Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ czynników ( do analizy STEEP ) Czynniki 1 Społeczne1.Potencjał demograficzny: liczba ludności, struktura wiekowa, wykształcenie 2.Mobilność, 3.Preferencje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ czynników ( do analizy STEEP ) Czynniki 1 Społeczne1.Potencjał demograficzny: liczba ludności, struktura wiekowa, wykształcenie 2.Mobilność, 3.Preferencje."— Zapis prezentacji:

1

2 Wpływ czynników ( do analizy STEEP ) Czynniki 1 Społeczne1.Potencjał demograficzny: liczba ludności, struktura wiekowa, wykształcenie 2.Mobilność, 3.Preferencje transportowe, 4.Podatność społeczna na stosowanie nowych technologii transportowych, 5.Charakterystyka społeczno-zawodowa mieszkańców. 2 Technologiczne1.Energooszczędne technologie w transporcie (paliwa alternatywne, napędy hybrydowe, silniki wodorowe), 2.Energooszczędne konstrukcje środków transportowych, nowe materiały, 3.Rozwój technologii telepatycznych, 4.Rozwój technologii transportu inter i multimodalnego oraz kombinowanego, 5.Nakłady na B + R. 3 Ekonomiczne1.Poziom dochodów ludności, 2.Wydatki na transport (publiczne i indywidualne), 3.Poziom rozwoju gospodarczego, 4.Możliwość wykorzystania kapitałów prywatnych oraz funduszy UE, 5.Dostępność terenu dla budowy infrastruktury transportowej. 4 Ekologiczne1.Wzrost świadomości ekologicznej, 2.Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii, 3.Wzrost zastosowań technologii przyjaznych dla środowiska, 4.Ograniczenia pochodzące z pojemności środowiska, 5.Wartości historyczne, kulturalne i krajobrazowe. 5 Polityczno- prawne 1.Znaczenie transportu w polityce i strategii rozwoju regionu, 2.Regulacje prawne dotyczące transportu, 3.Liberalizacja transportu, 4.Kształtowanie struktur metropolitalnych w województwie śląskim, 5.Stymulowanie innowacji w transporcie.

3

4 SŁABE STRONY (W) W4Dekapitalizacja fragmentów infrastruktury, zwłaszcza w transporcie wodnym (śródlądowym) oraz szynowym43 W10Słaba pozycja regionu przy pozyskiwaniu funduszy krajowych oraz UE42 W14Rozdrobnienie działań w zakresie rozwoju transportu szynowego w Aglomeracji Górnośląskiej i brak wsparcia inicjatyw w tym zakresie podejmowanych przez samorząd terytorialny 40,5 W5Dekapitalizacja majątku operatorów transportu pasażerskiego oraz szynowego39,5 W1Finansowanie badań z różnych źródeł, różne ośrodki decyzyjne, brak koncentracji zasobów przy realizacji przedsięwzięć 38 W12Ograniczona dostępność zasobów środowiska naturalnego w regionie wskutek dotychczasowej polityki gospodarczej 37,5 W13Słaba aktywność związana z promocją transportu publicznego37,5 W3Niski poziom wykorzystania potencjału B+R oraz ośrodków akademickich zajmujących się problematyką transportu37 W6Niedostatek projektów transportowych, w tym przewidujących wdrażanie do praktyki nowych technologii transportowych 36 W2Małe zainteresowanie przedsiębiorstw na rynku TSL (transport- spedycja- logistyka) współpracą i finansowaniem badań 34,5 W11Brak w regionie perspektyw w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno- prywatnego29,5

5 SZANSE (O) O9Wzrost wydatków na transport publiczny68 O5Rozwój zastosowań nowych technologii w transporcie europejskim i światowym67 O6Energooszczędne technologie w transporcie, wywołujące przełom technologiczny i zmieniające rynek: paliwa alternatywne, napędy hybrydowe, silniki wodorowe 65 O7Nakłady na B + R, których efektem będą niższe koszty kształtowania systemów transportowych i ich usług 65 O8Wzrost gospodarczy regionu oraz dochodów ludności63,5 O15Wzrost znaczenia transportu w polityce i strategii rozwoju regionu51 O17Kształtowanie struktur metropolitalnych w województwie śląskim, w tym utworzenie Metropolii Silesia 51 O18Stymulowanie innowacji w transporcie poprzez lobbing polityczny51 O4Preferencje transportowe co do wyboru środków transportu oraz oczekiwania co do jakości regionalnych usług transportowych 41 O10Możliwość wykorzystania kapitałów prywatnych (ppp) oraz funduszy publicznych (zwłaszcza UE)39 O3Podatność społeczna na stosowanie nowych technologii transportowych37 O16Istniejące struktury rynkowe uwzględniające liberalizację rynku transportowego36 O2Wzrost mobilności mieszkańców30,5 O13Wzrost zastosowań technologii transportowych przyjaznych dla środowiska30 O1Potencjał demograficzny: duża liczba mieszkańców w regionie, struktura wiekowa, poziom wykształcenia 26,5 O14Wartości historyczne, kulturalne i krajobrazowe, które należy zachować obecnie i dla przyszłych pokoleń 26 O11Dostępność terenów dla budowy nowoczesnej infrastruktury transportowej25 O12Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie24

