Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edward Maria Ignacy August Boernerowie Urodzi ł si ę 11 sierpnia 1875 r. Urodzi ł si ę 11 sierpnia 1875 r. w Zdu ń skiej Woli w Zdu ń skiej Woli By.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edward Maria Ignacy August Boernerowie Urodzi ł si ę 11 sierpnia 1875 r. Urodzi ł si ę 11 sierpnia 1875 r. w Zdu ń skiej Woli w Zdu ń skiej Woli By."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Edward Maria Ignacy August Boernerowie

4 Urodzi ł si ę 11 sierpnia 1875 r. Urodzi ł si ę 11 sierpnia 1875 r. w Zdu ń skiej Woli w Zdu ń skiej Woli By ł synem Edwarda Ignacego - By ł synem Edwarda Ignacego - superintendenta (biskupa) ewangelickiej diecezji kaliskiej superintendenta (biskupa) ewangelickiej diecezji kaliskiej z siedzib ą w Zdu ń skiej Woli z siedzib ą w Zdu ń skiej Woli oraz Marii z Rauhów oraz Marii z Rauhów Jego bratem by ł prawnik i dzia ł acz niepodleg ł o ś ciowy W ł adys ł aw Boerner, a kuzynem historyk Zygmunt Lorentz Jego bratem by ł prawnik i dzia ł acz niepodleg ł o ś ciowy W ł adys ł aw Boerner, a kuzynem historyk Zygmunt Lorentz

5 in ż ynier mechanik in ż ynier mechanik członek PPS członek PPS dzia ł acz niepodleg ł o ś ciowy dzia ł acz niepodleg ł o ś ciowy bliski wspó ł pracownik bliski wspó ł pracownik Józefa Pi ł sudskiego pułkownik dyplomowany pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego minister poczt i telegrafów minister poczt i telegrafów w kilku rz ą dach II RP

6 W 1895 r. uko ń czy ł M ę skie Gimnazjum Klasyczne W 1895 r. uko ń czy ł M ę skie Gimnazjum Klasyczne w Kaliszu, gdzie bra ł udzia ł w dzia ł alno ś ci tajnych m ł odzie ż owych kó ł ek samokszta ł ceniowych W 1895 r. podj ął studia na Politechnice w Darmstadt, które uko ń czy ł w roku 1902. W czasie studiów wst ą pi ł do PPS W 1895 r. podj ął studia na Politechnice w Darmstadt, które uko ń czy ł w roku 1902. W czasie studiów wst ą pi ł do PPS W 1903 r. podj ął prac ę na stanowisku in ż yniera W 1903 r. podj ął prac ę na stanowisku in ż yniera i szefa oddzia ł u mechanicznego w Zak ł adach Ostrowieckich. Tam obj ął kierownictwo lokalnego komitetu PPS, przekszta ł conego w Ostrowiecki Komitet Robotniczy, dzia ł a ł pod pseudonimem Emil

7 1898 r. - cz ł onek Zwi ą zku Zagranicznego Socjalistów Polskich 1898 r. - cz ł onek Zwi ą zku Zagranicznego Socjalistów Polskich 1903 r. - w Polskiej Partii Socjalistycznej 1903 r. - w Polskiej Partii Socjalistycznej 1906–1914 r. - PPS – frakcja rewolucyjna 1906–1914 r. - PPS – frakcja rewolucyjna 1905 r. - prezydent Republiki Ostrowieckiej 1905 r. - prezydent Republiki Ostrowieckiej Zagro ż ony aresztowaniem, znalaz ł schronienie w Galicji Od 1908 r. cz ł onek Zwi ą zku Walki Czynnej we Lwowie Od 1908 r. cz ł onek Zwi ą zku Walki Czynnej we Lwowie W czasie I wojny ś wiatowej - ż o ł nierz Legionów Polskich, walczy ł w 1 Kompanii Kadrowej W czasie I wojny ś wiatowej - ż o ł nierz Legionów Polskich, walczy ł w 1 Kompanii Kadrowej i w I Brygadzie Legionów

8 Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej do Kongresówki 1914 r. Sztab oficerów legionowych z komendantem Józefem Piłsudskim. Ignacy August Boerner stoi pierwszy od lewej

