Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI WODNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Wrocław, 2006 Województwo Dolnośląskie DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH DOLNOŚLĄSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM MAŁEJ RETENCJI WODNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Wrocław, 2006 Województwo Dolnośląskie DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH DOLNOŚLĄSKI."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI WODNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Wrocław, 2006 Województwo Dolnośląskie DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH we WROCŁAWIU AKADEMIA ROLNICZA we WROCŁAWIU AKADEMIA ROLNICZA we WROCŁAWIU Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

2 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Programy rozwoju małej retencji: kompleksowe, wielokierunkowe działania w granicach zlewni rzecznych, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych [Mioduszewski, Gosp. Wodna 3/1997] Definicja rozwoju małej retencji

3 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Magazynowanie wody w: - zbiornikach o pojemności do 5 mln m 3, - stawach i oczkach wodnych, - dolinach rzecznych, - korytach rzek i rowów melioracyjnych wyposażonych w urządzenia piętrzące, - glebie i gruncie. Mała retencja wodna

4 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Podstawowe formy retencji w zlewni Formy retencji w zlewni naturalnasztuczna zbiorniki wodne na potrzeby gospodarcze kąpieliska, oczka ozdobne, wędkarskie zb. ekologiczne, biofiltry, infiltracyjne, zapory przeciw- rumowiskowe, suche zbiorniki przeciwpowo- dziowe jednoza- daniowe krajobrazowa wód glebowych i podziemnych wód powierzchniowych torfowiska bagna mokradła lasy strefa aeracji strefa saturacji koryt i dolin rzecznych jeziora i stawy śnieżna sterowananiesterowana wieloza- daniowe

5 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Wybrane metody kształtowania zasobów ZASOBY WODYMETODY Retencja glebowa i krajobrazowa poprawa struktury gleby, zabiegi agromelioracyjne, wapnowanie, prawidłowa agrotechnika, odpowiedni płodozmian, zwiększenie zawartości próchnicy w glebie, układ pól ornych, użytków zielonych, lasów, użytków ekologicznych, zalesienia, tworzenie pasów ochronnych, zadrzewień, zakrzaczeń, zwiększenie powierzchni mokradeł, torfowisk, bagien Wody gruntowe i podziemne ograniczenie spływu powierzchniowego, zwiększenie przepuszczalności gleb, zabiegi przeciwerozyjne, fitomelioracyjne i agromelioracyjne, regulowanie odpływu z sieci drenarskiej, stawy i studnie infiltracyjne Wody powierzchniowe małe zbiorniki wodne, piętrzenia na ciekach, regulacja odpływu ze stawów, oczek wodnych, gromadzenie wody w rowach melioracyjnych, kanałach, retencjonowanie odpływów z systemów drenarskich, zwiększenie retencji dolinowej

6 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Cel programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim na lata 2005 – 2015: - określenie zasad gospodarowania wodą - tworzenie zasobów wodnych Cel programu małej retencji wodnej

7 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim - aktualna ewidencja obiektów małej retencji wodnej - planowane wielokierunkowe zamierzenia różnych podmiotów na rzecz retencjonowania wody - harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji programu małej retencji - komputerowa baza danych Zakres opracowania

8 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Uwzględnione dokumenty Przy realizacji programu małej retencji wodnej uwzględniono cele, zasady i zadania zawarte w następujących dokumentach: - II Polityka Ekologiczna Państwa - Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2007 - 2010 - Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006 - Strategia Gospodarki Wodnej - Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego - Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego - Rozporządzenie MRiRW z dn. 3.09.2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006

9 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Program małej retencji wodnej uwzględnia: - układ zlewniowy – większe dopływy rzeki Odry: Nysa Kłodzka, Oława, Ślęza, Bystrzyca, Widawa, Średzka Woda, Kaczawa, Bóbr z Kwisą, Barycz, Jezierzyca, Nysa Łużycka oraz bezpośrednie mniejsze dopływy - układ administracyjny wg powiatów i gmin Zlewniowy i administracyjny układ programu

10 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim - programy małej retencji w byłych województwach: jeleniogórskim, legnickim,wałbrzyskim, wrocławskim - planowane wielokierunkowe zamierzenia różnych podmiotów na rzecz retencjonowania wody wg obecnego rozpoznania - wyniki z przeprowadzonej ankietyzacji odnośnie małej retencji - programy małej retencji w byłych województwach: jeleniogórskim, legnickim,wałbrzyskim, wrocławskim - planowane wielokierunkowe zamierzenia różnych podmiotów na rzecz retencjonowania wody wg obecnego rozpoznania - wyniki z przeprowadzonej ankietyzacji odnośnie małej retencji Podstawy opracowania

