Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarowanie wodami w Polsce w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE dr Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych I Krajowe Forum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarowanie wodami w Polsce w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE dr Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych I Krajowe Forum."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarowanie wodami w Polsce w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE dr Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych I Krajowe Forum Wodne Warszawa, 3 kwietnia 2007

2 RDW Dlaczego? Lepsza ochrona wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb wynikających ze specyfiki państw członkowskich Od kiedy? Publikacja: Dz. Urz. WE z 22 grudnia 2000 r. Obowiązywanie: –UE15 – od dnia publikacji –Polska – od 1 maja 2004 (akcesja) Jak? Ramy działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, przejściowych, przybrzeżnych oraz podziemnych Racjonalne wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.

3 Idea ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI CHAOS POGARSZAJĄCY SIĘ STAN WÓD ZAGROŻENIE POWODZIOWE RÓŻNE MODELE GOSPODAROWANIA WODAMI BRAK JEDNOLOTEGO SYSTEMU KLASYFIKACJI I MONITORINGU WÓD NIESPÓJNE INSTRUMENTY EKONOMICZNE BRAK SPÓJNEJ BAZY DANYCH PROCES ROZSZERZANIA UNII EUROPEJSKIEJ Uspołecznienie procesu podejmowania decyzji Integralne podejście do wód powierzchniowych i podziemnych Uwzględnienie aspektów środowiska naturalnego Podejście zlewniowe

4 Cel osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku czyli zapobieganie dalszemu pogarszaniu się ekosystemów wodnych oraz ochrona i poprawa stanu tych ekosystemów zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu propagowanie zrównoważonego korzystania z wody opartego na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych realizacja przedsięwzięć służących stopniowemu ograniczeniu zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych zapewnienie stopniowego ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych, zmniejszenie skutków powodzi i suszy

5 Cel osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku Jak? wprowadzenie odpowiednich programów działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy zarządzanie, ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi realizowane w obszarach o granicach hydrograficznych (zarządzanie zlewniowe).

6 Definicje RDW: podstawowa jednostka hydrograficzna DORZECZE obszar, z którego całkowity odpływ wód powierzchniowych następuje ciekami naturalnymi przez jedno ujście do morza Prawo wodne: zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce realizowane jest z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne Szczegółowy przebieg granic obszarów dorzeczy: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych

7 Dorzecza

8 Polityka wodna UE ELEMENTY POLITYKI WODNEJ UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAMY DZIAŁAŃ WDRAŻANIE RDW PLANY GOSPODAROWANI A WODAMI CELE ŚRODOWISKOWE POLITYKA MIĘDZYREGIONALNA I MIĘDZYNARODOWA UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA INSTRUMENTY EKONOMICZNE MONITORING TYPOLOGIA, WARUNKI REFERENCYJNE I SYSTEMY KLASYFIKACJI WÓD 1 2 3 4 56 7 8 9

9 PRAWO WODNE Prawo ochrony środowiska Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Inne akty prawne Wdrażanie RDW Transpozycja przepisów Instrumenty ekonomiczne Kontrola i egzekucja Edukacja i dialog społeczny Polityka wodna UE - 1

10 Polityka wodna UE - 2 Ochrona wszystkich wód powierzchniowych i podziemnych Zintegrowanie gospodarowania wodami w oparciu o obszary dorzecza Regulacja emisji i standardów jakościowych wody oraz stopniowe eliminowanie substancji szczególnie niebezpiecznych Analiza ekonomiczna oraz zwrot kosztów usług wodnych w celu zrównoważonego użytkowania wody Zaangażowanie społeczeństwa oraz użytkowników wody w proces gospodarowania wodami Cele środowiskowe Cel główny: Osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 r.

11 Polityka wodna UE - 3 Klasyfikacja… WODY POWIERZCHNIOWEWODY PODZIEMNE Ocena stanu ekologicznegoOcena stanu ilościowego Ocena stanu chemicznego Wskaźniki biologiczneWskaźniki fizykochemiczneWskaźniki ilościowe TYPOLOGIA 5 KATEGORII, 2 SYSTEMY OKREŚLENIE WARUNKÓW REFERENCYJNYCH

12 Polityka wodna UE - 4 Gospodarka wodna Zapotrzebowanie na informacje Strategia monitoringu Projekt sieci Pobór próbek Analiza laboratoryjna Przetwarzanie danych Analiza danych Raportowanie Wykorzystanie informacji DIAGNOZA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA CYKL MONITORINGU

13 Polityka wodna UE - 5 Plany gospodarowania wodami Programy działań Analiza stanu dorzecza Analiza ekonomiczna

14 Polityka wodna UE - 6 projekty i programy inwestycyjne Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Programy ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego Programy poprawy jakości wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do picia Programy działań ujęte w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy dla osiągnięcia celów środowiskowych Programy monitoringu wód w obszarach dorzeczy ……….. PROGRAMY DZIAŁAŃ Przemysł Racjonalizacja gospodarki wodnej Gospodarka komunalna Zbieranie i oczyszczanie ścieków, rozwój wodociągów Rolnictwo Wdrażanie dobrych praktyk rolniczych Zmiany hydromorfologiczne - programy małej retencji, ochrona przeciwpowodziowa

15 Polityka wodna UE - 7 Element procesu podejmowania decyzji Narzędzie racjonalnego osiągania celów środowiskowych KosztyKorzyści ANALIZA EKONOMICZNA

16 Polityka wodna UE - 8 Dostęp społeczeństwa do informacji Konsultacje społeczne Aktywny udział społeczeństwa Wymóg obligatoryjny RDW Zalecany przez RDW

17 Polityka międzyregionalna i międzynarodowa Obszary współpracy Dorzecza międzynarodowe Działania koordynacyjne Prace naukowo- badawcze (R&D) Nowe technologie Interkalibracja Polityka wodna UE - 9 Formy współpracy Komisje Programy bliźniacze Programy pilotażowe Warsztaty Inne działania

18 RDW + … 80/778/EWG Dyrektywa w sprawie ptaków 79/409/EEC Dyrektywa w sprawie dużych katastrof (Seveso) 96/82/EC Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 85/337/EEC Dyrektywa w sprawie środków ochrony roślin 91/414/EEC Dyrektywa w sprawie siedlisk 92/43/EEC Dyrektywa w sprawie wody pitnej Zm. 98/83/WE Dyrektywa w sprawie wód przeznaczonych do kąpieli 76/160/EWG Dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC) 96/61/WE Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych 86/278/EWG Dyrektywa w sprawie azotanów 91/676/EWG RAMOWA DYREKTYWA WODNA 2000/60/WE Dyrektywy córki Dyrektywy uzupełniające

19 Więcej informacji: www.kzgw.gov.pl www.mos.gov.pl www.rdw.org.pl

20


Pobierz ppt "Gospodarowanie wodami w Polsce w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE dr Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych I Krajowe Forum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google