9 W 1917 r. zosta ł internowany. W 1917 r. zosta ł internowany. Po zwolnieniu z obozu w Beniaminowie dzia ł a ł w Polskiej Organizacji Wojskowej Zaufany wspó ł pracownik Zaufany wspó ł pracownik Józefa Pi ł sudskiego, który uwa ż a ł Ignacego A. Boernera za jednego ze swoich najenergiczniejszych oficerów

10 W latach 1929–1933 pe ł ni ł funkcj ę ministra poczt i telegrafów. Jako minister bra ł udzia ł w licznych uroczysto ś ciach Święto 5 Batalionu Saperów w Krakowie – 1929 r. Czwarty od prawej - minister Ignacy August Boerner

11 Prezydent RP Ignacy Mościcki wśród członków gabinetu. Wśród nich minister spraw wojskowych Józef Piłsudski oraz minister poczt i telegrafów Ignacy August Boerner – 1929 r.

12 Wieczór dyskusyjny u prezydenta RP Ignacego Mo ś cickiego – 1930 r. W pierwszym rz ę dzie widoczny od lewej minister poczt i telegrafów Ignacy August Boerner

13 Zaprzysi ęż enie gabinetu premiera Józefa Pi ł sudskiego – 1930 r. Prezydent RP Ignacy Mo ś cicki w ś ród cz ł onków gabinetu – pierwszy od prawej minister poczt i telegrafów Ignacy A. Boerner

14 Zjazd Legionistów w Radomiu - 1930 r. Przedstawiciele w ł adz podczas Mszy ś w. Pierwszy od prawej siedzi minister poczt i telegrafów pu ł kownik Ignacy August Boerner

15 W kuluarach sejmowych minister poczt i telegrafów Ignacy A. Boerner (z lewej) rozmawia z prezydentem Lwowa Janem Brzozowskim – 1930 r.

16 Posiedzenie Sejmu w 1931 roku. W III rz ę dzie od lewej widoczny minister poczt i telegrafów Ignacy August Boerner

17 Z ł o ż enie listów uwierzytelniaj ą cych prezydentowi RP Ignacemu Mo ś cickiemu przez ambasadora Turcji – 1932 r. W ś ród go ś ci minister poczt i telegrafów Ignacy A. Boerner (czwarty z prawej)

18 Uroczysto ś ci imieninowe prezydenta RP Ignacego Mo ś cickiego – 1933 r. Minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner wpisuje si ę do ksi ąż ki ż yczeniowej wy ł o ż onej na Zamku Królewskim

19 Otwarcie po łą czenia telefonicznego Warszawa- Ł ód ź Przemawia minister poczt i telegrafów Ignacy A. Boerner

20 Pogrzeb ministra poczt i telegrafów Ignacego A. Boernera Warszawa, 15.04.1933 r. Warszawa, 15.04.1933 r. Jesieni ą 1932 roku stan zdrowia Ignacego Boernera pogorszy ł si ę. Lekarz wyda ł wyrok – nowotwór z ł o ś liwy. Pacjent przyj ął s ł owa lekarza spokojnie, z olbrzymim hartem ducha. Pracowa ł, na ile mu pozwalały si ł y. 12 kwietnia 193 3 roku zmar ł.

21 Uroczysto ś ci pogrzebowe na Cmentarzu Pow ą zkowskim

22

23

24 To Patronowi zawdzi ę czamy powstanie osiedla, na którym od 1955 r. znajduje si ę nasza szko ł a. 28 wrze ś nia 1936 r. osiedlu nadano nazw ę Boernerowo. A dzi ś jest ono nasz ą Ma łą Ojczyzn ą

25 S ą one wzorem dla naszej m ł odzie ż y

26

27 Ocali ć od zapomnienia Ocali ć od zapomnienia…

28 Pomnik z popiersiem Ignacego Augusta Boernera w Warszawie przy ul. S. Kaliskiego

29

30 Swojemu pułkownikowi, ministrowi, bohaterowi - rodacy


Pobierz ppt "Edward Maria Ignacy August Boernerowie Urodzi ł si ę 11 sierpnia 1875 r. Urodzi ł si ę 11 sierpnia 1875 r. w Zdu ń skiej Woli w Zdu ń skiej Woli By."

Podobne prezentacje


Reklamy Google