Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODA CZOCHRALSKIEGO Autor: Natalia Szeremeta klasa IG, 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODA CZOCHRALSKIEGO Autor: Natalia Szeremeta klasa IG, 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 METODA CZOCHRALSKIEGO Autor: Natalia Szeremeta klasa IG, 2013 r.

2 Kim był Czochralski? W DOMU RODZINNYM Jan Czochralski urodzi ł si ę 23 X 1885 r. w Kcyni na Pa ł ukach, b ę d ą cych wówczas pod zaborem pruskim. By ł ósmym z dziesi ę ciorga dzieci wielkopolskich rzemie ś lników Franciszka Czochralskiego i Marty z Suchomskich. Zgodnie z wol ą ojca uko ń czy ł Seminarium Nauczycielskie w Kcyni, ale nie mog ą c pogodzi ć si ę z ocenami, nie odebra ł ś wiadectwa maturalnego. Brak tego dokumentu zamkn ął mu drog ę do dalszej kariery nauczycielskiej i naukowej. Wyjecha ł wi ę c, by dalej samemu uczy ć si ę ulubionej chemii. DOM RODZINNY W KCYNI

3 W BERLINIE W tamtych czasach najbli ż szym miastem akademickim by ł Berlin. Jan Czochralski znalaz ł si ę tam pod koniec 1904 roku i rozpocz ął prac ę w aptece. Tu zdobywa ł do ś wiadczenie chemika, aptekarza, materia ł oznawcy i uczonego. Dwa lata sp ę dzone w laboratoriach badawczych koncernu AEG przygotowa ł y go do obj ę cia funkcji kierownika laboratorium badania stali i ż elaza.

4 Ucz ę szcza ł wówczas na zaj ę cia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Berli ń skiego; tam zreszt ą pozna ł swoj ą przysz łą ż on ę, Marguerit ę Haase, pianistk ę pochodz ą c ą z holenderskiej rodziny osiad ł ej w Berlinie. Oko ł o 1910 r. otrzyma ł tytu ł zawodowy in ż yniera chemika. W latach 1911 – 1914 by ł asystentem W. von Moellendorffa, z którym opublikowa ł swoj ą pierwsz ą prac ę po ś wi ę con ą krystalografii metali. Metale i metalografia sta ł y si ę odt ą d pasj ą Czochralskiego. Publikowa ł kolejne prace nie stroni ą c od tematów trudnych i nowych. S ł awa Czochralskiego powoli ros ł a. CZOCHRALSKI WRAZ Z ŻONĄ W. VON MOLLENDORF

5 WE FRANKFURCIE NAD MENEM W 1917 roku uda ł o si ę wreszcie Czochralskiemu przekona ć w ł adze koncernu Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A.G. do propozycji utworzenia wielkiego, jak na owe czasy, laboratorium metaloznawczego, łą cz ą cego badania naukowe z próbami warsztatowymi. Przeniós ł si ę, wi ę c do Frankfurtu nad Menem i w wieku 32 lat zosta ł twórc ą i kierownikiem jednego z najlepiej wyposa ż onych laboratoriów przemys ł owych w Niemczech. Najwi ę kszy rozg ł os przynios ł a Janowi Czochralskiemu metoda nazwana pó ź niej jego imieniem, a opracowana w 1916 r. jako metoda pomiaru szybko ś ci krystalizacji metali. ULICA FRANKFURTU W LATACH 30.

6 Jan Czochralski wraz z paroma kolegami za ł o ż y ł w 1919 r. Niemieckie Towarzystwo Metaloznawcze i zosta ł jego przewodnicz ą cym na zje ź dzie we Wroc ł awiu w 1925 r. Czochralski by ł te ż cz ł onkiem honorowym Mi ę dzynarodowego Zwi ą zku Bada ń Materia ł oznawczych w Londynie. CZOCHRALSKI W LABORATORIUM BADAWCZYM

