Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia działania KZK GOP na lata 2008 - 2020 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia działania KZK GOP na lata 2008 - 2020 1."— Zapis prezentacji:

1

2 Strategia działania KZK GOP na lata

3 Przesłanki aktualizacji Strategii działania KZK GOP (1) 1.Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. 2.Planowane w 2012 roku Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce. 3.Powstanie innych dokumentów o charakterze strategicznym dla obszaru Aglomeracji Górnośląskiej: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 (aktualizacja w 2005 roku), Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej (2004 rok.), Diagnoza stanu systemu transportowego oraz Plan rozwoju transportu zbiorowego w obszarze działania KZK GOP (2007 rok). 2

4 Przesłanki aktualizacji Strategii działania KZK GOP (2) 4.Dynamiczny rozwój technologii związanych z elektroniką i systemami informatycznymi oraz ich powszechniejsze wykorzystanie. 5.Rozpoczęcie prac nad projektem ŚKUP. 6.Inne zmiany w otoczeniu KZK GOP: Spadek liczby mieszkańców w miastach KZK GOP, Wzrost wskaźnika motoryzacji, Spadek liczby pasażerów korzystających z usług transportu zbiorowego, Wzrost kosztów organizacji przewozów KZK GOP (wzrost jakości usług przewozowych, wzrost cen energii, paliw i inflacji. 3

5 KZK GOP jest publicznym organizatorem transportu zbiorowego w Aglomeracji Górnośląskiej Domena działania (wizja) 1.KZK GOP jest podmiotem publicznym. 2.KZK GOP organizuje transport zbiorowy. 3.Obszarem działania KZK GOP jest Aglomeracja Górnośląska oraz miasta powiązane komunikacyjnie z Aglomeracją. 4

6 Główny cel działania (misja) Celem KZK GOP jest efektywne świadczenie usług komunikacyjnych dla mieszkańców Aglomeracji przy wykorzystaniu przede wszystkim mechanizmów rynkowych i zgodnie z polityką samorządów terytorialnych tworzących Związek 1.KZK GOP dąży do zapewnienia efektywności organizowanych usług transportowych. 2.KZK GOP swój główny cel realizuje przy wykorzystaniu przede wszystkim mechanizmów rynkowych. 5

7 Obszary działań strategicznych (1) Przewozy efektywność transportu zbiorowego organizowanego przez Związek wymaga precyzyjnego definiowania i zgodnego z popytem alokowania nabywanych usług przewozowych oraz działań minimalizujących koszt nabycia Sprzedaż usług (Polityka taryfowa) realizacja poprzez ceny funkcji dochodowej i mającej wpływ na popyt na usługi przewozowe, wymaga koncentracji uwagi na sprawności stosowanych taryf oraz systemów dystrybucji i promocji usług Finanse zarządzanie transportem zbiorowym wymaga aktywnego pozyskiwania środków finansowych z różnych dostępnych źródeł 6

8 Obszary działań strategicznych (2) Integracja transportu sprawna realizacja roli Związku wymaga, aby transport był zintegrowany, zarówno w ramach KZK GOP, jak i z innymi organizatorami i koleją Systemy telematyczne wysoka jakość usług oferowanych przez Związek powiązana jest ze stosowaniem nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych Kształtowanie relacji z otoczeniem możliwość realizacji założonych celów wymaga właściwego wizerunku na zewnątrz i kształtowania odpowiedniej świadomości co do roli transportu zbiorowego 7

9 PRZEWOZY – kierunki działań (1) 1.Zarządzanie ofertą przewozową w oparciu o występujący popyt. 2.Wprowadzanie nowych produktów komunikacyjnych uwzględniających zmieniające się potrzeby rynkowe. 3.Wykorzystanie możliwości optymalizacji oferty wynikających z koordynacji systemu autobusowego, tramwajowego i kolejowego. 4.Dostosowanie umów przewozowych do elastycznego reagowania na zmiany popytu oraz szerszego ujmowania w umowach zagadnień jakości usług, ekologii i bezpieczeństwa. 5.Wspieranie przekształceń własnościowych przewoźników. 8

