Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 1 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Scalanie gruntów Gospodarowanie rolniczymi zasobami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 1 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Scalanie gruntów Gospodarowanie rolniczymi zasobami."— Zapis prezentacji:

1 Oś 1 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Scalanie gruntów Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 7 listopad 2009 r.

2 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY….. – SCALANIE GRUNTÓW

3 SCALANIE GRUNTÓW Starosta powiatu Beneficjent Zakres pomocy:
opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej; zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją przestrzeni produkcyjnej; koszty prac projektowych i przygotowawczych. Wysokość pomocy: będzie wynosiła do 100% kosztów kwalifikowalnych (bez VAT).

4 SCALANIE GRUNTÓW Pomoc może być przyznana na projekty:
Zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia, lub których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia; Zgodne z wieloletnim programem inwestycyjnym; Dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów; Dla których opracowano ocenę oddziaływania na środowisko.

5 SCALANIE GRUNTÓW Koszty kwalifikowalne (bez VAT-u)
1. OPRACOWANIE PROJEKTU SCALENIA, w tym: opracowanie projektu scalenia - dokumentacja geodezyjno-prawna (pomiary, oszacowanie wartości gruntów, projekt rozmieszczenia nowych działek, wyznaczenie nowych granic, sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej) 2. ZAGOSPODAROWANIE POSCALENIOWE, w tym: budowa lub przebudowa nowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań; korekty przebiegu oraz poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracyjnych; likwidacja miedz, dróg, rekultywacja umożliwiająca ich uprawę mechaniczną; sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obsługi geodezyjnej, nadzór budowlany 3. KOSZTY OGÓLNE, w tym: przygotowanie dokumentacji technicznej, analizy, nadzór urbanistyczny, budowlany, zarządzanie operacją

6 SCALANIE GRUNTÓW WARUNKI:
Koszty poniesione po złożeniu wniosku, OGÓLNE i opracowanie projektu scalania – od r. PŁATNOŚĆ – bezgotówkowa; ROBOTY, DOSTAWY, USŁUGI: dotyczące zagospodarowania poscaleniowego – nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych (wszczętych po dniu złożenia wniosku); Nie obejmują operacji przeprowadzonych na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach chronionych; Nie obejmuje zakupu maszyn i urządzeń służących do ich realizacji;

7 SCALANIE GRUNTÓW KOSZTY (na opracowanie projektu scalenia) NIE PRZEKRACZAJĄ: 500 Euro/1 ha – w województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, 350 Euro /1 ha – w pozostałych województwach. KOSZTY (wykonania prac poscaleniowych) NIE PRZEKRACZAJĄ: - 900 EURO/1 ha KURS EURO – według Europejskiego Banku Centralnego z dnia roku – PLN

8 SCALANIE GRUNTÓW PROCEDURY: ROZPATRZENIE 14 – 60dni - 4 miesiące
WNIOSEK z załącznikami URZĄD MARSZAŁKOWSKI Ogłoszenie właściwego organu samorządu województwa o naborze wniosków STRONA INTRNETOWA DZIENNIK (wojewódzki) ROZPATRZENIE - 4 miesiące w pierwszej kolejności pomoc przyznaje się wnioskom zrealizowanym w ramach SPO (którym sfinansowano opracowanie DOKUMENTACJI) i nie zrealizowano prac w dalszej kolejności pomoc jest przyznawana na operacje, które w wyniku oceny uzyskały najwyższą ILOŚĆ PUNKTÓW (wg. powyższych kryteriów) DECYZJA właściwego organu samorządu województwa o przyznaniu pomocy: według uzyskanych punktów w ramach dostępnych środków LISTA (wg. uzyskanych punktów) zatwierdzona przez MARSZAŁKA REALIZACJA – I etap do 24 miesięcy II i kolejne etapy – do roku WNIOSEK O PŁTNOŚĆ 3 miesiące_PŁATNOŚĆ

9 SCALANIE GRUNTÓW

10 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY…
POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY….. – GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI

11 GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI
Beneficjent Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakres pomocy: koszty prac projektowych i przygotowawczych; koszty robót budowlano-montażowych; koszty wykupu gruntu pod inwestycje; koszt ten nie może stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość pomocy: będzie wynosiła do 100% kosztów kwalifikowalnych (bez VAT)

12 GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI
Pomoc może być przyznana na projekty: Zgodne z ustawą z PRAWO WODNE z dnia 18 lipca 2001r.: poparte wystąpieniem właścicieli gruntów o przeprowadzenie inwestycji w zakresie melioracji szczegółowych; dla których po zrealizowaniu projektu właściciele gruntów dokonają zwrotu 20% kosztów wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (określonych w końcowym raporcie z realizacji inwestycji); Dla których opracowano kosztorys inwestorski; Zgodne z ustawą PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (ocena oddziaływania na środowisko); Zgodne z ustawą O OCHRONIE PRZYRODY (nie powodują pogorszenia siedlisk, uzyskały decyzję wojewody w zakresie prowadzenia robót na ternach o walorach krajobrazowych i ekologicznych …..).

13 GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI
Koszty kwalifikowane (bez VAT) BUDOWA LUB REMONT urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowów, rurociągów o średnicy powyżej 0,6 m, drenowania, grobli na obszarach nawadnianych, systemów nawodnień grawitacyjnych, fitomelioracji i agromelioracji, systemów przeciwerozyjnych, pierwszego zagospodarowania łąk i pastwisk; BUDOWA LUB REMONT urządzeń melioracji wodnych podstawowych: budowli piętrzących, upustowych, do ujmowania wód, stopni wodnych oraz zbiorników wodnych, kanałów, rurociągów,………………………… ZAKUP USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH; ZAKUP UŻYTKÓW GRUNTOWYCH POD INWESTYCJE (w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych); KOSZTY OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I REALIZACJĄ OPERACJI (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych);

14 GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI
PROCEDURY: 14 – 60dni WNIOSEK z załącznikami URZĄD MARSZAŁKOWSKI ROZPATRZENIE - 4 miesiące Ogłoszenie MARSZAŁKA o naborze wniosków STRONA INTRNETOWA DZIENNIK (wojewódzki) o przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY DECYZJA właściwego organu samorządu województwa o przyznaniu pomocy: REALIZACJA – I etap do 24 miesięcy II i kolejne etapy – do roku WNIOSEK O PŁTNOŚĆ 3 miesiące_PŁATNOŚĆ

15 GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE mln Euro, na: Retencja glebowa Renaturyzacja torfowisk i cieków

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Oś 1 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Scalanie gruntów Gospodarowanie rolniczymi zasobami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google