7 PONOWNIE W POLSCE Powróci ł do Polski na zaproszenie Prezydenta, wybitnego chemika prof. Ignacego Mo ś cickiego i w 1929 r. obj ął posad ę profesora na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Po raz kolejny budowa ł swój warsztat pracy – Zak ł ad Metalurgii i Metaloznawstwa na Politechnice i Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa, pracuj ą cy g ł ównie dla Ministerstwa Spraw Wojskowych. Obie placówki naukowe wyposa ż ono w najnowocze ś niejsz ą aparatur ę. Przywieziony maj ą tek zainwestowa ł w polskim przemy ś le i przeznacza ł na cele spo ł eczne. M.in. pomaga ł studentom, artystom i literatom, wspomaga ł muzea. Salony jego domu znane by ł y jako miejsce spotka ń ś wiata artystycznego Warszawy. Jan Czochralski powróci ł te ż do rodzinnej Kcyni, gdzie ż y ł a jeszcze jego matka. W Kcyni mia ł swój drugi dom. DOM CZOCHRALSKIEGO W KCYNI

8 DRAMAT WOJENNY Druga wojna ś wiatowa przerwa ł a dzia ł alno ść naukow ą Profesora i sta ł a si ę dla niego szczególnym do ś wiadczeniem. On, Polak i niegdysiejszy znany obywatel pruski, ż onaty z Niemk ą, podlega ł szczególnym naciskom ze strony Niemców, którzy chcieli w nim widzie ć po ś rednika mi ę dzy w ł adzami okupacyjnymi a Polakami. Postawa Czochralskiego by ł a jednoznaczna – wspó ł pracy nie podj ął. Natomiast swoj ą znajomo ść Niemców wykorzysta ł inaczej. Ju ż zim ą 1939 roku zorganizowa ł, na pro ś b ę pracowników swojego Instytutu, placówk ę o charakterze us ł ugowym – Zak ł ad Bada ń Materia ł ów. Próba uda ł a si ę i nieco pó ź niej utworzono kilkana ś cie dalszych zak ł adów na Uniwersytecie i Politechnice. CZOCHRALSKI W LABORATORIUM Z IGNACYM MOŚCICKIM

9 Oprócz normalnych zlece ń wykonywano elementy uzbrojenia zamówione przez AK.Nie przy łą czenie Zak ł adu do utworzonej przez Niemców w 1942 r. niemieckiej szko ł y technicznej mo ż na uwa ż a ć za prób ę zaakcentowania polsko ś ci. Wspó ł praca z AK, wydobywanie osób uwi ę zionych przez Niemców, pomoc dla getta ż ydowskiego w Warszawie, ratowanie zbiorów niszczonych muzeów, pomoc literatom i artystom polskim, ratowanie maj ą tku Politechniki po Powstaniu Warszawskim – wszystko to stanowi ł o naturalny rys dzia ł alno ś ci okupacyjnej Czochralskiego. Sw ą wyj ą tkow ą znajomo ść psychiki i j ę zyka Niemców uwa ż a ł za obowi ą zek Polaka zu ż ytkowa ć dla sprawy polskiej, mimo niebezpiecze ń stwa pozorów wspó ł pracy z okupantem, na jakie si ę nara ż a ł. WSPÓŁPRACA CZOCHRALSKIEGO Z AK

10 Ju ż w czasie wojny kontrwywiad AK sprawdza ł donosy na Czochralskiego, ale nie podj ę to ż adnych istotnych represji wobec Profesora. W kwietniu 1945 r. aresztowano Profesora pod po wa ż nym zarzutem wspó ł pracy z niemieckimi w ł adzami okupacyjnymi na szkod ę osób spo ś ród ludno ś ci cywilnej, wzgl ę dnie Pa ń stwa Polskiego. W przeprowadzonym przez Specjalny S ą d Kamy w Ł odzi dochodzeniu ustalono, ż e brak jest podstaw do ś cigania Czochralskiego i cz ł onków jego rodziny. W sierpniu ś ledztwo zosta ł o umorzone z braku dowodów winy. SĄD KARNY W ŁODZI

11 EPILOG Rozgoryczony profesor Czochralski wróci ł do rodzinnej Kcyni. Tam wraz z rodzin ą za ł o ż y ł Zak ł ady Chemiczne BION, produkuj ą ce ró ż nego rodzaju wyroby kosmetyczne i drogeryjne. Profesor zmar ł w Poznaniu 22 kwietnia 1953 r. i zosta ł pochowany na cmentarzu w rodzinnej Kcyni. CZOCHRALSKI ZE SWOJĄ RODZINĄ

