Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożenie ? Ramowa Dyrektywa Wodna – skutki dla gospodarstw rybackich Jacek Engel Biuro Ekspertyz Środowiskowych Szansa ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożenie ? Ramowa Dyrektywa Wodna – skutki dla gospodarstw rybackich Jacek Engel Biuro Ekspertyz Środowiskowych Szansa ?"— Zapis prezentacji:

1 Zagrożenie ? Ramowa Dyrektywa Wodna – skutki dla gospodarstw rybackich Jacek Engel Biuro Ekspertyz Środowiskowych Szansa ?

2 Zakres prezentacji Istota Ramowej Dyrektywy Wodnej Etapy wdrażania RDW Nowe okoliczności dla gospodarstw

3 RDW – nowe prawo Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej Obowiązuje od dnia akcesji – od 1 maja 2004 r. Wchłania kilka dyrektyw wodnych Wciąż nie w pełni przetransponowana do prawa krajowego

4 RDW – nowe podejście do wód zintegrowane zarządzanie zasobami wody powierzchniowe, podziemne stojące i płynące śródlądowe, przejściowe i przybrzeżne zorientowanie na ochronę zasobów wodnych – cele środowiskowe

5 RDW – nowa jakość Woda nie jest produktem komercyjnym, jak inne, lecz raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie

6 Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Wodnymi Założenie: Wody jako fundamentalny czynnik funkcjonowania ekosystemów Zasady: zlewnia jako podstawowy obszaru zarządzania wodami zintegrowane podejście do wszystkich rodzajów wód wdrażanie mechanizmów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami uspołecznienie procesu podejmowania decyzji

7 RDW - cele środowiskowe zapobieganie pogarszaniu stanu wód powierzchniowych osiągnięcie dobrego stanu/potencjału wód powierzchniowych redukcja zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i wyeliminowania emisji, niebezpiecznych substancji priorytetowych osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych pełna zgodność z normami i celami dla obszarów chronionych (w tym Natura 2000)

8 RDW - nowe podejście do jakości wód w przeszłości – parametry fizyko- chemiczne wód RDW – wody powierzchniowe: stan ekologiczny stan chemiczny RDW - wody sztuczne i silnie zmienione: potencjał ekologiczny stan chemiczny

9 RDW – stan/potencjał ekologiczny elementy biologiczne fitoplankton (nie dot. rzek) flora wodna bezkręgowce bentosowe ichtiofauna (nie dot. wód przybrzeżnych) elementy hydromorfologiczne (tu: rzeki) hydrologia (m.in. ilość dynamika przepływów) ciągłość (w domyśle: podłużna i poprzeczna) morfologia (głębokość i zmienność szerokości, struktura i skład podłoża, struktura strefy brzegowej)

10 RDW - Mechanizmy ekonomiczne zanieczyszczający płaci zwrot kosztów usług wodnych koszty inwestycyjne koszty operacyjne (utrzymaniowe) koszty zasobowe i środowiskowe

11 RDW – udział społeczny 6-miesięczne konsultacje dokumentów: plany i harmonogramy opracowywania planów gospodarowania wodami tymczasowe przeglądy istotnych problemów gospodarki wodnej projekty planów gospodarowania wodami w dorzeczach udostępnianie materiałów źródłowych na żądanie

12 RDW – udział społeczny

13 Udział społeczny – realia polskie Poziom krajowy Krajowa Rada Gospodarki Wodnej Krajowe Forum Wodne Poziom RZGW Rady Regionów Wodnych Komisje ds. Udziału Społecznego RZGW konsultacje internetowe spotkania konsultacyjne drukowane materiały informacyjne, ankiety

14 RDW – etapy wdrażania grud. 2004 –zakaz pogarszania stanu wód grud. 2008 –początek konsultacji planów gospodarowania wodą w dorzeczach czer. 2008 –zakończenie konsultacji grud. 2009 –zatwierdzenie planów (6-letnie) grud. 2010 –wdrożenie polityki opłat za wodę zanieczyszczający płaci proporcjonalny udział użytkowników grud. 2015 –osiągnięcie dobrego stanu wód, początek drugiego okresu planowania

15 RDW a gospodarstwa rybackie Uwaga na: oddziaływanie na ekosystemy wodne opłaty za wodę (pobory i zrzuty) udział w kosztach urządzeń

16 Gospodarstwa rybackie – uwaga na... oddziaływanie na jakość wód pobory stan ekologiczny ilość naturalny reżim przepływów piętrzenia ciągłość rzeki, stan ichtiofauny zrzuty stan chemiczny i ekologiczny biogeny stan chemiczny ucieczki stan ichtiofauny

17 RDW a gospodarstwa rybackie Uwaga na: oddziaływanie na ekosystemy wodne opłaty za wodę (pobory i zrzuty) udział w kosztach urządzeń Nowe możliwości: wpływanie na plany – od grudnia 2008 wpływanie na politykę wodną ??? Komisja Europejska – nowy partner

18 Zagrożenie ? RDW – skutki dla gospodarstw rybackich Będzie inaczej Trudniej z uwagi na nowe zobowiązania Łatwiej z uwagi na: jasne, sprawiedliwe reguły możliwość wpływania na decyzje Szansa ?

19 Dziękuję za uwagę Pytania? jacek@hoopoe.com.pl tel/fax 095 757 22 12 kom. 691 38 42 42


Pobierz ppt "Zagrożenie ? Ramowa Dyrektywa Wodna – skutki dla gospodarstw rybackich Jacek Engel Biuro Ekspertyz Środowiskowych Szansa ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google