10 PRZEWOZY – kierunki działań (2) 6.Prowadzenie przetargów na usługi przewozowe zapewniających przewoźnikom równy dostęp do rynku przewozowego. 7.Wdrożenie monitoringu jakości świadczonych usług (monitoring pojazdów i dworców, lokalizacja pojazdów, dynamiczna informacja pasażerska itp.) 8.Wsparcie projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej realizowanego przy pomocy funduszy unijnych. 9.Współpraca z gminami i innymi podmiotami oraz koordynacja działań w zakresie kształtowania zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz wdrażania rozwiązań organizacyjnych dających priorytet w ruchu pojazdom transportu zbiorowego. 10.Wspieranie i koordynacja działań przewoźników zmierzających do poprawy bezpieczeństwa podróży pasażerów. 9

11 SPRZEDAŻ USŁUG (Polityka taryfowa) – kierunki działań 1.Wdrożenie i później wykorzystanie zalet biletu elektronicznego funkcjonującego w ramach projektu ŚKUP. 2.Sukcesywne rozwijanie sieci Punktów Obsługi Pasażera i automatów biletowych. 3.Intensyfikacja kontroli biletowych i dalsze rozszerzenie akcji wsiadania przednimi drzwiami. 4.Wprowadzanie nowych rodzajów biletów (w oparciu o badania marketingowe) i likwidacja tych o znikomym zainteresowaniu. 10

12 FINANSE – kierunki działań 1.Aktywne występowanie o środki unijne na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju transportu zbiorowego. 2.Zachowanie równowagi w finansowaniu transportu zbiorowego przez korzystających z usług przewozowych oraz ze środków publicznych. 3.Podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych z tytułu refundacji ulg ustawowych i współfinansowania przewozów ponadlokalnych ze szczebla regionalnego i centralnego. 4.Korzystanie w razie potrzeby z różnych dostępnych na rynku instrumentów finansowych (np. obligacji, kredytów, pożyczek). 11

13 1.Przygotowanie i wdrożenie biletu elektronicznego funkcjonującego w ramach ŚKUP, umożliwiającego integrację z innymi podmiotami (gałęziową i obszarową). 2.Promocja systemu przesiadkowego w podróżach realizowanych po terenie Aglomeracji. 3.Współpraca z gminami i innymi podmiotami (partnerstwo publiczno-prywatne), a także inicjowanie działań w zakresie rozwoju i budowy centrów przesiadkowych oraz parkingów w systemie P&R w obszarze działania KZK GOP. INTEGRACJA – kierunki działań 12

14 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE – kierunki działań 1.Opracowanie projektu techniczno-funkcjonalnego ŚKUP oraz całej dokumentacji związanej ze współfinansowaniem projektu z funduszy unijnych. 2.Wdrożenie i bieżąca modyfikacja systemu ŚKUP. 3.Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie transportem zbiorowym (dynamiczna informacja pasażerska, bezpieczeństwo pasażerów, priorytety w ruchu itp). 4.Współpraca z wyższymi uczelniami w celu wykorzystania potencjału intelektualnego i doświadczeń pracowników naukowych w ramach różnych projektów badawczych. 13

15 KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM – kierunki działań 1.Doskonalenie systemów informacji pasażerskiej. 2.Poprawa jakości obsługi poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników mających kontakt z pasażerami i przewoźnikami. 3.Prowadzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych (np. w wydawnictwach, periodykach, Internecie, współuczestniczenie w tworzeniu audycji radiowych i telewizyjnych promujących transport zbiorowy KZK GOP). 4.Systematyczna współpraca z prasą, radiem i telewizją oraz portalami internetowymi. 14

16 Programy realizacji Strategii Realizacja niektórych kierunków działań z poszczególnych obszarów Strategii wymaga sporządzenia programów realizacji. Programy te będą sporządzane na bieżąco w kolejnych latach realizacji Strategii. Obecnie sporządzane są programy do następujących projektów: ŚKUP (Śląska Karta Usług Publicznych), Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, System dynamicznej informacji pasażerskiej. 15


Pobierz ppt "Strategia działania KZK GOP na lata 2008 - 2020 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google