11 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Sieć hydrograficzna Sieć hydrograficzna na tle podziału administracyjnego na terenie woj. dolnośląskiego

12 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Retencja na tle powiatów

13 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Średnie wieloletnie (1966-1995) wartości klimatycznych bilansów wodnych [mm] dla roku

14 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Średnie wieloletnie (1966-1995) wartości klimatycznych bilansów wodnych [mm] dla półrocza letniego

15 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim - skierowana do różnych podmiotów: gminy, Agencje Nieruchomości Rolnych oraz Nadleśnictwa znajdujące się na terenie woj. dolnośląskiego - cel: aktualizacja danych zawartych w Ewidencji małej retencji oraz uzyskanie informacji dot. planowanych wielokierunkowych zamierzeń odnośnie budowy w latach 2006 – 2015 nowych obiektów małej retencji - wyniki: ok. 50% podmiotów odpowiedziało na ankietę - skierowana do różnych podmiotów: gminy, Agencje Nieruchomości Rolnych oraz Nadleśnictwa znajdujące się na terenie woj. dolnośląskiego - cel: aktualizacja danych zawartych w Ewidencji małej retencji oraz uzyskanie informacji dot. planowanych wielokierunkowych zamierzeń odnośnie budowy w latach 2006 – 2015 nowych obiektów małej retencji - wyniki: ok. 50% podmiotów odpowiedziało na ankietę AnkietyzacjaAnkietyzacja

16 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Opracowanie mapowe i baza danych podkłady mapowe, rastrowe: podkłady mapowe, rastrowe: topograficzne, hydrologiczne i sozologiczne w skali 1 : 50000 topograficzne, hydrologiczne i sozologiczne w skali 1 : 50000 układ 1992 układ 1992 topograficzne w skali 1 : 25000, układ 1965 topograficzne w skali 1 : 25000, układ 1965 zbiory danych poszczególnych obiektów małej retencji zbiornikowej (zbiorniki, stawy) i korytowej (jazy, mosty, progi, przepusty, śluzy,stopnie, zastawki) zbiory danych poszczególnych obiektów małej retencji zbiornikowej (zbiorniki, stawy) i korytowej (jazy, mosty, progi, przepusty, śluzy,stopnie, zastawki)

17 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Opracowanie mapowe Opracowanie mapowe zawiera przestrzenne rozmieszczenie istniejących i planowanych obiektów małej retencji wodnej.

18 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Mała retencja w planach DZMiUW W przygotowaniu dokumentacyjnym i formalno prawnym oraz w planach DZMiUW znajduje się 21 zbiorników. W latach 2006 – 2015 przewiduje się zwiększenie retencji zbiornikowej o 26,142 mln m 3. Natomiast po 2015 roku planuje się budowę zbiorników o pojemności 11,88 mln m 3. Sumaryczny przyrost retencji zbiornikowej wyniesie zatem 38,022 mln m 3 wody. Planowane zbiorniki przedstawia Tabela 26

19 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Mała retencja w planach DZMiUW

20 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Mała retencja w planach gmin W czasie przeprowadzonych konsultacji społecznych poszczególne gminy i oddziały DZMiUW zgłaszały potrzebę zwiększenia małej retencji w swoich gminach. W wykazie ujęto 81 zbiorników o łącznej pojemności 10,94 mln m 3 postulowanych i programowanych przez samorządy gminne. Większość z nich nie posiada jeszcze opracowań dokumentacyjnych. Planowane zbiorniki przedstawia Tabela 39

21 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Mała retencja w planach gmin * - ujęte w wykazie zbiorniki są postulowane i programowane przez samorządy gminne. Większość z nich nie posiada jeszcze opracowań dokumentacyjnych. Terminy realizacji tych zbiorników wynikać będą z możliwości finansowych poszczególnych gmin i w większości przypadków nie zostały one sprecyzowane. Tabela 39. Programowane zbiorniki małej retencji wg inicjatywy lokalnej (samorządy gminne)

22 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Mała retencja w planach RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach realizowanych prac studiów ochrony przed powodzią zlewni rzek Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy, górnego Bobru i Kwisy programuje suche zbiorniki na terenie zlewni wymienionych rzek. Do 2004 zaprogramowano 25 zbiorników o łącznej pojemności 67,02 mln m 3 i szacunkowym koszcie 335,1 mln zł. Planowane zbiorniki przedstawia Tabela 40

