały, Rozwój technologii telepatycznych, Rozwój technologii transportu inter i multimodalnego oraz kombinowanego, Nakłady na B + R. 3 Ekonomiczne Poziom dochodów ludności, Wydatki na transport (publiczne i indywidualne), Poziom rozwoju gospodarczego, Możliwość wykorzystania kapitałów prywatnych oraz funduszy UE, Dostępność terenu dla budowy infrastruktury transportowej. 4 Ekologiczne Wzrost świadomości ekologicznej, Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii, Wzrost zastosowań technologii przyjaznych dla środowiska, Ograniczenia pochodzące z pojemności środowiska, Wartości historyczne, kulturalne i krajobrazowe. 5 Polityczno-prawne Znaczenie transportu w polityce i strategii rozwoju regionu, Regulacje prawne dotyczące transportu, Liberalizacja transportu, Kształtowanie struktur metropolitalnych w województwie śląskim, Stymulowanie innowacji w transporcie.

3

4 SŁABE STRONY (W) W4 Dekapitalizacja fragmentów infrastruktury, zwłaszcza w transporcie wodnym (śródlądowym) oraz szynowym 43 W10 Słaba pozycja regionu przy pozyskiwaniu funduszy krajowych oraz UE 42 W14 Rozdrobnienie działań w zakresie rozwoju transportu szynowego w Aglomeracji Górnośląskiej i brak wsparcia inicjatyw w tym zakresie podejmowanych przez samorząd terytorialny 40,5 W5 Dekapitalizacja majątku operatorów transportu pasażerskiego oraz szynowego 39,5 W1 Finansowanie badań z różnych źródeł, różne ośrodki decyzyjne, brak koncentracji zasobów przy realizacji przedsięwzięć 38 W12 Ograniczona dostępność zasobów środowiska naturalnego w regionie wskutek dotychczasowej polityki gospodarczej 37,5 W13 Słaba aktywność związana z promocją transportu publicznego W3 Niski poziom wykorzystania potencjału B+R oraz ośrodków akademickich zajmujących się problematyką transportu 37 W6 Niedostatek projektów transportowych, w tym przewidujących wdrażanie do praktyki nowych technologii transportowych 36 W2 Małe zainteresowanie przedsiębiorstw na rynku TSL (transport- spedycja- logistyka) współpracą i finansowaniem badań 34,5 W11 Brak w regionie perspektyw w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno- prywatnego 29,5

5 SZANSE (O) O9 Wzrost wydatków na transport publiczny 68 O5
Rozwój zastosowań nowych technologii w transporcie europejskim i światowym 67 O6 Energooszczędne technologie w transporcie, wywołujące przełom technologiczny i zmieniające rynek: paliwa alternatywne, napędy hybrydowe, silniki wodorowe 65 O7 Nakłady na B + R, których efektem będą niższe koszty kształtowania systemów transportowych i ich usług O8 Wzrost gospodarczy regionu oraz dochodów ludności 63,5 O15 Wzrost znaczenia transportu w polityce i strategii rozwoju regionu 51 O17 Kształtowanie struktur metropolitalnych w województwie śląskim, w tym utworzenie Metropolii Silesia O18 Stymulowanie innowacji w transporcie poprzez lobbing polityczny O4 Preferencje transportowe co do wyboru środków transportu oraz oczekiwania co do jakości regionalnych usług transportowych 41 O10 Możliwość wykorzystania kapitałów prywatnych (ppp) oraz funduszy publicznych (zwłaszcza UE) 39 O3 Podatność społeczna na stosowanie nowych technologii transportowych 37 O16 Istniejące struktury rynkowe uwzględniające liberalizację rynku transportowego 36 O2 Wzrost mobilności mieszkańców 30,5 O13 Wzrost zastosowań technologii transportowych przyjaznych dla środowiska 30 O1 Potencjał demograficzny: duża liczba mieszkańców w regionie, struktura wiekowa, poziom wykształcenia 26,5 O14 Wartości historyczne, kulturalne i krajobrazowe, które należy zachować obecnie i dla przyszłych pokoleń 26 O11 Dostępność terenów dla budowy nowoczesnej infrastruktury transportowej 25 O12 Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie 24