6 ZAGROŻENIA (T) T4Niedostateczny ogólny poziom nakładów na sferę B+R w województwie56 T11Biurokratyzacja państwa prowadząca do spadku aktywności władz publicznych w zakresie rozwoju transportu 51 T10Niedostateczna koordynacja działań struktur samorządowych i administracji rządowej w regionie 50 T6Kapitałochłonność nowych technologii transportowych49 T12Biurokratyczne metody finansowania prac B + R47,5 T3Dalszy rozwój transportu indywidualnego przy spadku przewozów transportem publicznym 47 T5Złe doświadczenia krajowe w zakresie wykorzystania kapitału prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 37 T2Duży udział, ze względu na strukturę gospodarki regionalnej, grup zawodowych minimalizujących wymagania co do jakości oferowanych usług transportowych 29,5 T7Błędy w regionalnej polityce gospodarczej i ich negatywny wpływ na środowisko29 T9Partykularyzm interesów lokalnych28,5 T8Ograniczenia pochodzące z pojemności środowiska, nie niszczące terenów zielonych27 T1Starzenie się mieszkańców województwa powodujące wzrost udziału grup wiekowych o małej aktywności ekonomicznej 18,5

7

8

9 Sprawozdanie 0 Panelu nr 6: Transport i infrastruktura transportu Obszary tematyczne Panelu 1. Informatyczne zastosowania telematyki (Inteligentnych Systemów Transportowych), z następującymi dziedzinami wdrożeń : - centra sterowania i zarządzania ruchem pojazdów, - informacja pasażerska w transporcie publicznym, systemy pobierania opłat za przejazd, systemy lokalizacji pojazdów, - monitoring ruchu transportu publicznego, - elektroniczne systemu poboru opłat za korzystanie z transportu publicznego. 2. Rozwiązania zwiększające integrację transportu pasażerskiego: - zintegrowane połączenie Aglomeracji Górnośląskiej z MPL Katowice- Pyrzowice, - tworzenie węzłów przesiadkowych, tzw. Dworce Zintegrowane, - rozwój rozwiązań logistycznych, a w tym w szczególności: - obsługa stref Aglomeracji przez centra logistyczne, tworzone wg programów europejskich: CIVITAS oraz TELLUS, - koncepcje subcentrów logistycznych usytuowanych wewnątrz Aglomeracji, - kształtowanie struktur logistycznych dla obsługi dużych inwestycji w Aglomeracji oraz dostaw towarów masowych, - kształtowanie struktur logistycznych obsługujących wywóz z Aglomeracji ładunków masowych z wykorzystaniem transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej, 3. Rozwój nowych technologii zrównoważonego transportu: - technologie lekkich/szybkich kolei miejskich, -rozwój transportu szynowego, w tym niekonwencjonalnego, - rozwój konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł napędu, - nowe technologie w budowie i utrzymaniu dróg, - rozwiązania proekologiczne w transporcie. 4. Technologie zwiększające wydajność transportu towarowego: - transport multi i intermodalny, - nowoczesne terminale kontenerowe, - rozwój i uatrakcyjnienie transportu śródlądowego.

10 Technologie kluczowe w Panelu nr 6 1 Technologia poboru opłat w transporcie publicznym oraz za korzystanie z infrastruktury transportowej 2 Systemy monitoringu na potrzeby zarządzania ruchem, informacji dla użytkowników oraz identyfikacji potoków ruchu i popytu na przewozy 3 Technologia tramwajowo-kolejowa i lekkich kolei miejskich w obsłudze obszarów metropolitalnych 4 Technologia szybkich połączeń kolejowych w ruchu regionalnym 5 Zastosowanie paliw alternatywnych w środkach transportu 6 Nowoczesne rozwiązania napędów środków transportu (np. napęd hybrydowy) 7 Technologie intermodalne w transporcie ładunków masowych 8 Nowa generacja środków technicznych wyposażenia terminali kontenerowych i w transporcie przemysłowym

11 Ocena technologii Nazwa technologii dojrzałej Kryteria oceny technologii ważnośćwykonalność ważność ekonomiczna ważność społeczna ważność dla środowisk a możliwoś ci kreowania nowych kierunków badań i wdrożeń potencjał aplikacyjn y potencjał badawczo- rozwojowy 1. Technologia poboru opłat w transporcie publicznym oraz za korzystanie z infrastruktury transportowej 251132 2. Systemy monitoringu na potrzeby zarządzania ruchem, informacji dla użytkowników oraz identyfikacji potoków ruchu i popytu na przewozy 341433 3. Technologia tramwajowo-kolejowa i lekkich kolei miejskich w obsłudze obszarów metropolitalnych 453444 4. Technologia szybkich połączeń kolejowych w ruchu regionalnym 442444 5. Zastosowanie paliw alternatywnych w środkach transportu 545433 6. Nowoczesne rozwiązania napędów środków transportu (napęd hybrydowy) 324444 7. Technologie intermodalne w transporcie ładunków masowych 532433 8. Nowa generacja środków technicznych wyposażenia terminali kontenerowych i w transporcie przemysłowym 322344

12 Ranking technologii w Panelu nr 6


Pobierz ppt "Wpływ czynników ( do analizy STEEP ) Czynniki 1 Społeczne1.Potencjał demograficzny: liczba ludności, struktura wiekowa, wykształcenie 2.Mobilność, 3.Preferencje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google