23 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Mała retencja w planach RZGW Programowane suche zbiorniki małej retencji w planach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Tabela 40

24 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Plany Lasów Państwowych Lasy Państwowe w Narodowym Programie Leśnym jako jeden ze wskaźników kierunkowych zakładają do 2010 roku wzmożenie ochrony i renaturalizacja siedlisk wilgotnych, zalewowych i bagiennych (ograniczenie użytkowania, przywracania naturalnego stanu cieków, obudowa biologiczna, małe retencja). Lasy Państwowe w programie małej retencji zgłosiły 43 zbiorniki o ogólnej pojemności 2,035 mln m 3. Planowane zbiorniki przedstawia Tabela 41

25 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Plany Lasów Państwowych Tabela 41. Programowane zbiorniki małej retencji w planach Lasów Państwowych

26 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Ewidencja małej retencji wodnej Mściwojów m. Jawor

27 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Ewidencja małej retencji wodnej

28 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji programu obejmuje: szacunkowe koszty planowanych zadań, z podziałem na grupy inwestorów i przewidywane źródła finansowania, szacunkowe koszty planowanych zadań, z podziałem na grupy inwestorów i przewidywane źródła finansowania, przedziały czasowe realizacji planowanych obiektów: przedziały czasowe realizacji planowanych obiektów: lata 2005 – 2008, 2009 – 2015 oraz po roku 2015 lata 2005 – 2008, 2009 – 2015 oraz po roku 2015 efekty realizacji programu (przyrosty magazynowanej wody i oddziaływanie urządzeń piętrzących) efekty realizacji programu (przyrosty magazynowanej wody i oddziaływanie urządzeń piętrzących) Harmonogram rzeczowo-finansowy

29 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Zakres rzeczowy i szacunkowe koszty

30 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim WnioskiWnioski 1) Na terenie Dolnego Śląska istnieją duże potrzeby i możliwości rozwoju małej retencji wodnej, w tym zbiornikowej. 2) Realizacja wytyczonego programu małej retencji wodnej - określonego zbiorczo w tabeli 44 (str. -138) - wymagać będzie znacznych środków finansowych, które szacunkowo wynoszą: - nakłady ogółem - 692,2 mln zł - w tym zadania DZMiUW we Wrocławiu - 491.9 mln zł Konieczne jest istotne zwiększenie środków finansowych z różnych źródeł na cele małej retencji wodnej. 3) Pojemność retencyjna zbiorników w Polsce nie przekracza 6 % średniego rocznego odpływu i jest dwukrotnie mniejsza niż w krajach sąsiednich (Słowacja, Czechy, Niemcy). Realizacja Programu... może pozwolić na istotne zwiększenie pojemności retencyjnej zbiorników małej retencji.

31 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim WnioskiWnioski 4) Realizacja Programu..., zaplanowana jest na okres wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, co wiąże się m.in. z koniecznością wprowadzenia do praktyki zintegrowanego zarządzania wodami harmonizującego oczekiwania społeczeństwa, różnych dziedzin gospodarki i wymogów ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także ukształtowanie zasad i mechanizmów zmierzających do samofinansowania się gospodarki wodnej. 5) Małą retencję wodną należy traktować jako kompleksowe przedsięwzięcie mające na celu: poprawę bilansu wodnego regionu, zabezpieczenie potrzeb wodnych rolnictwa, ochronę wód przed zanieczyszczeniem, ochronę przeciwpowodziową, rozwój rekreacji, turystyki,wędkarstwa i rybołówstwa, a także wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Powinna być ona zatem ważnym elementem strategii rozwoju Dolnego Śląska. Powinna być ona zatem ważnym elementem strategii rozwoju Dolnego Śląska.

32 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Konsultacje społeczne Pełny tekst Programu w języku polskim znajduje się w siedzibie Wydziału Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i w siedzibie DZMiUW we Wrocławiu oraz na stronach internetowych: www.umwd.pl i www.dzmiuw.wroc.pl w zakładce AKTUALNOŚCI. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem

33 KONSULTACJE SPOŁECZNE Podstawa formalna: Uchwała nr XLVII/622/2005 z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu Programu małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim

34 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Etapy Konsultacji ETAP I – Wykonawca PMRW ETAP I – Wykonawca PMRW Ankietyzacja gmin i podmiotów realizujących PMRW Ankietyzacja gmin i podmiotów realizujących PMRW (w trakcie prac nad programem – II-ga połowa 2005 r.) (w trakcie prac nad programem – II-ga połowa 2005 r.) Spotkania w Starostwach Powiatowych (po zakończeniu prac nad programem - pierwszy kwartał 2006 r.). Spotkania w Starostwach Powiatowych (po zakończeniu prac nad programem - pierwszy kwartał 2006 r.).

