Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ż ycie naszego patrona.. Obdarzony dziewcz ę c ą urod ą "mia ł delikatn ą cer ą, reguralne rysy, jasnoniebieskie spojrzenie, w ł osy z ł ociste, u ś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ż ycie naszego patrona.. Obdarzony dziewcz ę c ą urod ą "mia ł delikatn ą cer ą, reguralne rysy, jasnoniebieskie spojrzenie, w ł osy z ł ociste, u ś"— Zapis prezentacji:

1 Ż ycie naszego patrona.

2

3 Obdarzony dziewcz ę c ą urod ą "mia ł delikatn ą cer ą, reguralne rysy, jasnoniebieskie spojrzenie, w ł osy z ł ociste, u ś miech zupe ł nie dziewcz ę cy, r ę ce o d ł ugich, subtelnych palcach.

4 Ś wietny sportowiec, wszechstronnie uzdolniony, inteligentny, uczy ł si ę dobrze, cho ć niewybitnie. "Zo ś ka wyró ż nia ł si ę w strzelectwie, w hokeju, w tenisie."

5 By ł pow ś ci ą gliwy, skryty, trzyma ł si ę na uboczu, a "najsilniejsz ą w tym czasie w ł a ś ciwo ś ci ą psychiczn ą Zo ś ki by ł a jego samotno ść." Zo ś ka sumiennie i dobrze wywi ą zywa ł si ę z obowi ą zków, by ł punktualny, nie lubi ł publicznie przemawia ć.

6 Józef Zawadzki Studiowa ł na UW, za udzia ł w strajku studenckim w 1905 zosta ł relegowany i przeniós ł si ę do Krakowa, gdzie podj ął studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiello ń skim, ko ń cz ą c je w 1910 z tytu ł em doktora filozofii. W Karlsruhe u prof. Habera prowadzi ł badania z elektrochemii i na tamtejszej politechnice uzyska ł tytu ł in ż yniera chemika. By ł a najm ł odszym z sze ś ciorga dzieci Zofii i Leona Siemie ń skich. Jej ojciec bra ł udzia ł w powstaniu styczniowym, zmar ł dwa miesi ą ce przed jej urodzeniem. W pierwszych latach ż ycia mieszka ł a w maj ą tku ziemskim w Skrzyd ł owej, potem z rodzin ą przenios ł a si ę do Ł odzi, by ostatecznie osi ąść w Warszawie.

7 anglistka, nauczycielka i autorka podr ę czników, zas ł u ż ona instruktorka harcerska.

8 Jan Bytnar (Rudy) Stanis ł aw Sieradzki ( Ś wist) Maciej Aleksy Dawidowski (Alek)

9 1. Akcja Wieniec II" w nocy z 31 grudnia 1942 na 1 stycznia 1943. 2. 16 stycznia 1943 dowodzi ł wykonaniem wyroku ś mierci przy ul. Walecznych 26 na Ludwiku Herbercie. 3. 2 lutego uczestniczy ł w akcji ewakuacyjnej materia ł ów konspiracyjnych z mieszkania Jana B ł o ń skiego przy ul. Brackiej 23. 4. 26 marca dowodzi ł grup ą "Atak" w g ł o ś nej akcji pod Arsena ł em (Meksyk II). 5. 6 maja uczestniczy ł w próbie porwania SS-Oberscharführera Herberta Schultza zako ń czonej jego likwidacj ą. 6. w tym samym czasie uczestniczy ł równie ż w przygotowaniach do odbicia z r ą k niemieckich Naczelnika "Szarych Szeregów", Floriana Marciniaka.

10 1. odbiciem wi ęź niów pod Celestynowem w nocy z 20 na 21 maja 1943. 2. wysadzeniem mostu kolejowego pod Czarnocinem w nocy z 5/6 czerwca 1943.

11 Szymon Ż urawik Kl. V B


Pobierz ppt "Ż ycie naszego patrona.. Obdarzony dziewcz ę c ą urod ą "mia ł delikatn ą cer ą, reguralne rysy, jasnoniebieskie spojrzenie, w ł osy z ł ociste, u ś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google