6 ZAGROŻENIA (T) T4 Niedostateczny ogólny poziom nakładów na sferę B+R w województwie 56 T11 Biurokratyzacja państwa prowadząca do spadku aktywności władz publicznych w zakresie rozwoju transportu 51 T10 Niedostateczna koordynacja działań struktur samorządowych i administracji rządowej w regionie 50 T6 Kapitałochłonność nowych technologii transportowych 49 T12 Biurokratyczne metody finansowania prac B + R 47,5 T3 Dalszy rozwój transportu indywidualnego przy spadku przewozów transportem publicznym 47 T5 Złe doświadczenia krajowe w zakresie wykorzystania kapitału prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 37 T2 Duży udział, ze względu na strukturę gospodarki regionalnej, grup zawodowych minimalizujących wymagania co do jakości oferowanych usług transportowych 29,5 T7 Błędy w regionalnej polityce gospodarczej i ich negatywny wpływ na środowisko 29 T9 Partykularyzm interesów lokalnych 28,5 T8 Ograniczenia pochodzące z pojemności środowiska, nie niszczące terenów zielonych 27 T1 Starzenie się mieszkańców województwa powodujące wzrost udziału grup wiekowych o małej aktywności ekonomicznej 18,5

7

8

9 Sprawozdanie „0” Panelu nr 6: Transport i infrastruktura transportu Obszary tematyczne Panelu
Informatyczne zastosowania telematyki (Inteligentnych Systemów Transportowych), z następującymi dziedzinami wdrożeń : centra sterowania i zarządzania ruchem pojazdów, informacja pasażerska w transporcie publicznym, systemy pobierania opłat za przejazd, systemy lokalizacji pojazdów, monitoring ruchu transportu publicznego, elektroniczne systemu poboru opłat za korzystanie z transportu publicznego. Rozwiązania zwiększające integrację transportu pasażerskiego: zintegrowane połączenie Aglomeracji Górnośląskiej z MPL Katowice- Pyrzowice, tworzenie węzłów przesiadkowych, tzw. „Dworce Zintegrowane”, rozwój rozwiązań logistycznych, a w tym w szczególności: obsługa stref Aglomeracji przez centra logistyczne, tworzone wg programów europejskich: CIVITAS oraz TELLUS, koncepcje subcentrów logistycznych usytuowanych wewnątrz Aglomeracji, kształtowanie struktur logistycznych dla obsługi dużych inwestycji w Aglomeracji oraz dostaw towarów masowych, kształtowanie struktur logistycznych obsługujących wywóz z Aglomeracji ładunków masowych z wykorzystaniem transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej, 3. Rozwój nowych technologii zrównoważonego transportu: technologie lekkich/szybkich kolei miejskich, rozwój transportu szynowego, w tym niekonwencjonalnego, rozwój konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł napędu, nowe technologie w budowie i utrzymaniu dróg, rozwiązania proekologiczne w transporcie. 4. Technologie zwiększające wydajność transportu towarowego: transport multi i intermodalny, nowoczesne terminale kontenerowe, rozwój i uatrakcyjnienie transportu śródlądowego.

10 Technologie kluczowe w Panelu nr 6
1 Technologia poboru opłat w transporcie publicznym oraz za korzystanie z infrastruktury transportowej 2 Systemy monitoringu na potrzeby zarządzania ruchem, informacji dla użytkowników oraz identyfikacji potoków ruchu i popytu na przewozy 3 Technologia tramwajowo-kolejowa i lekkich kolei miejskich w obsłudze obszarów metropolitalnych 4 Technologia szybkich połączeń kolejowych w ruchu regionalnym 5 Zastosowanie paliw alternatywnych w środkach transportu 6 Nowoczesne rozwiązania napędów środków transportu (np. napęd hybrydowy) 7 Technologie intermodalne w transporcie ładunków masowych 8 Nowa generacja środków technicznych wyposażenia terminali kontenerowych i w transporcie przemysłowym

11 Ocena technologii Nazwa technologii dojrzałej
Kryteria oceny technologii ważność wykonalność ważność ekonomiczna ważność społeczna ważność dla środowiska możliwości kreowania nowych kierunków badań i wdrożeń potencjał aplikacyjny potencjał badawczo-rozwojowy 1. Technologia poboru opłat w transporcie publicznym oraz za korzystanie z infrastruktury transportowej 2 5 1 3 2. Systemy monitoringu na potrzeby zarządzania ruchem, informacji dla użytkowników oraz identyfikacji potoków ruchu i popytu na przewozy 4 3. Technologia tramwajowo-kolejowa i lekkich kolei miejskich w obsłudze obszarów metropolitalnych 4. Technologia szybkich połączeń kolejowych w ruchu regionalnym 5. Zastosowanie paliw alternatywnych w środkach transportu 6. Nowoczesne rozwiązania napędów środków transportu (napęd hybrydowy) 7. Technologie intermodalne w transporcie ładunków masowych 8. Nowa generacja środków technicznych wyposażenia terminali kontenerowych i w transporcie przemysłowym

12 Ranking technologii w Panelu nr 6


Pobierz ppt "Wpływ czynników (do analizy STEEP )"

Podobne prezentacje


Reklamy Google