35 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Etapy Konsultacji ETAP II – Zamawiający ETAP II – Zamawiający Strony internetowe DZMiUW oraz UMWD Strony internetowe DZMiUW oraz UMWD Ogłoszenie w prasie (Słowo Polskie, Gazeta Wrocławska – 16.05.2006 r.) Ogłoszenie w prasie (Słowo Polskie, Gazeta Wrocławska – 16.05.2006 r.) Wgląd w opracowanie w DZMiUW oraz UMWD Wgląd w opracowanie w DZMiUW oraz UMWD Publiczna debata w dniu 30.05.2006 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu Publiczna debata w dniu 30.05.2006 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu

36 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Ogłoszenie w prasie (Słowo Polskie, Gazeta Wrocławska – 16.05.2006 r.)

37 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim

38 Debata publiczna W debacie publicznej uczestniczyło ponad 100 osób, w tym przedstawiciele takich instytucji jak: W debacie publicznej uczestniczyło ponad 100 osób, w tym przedstawiciele takich instytucji jak: Wydział Gospodarki Wodnej UMWD, Wydział Gospodarki Wodnej UMWD, Urząd Wojewódzki, Urząd Wojewódzki, Biuro Programu dla Odry 2006 Biuro Programu dla Odry 2006 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Lasy Państwowe, Lasy Państwowe, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Jednostki Samorządowe – gminy i powiaty woj. Dolnośląskiego, Jednostki Samorządowe – gminy i powiaty woj. Dolnośląskiego, Organizacje ekologiczne (WWF Polska, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA), Organizacje ekologiczne (WWF Polska, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA), Akademia Rolnicza we Wrocławiu – (autorzy Programu), Akademia Rolnicza we Wrocławiu – (autorzy Programu), Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,

39 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim

40

41 Przebieg debaty publicznej: Przedstawienie założeń PMRW (UMWD, DZMiUW) Przedstawienie założeń PMRW (UMWD, DZMiUW) Zakres i zawartość Programu Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim (Akademia Rolnicza – autorzy PMRW) Zakres i zawartość Programu Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim (Akademia Rolnicza – autorzy PMRW) Uwagi i opinie nt. opracowania (koreferent) Uwagi i opinie nt. opracowania (koreferent) Dyskusja nad dokumentem Dyskusja nad dokumentem

42 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Wnioski z dyskusji Najważniejsze wnioski z konsultacji i dyskusji: Najważniejsze wnioski z konsultacji i dyskusji: Pozytywna opinia koreferenta Pozytywna opinia koreferenta Potrzeba rozpowszechnienia Programu... poprzez jego publikację i umieszczenie w SIPDO Potrzeba rozpowszechnienia Programu... poprzez jego publikację i umieszczenie w SIPDO Potrzeba opracowania analizy wpływu poszczególnych zbiorników na środowisko przyrodnicze (w tym na obszary Natura 2000 i gatunki chronione) – na etapie szczegółowego projektowania obiektów Potrzeba opracowania analizy wpływu poszczególnych zbiorników na środowisko przyrodnicze (w tym na obszary Natura 2000 i gatunki chronione) – na etapie szczegółowego projektowania obiektów Uwzględnienie również retencji innej niż zbiornikowa (renaturyzacja rzek, retencja dolinna i in.) – potrzeba opracowania specjalnego programu. Uwzględnienie również retencji innej niż zbiornikowa (renaturyzacja rzek, retencja dolinna i in.) – potrzeba opracowania specjalnego programu. Zgłoszenie do Programu kilku dodatkowych zbiorników MRW Zgłoszenie do Programu kilku dodatkowych zbiorników MRW

43 Środowiskowe uwarunkowania Programu małej retencji wodnej dla woj. dolnośląskiego - prognoza Autorzy Opracowania: Dr Jan Błachuta Dr Wojciech Jankowski Mgr Mirosław Okińczyc Dr Lech Poprawski Dr Krzysztof Świerkosz