12 ODKRYCIE METODY CZOCHRALSKIEGO M ł ody Jan Czochralski by ł wówczas szefem laboratorium metalurgicznego koncernu AEG w Berlinie i zajmowa ł si ę badaniem krystalizacji metali. Którego ś dnia, jak zwykle, przygotowywa ł notatki z przeprowadzonych eksperymentów. W pewnej chwili zanurzy ł pióro w tyglu z ch ł odz ą c ą si ę stopion ą cyn ą, a nie w stoj ą cym obok ka ł amarzu. Gwa ł townie wyci ą gn ął pióro i ze zdziwieniem zauwa ż y ł, ż e ze stalówki zwisa cienka ni ć zestalonego metalu. Czochralski wygenerowa ł zjawisko niewyst ę puj ą ce w przyrodzie – krystalizacj ę metalu wyci ą ganego ponad powierzchni ę stopu. Rozci ę cie stalówki zast ą pi ł w ą sk ą kapilar ą (dlatego nazywa ł metod ę metod ą kapilary) a pó ź niej zarodkiem kryszta ł u. KSZTAŁT KAPILARY

13 Pierwszy opis metody, nazwanej pó ź niej metod ą Czochralskiego, znalaz ł si ę w pracy pt. Nowa metoda pomiaru szybko ś ci krystalizacji metali, któr ą opublikowano w czasopi ś mie Zeitschrift fur physikalische Chemie w 1916 r. Redakcja otrzyma ł a t ę prac ę od Jana Czochralskiego w dniu 19 sierpnia 1916 r. i t ę dat ę nale ż y uwa ż a ć za oficjalne narodziny metody. KOPIA CZASOPISMA ZEITSCHRIFT …

14 NA CZYM POLEGA ? Metoda ta zwana tak ż e metod ą wyci ą gania z roztworu, polega na powolnym, stopniowym wyci ą ganiu z roztopionego metalu zarodka krystalicznego, w sposób zapewniaj ą cy kontrolowan ą i stabiln ą krystalizacj ę metalu na powierzchni zarodka. Je ś li wymagaj ą tego warunki procesu krystalizacji zarodek oraz tygiel mog ą zosta ć wprawione w ruch obrotowy celem polepszenia warunków transportu masy i ciep ł a. W rezultacie otrzymuje si ę cylindryczny monokryszta ł o orientacji krystalograficznej zarodka. SCHEMAT METODY CZOCHRALSKIEGO

15 INNE SCHEMATY TEJ METODY

16 PIERWSZE ZASTOSOWANIA Naturaln ą konsekwencj ą dokonanego odkrycia by ł o zastosowanie metody pomiaru szybko ś ci krystalizacji do otrzymywania monokryszta ł ów. Niemal natychmiast – ju ż w 1918 r. – tak ą mo ż liwo ść dostrzeg ł Wartenberg. On te ż jako pierwszy zast ą pi ł kapilar ę zarodkiem hodowanego kryszta ł u. HANS VON WARTENBERG

17 OBECNE ZASTOSOWANIE Dzisiaj metod ą Czochralskiego otrzymuje si ę du ż e monokryszta ł y ró ż norodnych materia ł ów: pó ł przewodników, tlenków, halogenków i metali. Jest to dominuj ą ca metoda przemys ł owej produkcji wielu takich materia ł ów. Trudno si ę wi ę c dziwi ć, ż e Czochralski nazywany jest ojcem elektroniki.

18 MONOKRYSZTAŁY OTRZYMANE METODĄ CZOCHRALSKIEGO

19 ADAPTACJA TEALA Pod koniec II wojny ś wiatowej Gordon K. Teal, poszukiwa ł efektywnej metody otrzymywania monokryszta ł ów germanu, niezb ę dnych wobec rosn ą cego zapotrzebowania na pó ł przewodnikowe materia ł y elektroniczne. Znalaz ł tak ą metod ę w laboratorium metalurgicznym Bell Laboratories – by ł a to dobrze znana metalurgom metoda Czochralskiego. Przystosowa ł t ę metod ę do hodowania kryszta ł ów germanu. A wi ę c jego g ł ówn ą zas ł ug ą by ł o rozszerzenie zastosowania metody Czochralskiego na otrzymywanie innych materia ł ów – niemetalicznych, pocz ą wszy od germanu i krzemu. Monokryształ krzemu uzyskany metodą Czochralskiego i wafle krzemowe wycięte z kryształu

20 2013- ROK CZOCZRALSKIEGO

21 BIBLIOGRAFIA www.janczochralski.com www.chemia.waw.pl


Pobierz ppt "METODA CZOCHRALSKIEGO Autor: Natalia Szeremeta klasa IG, 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google