44 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Zakres prognozy Powiązania PMRW z istniejącymi dokumentami z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska Powiązania PMRW z istniejącymi dokumentami z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska Stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym oddziaływaniem programu Stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym oddziaływaniem programu Ocena skutków dla środowiska w przypadku rezygnacji z programu Ocena skutków dla środowiska w przypadku rezygnacji z programu Główne problemy ochrony środowiska – istotne z punktu widzenia proponowanych lokalizacji zbiorników małej retencji (zwłaszcza obszary chronione) Główne problemy ochrony środowiska – istotne z punktu widzenia proponowanych lokalizacji zbiorników małej retencji (zwłaszcza obszary chronione)

45 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Zakres prognozy Ocena realizacji celów ochrony środowiska zakreślonych na szczeblu międzynarodowym i krajowym Ocena realizacji celów ochrony środowiska zakreślonych na szczeblu międzynarodowym i krajowym Ocena oddziaływania na środowisko (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe) Ocena oddziaływania na środowisko (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe) Propozycje działań ograniczających negatywny wpływ na środowisko, kompensacje przyrodnicze Propozycje działań ograniczających negatywny wpływ na środowisko, kompensacje przyrodnicze Propozycje rozwiązań alternatywnych wraz z uzasadnieniem Propozycje rozwiązań alternatywnych wraz z uzasadnieniem Proponowane metody analizy realizacji programu Proponowane metody analizy realizacji programu Informacja o możliwym oddziaływaniu transgranicznym Informacja o możliwym oddziaływaniu transgranicznym

46 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Główne ustalenia prognozy Ograniczenia budowy zbiorników MRW w zlewniach rzek o małych i nierównomiernych przepływach oraz tam, gdzie stopień zabudowy zbiornikami jest wysoki (np. Zlewnia Baryczy czy Widawy) Ograniczenia budowy zbiorników MRW w zlewniach rzek o małych i nierównomiernych przepływach oraz tam, gdzie stopień zabudowy zbiornikami jest wysoki (np. Zlewnia Baryczy czy Widawy) Ograniczenia budowy zbiorników MRW w zlewniach rzek o nieuporządkowanej gospodarce ściekowej Ograniczenia budowy zbiorników MRW w zlewniach rzek o nieuporządkowanej gospodarce ściekowej Ograniczenia budowy zbiorników MRW oraz kompensaty przyrodnicze na obszarach chronionych (np. obszary NATURA 2000) Ograniczenia budowy zbiorników MRW oraz kompensaty przyrodnicze na obszarach chronionych (np. obszary NATURA 2000) Konieczność prowadzenia szczegółowych inwentaryzacji i analiz przyrodniczych oraz analiz hydrologicznych na etapie przygotowania inwestycji Konieczność prowadzenia szczegółowych inwentaryzacji i analiz przyrodniczych oraz analiz hydrologicznych na etapie przygotowania inwestycji

47 Program Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim Główne ustalenia prognozy Uwzględnienie innej niż zbiornikowa retencji w sąsiedztwie proponowanych zbiorników, Uwzględnienie innej niż zbiornikowa retencji w sąsiedztwie proponowanych zbiorników, Wypełnienie obowiązków wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej (m.in. ochrona ekosystemów wodnych i od wody zależnych) Wypełnienie obowiązków wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej (m.in. ochrona ekosystemów wodnych i od wody zależnych) Zabezpieczenie ciągłości rzek dla migracji ryb i innych organizmów żywych (przepławki itp.) Zabezpieczenie ciągłości rzek dla migracji ryb i innych organizmów żywych (przepławki itp.) Zabezpieczenie miejsc bytowania ptaków oraz dzikich zwierząt Zabezpieczenie miejsc bytowania ptaków oraz dzikich zwierząt Konieczność prowadzenia konsultacji społecznych (w tym z organizacjami ekologicznymi oraz miejscową ludnością) na etapie przygotowania inwestycji Konieczność prowadzenia konsultacji społecznych (w tym z organizacjami ekologicznymi oraz miejscową ludnością) na etapie przygotowania inwestycji

48 Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych al. Jana Matejki 5 50-333 Wrocław tel. 0 71 322 66 81 do 83 fax. 0 71 322 79 29 dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl www.dzmiuw.wroc.pl


Pobierz ppt "PROGRAM MAŁEJ RETENCJI WODNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Wrocław, 2006 Województwo Dolnośląskie DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH DOLNOŚLĄSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google