Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

26.11.2012r. PRZESŁANKI KONKURENCYJNOŚCI POWIATU ŚWIECKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "26.11.2012r. PRZESŁANKI KONKURENCYJNOŚCI POWIATU ŚWIECKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 26.11.2012r. PRZESŁANKI KONKURENCYJNOŚCI POWIATU ŚWIECKIEGO

2 OBRAZ STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

3 Prognozowane zmiany liczby ludności w latach 2010-2030 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

4 Wskaźnik przedsiębiorczości (podmioty REGON/10 tys.) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

5 Stopa bezrobocia (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

6 Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

7 Udział województw w tworzeniu PKB kraju

8 Dynamika Produktu Krajowego Brutto w 2009 r. (2007=100%)

9 Atrakcyjność inwestycyjna województw Źródło: Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego, CARiL, Warszawa 2011 r.

10 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (na 1 mieszkańca) w latach 2008-2010 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych,

11 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

12 OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU ŚWIECKIEGO

13 Powiat świecki na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego

14 Powiat świecki

15 Powierzchnia (km 2 ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r. świecki – 8,4 % ogółu powierzchni województwa

16 Użytkowanie gruntów Źródło: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Biuro Geodety Województwa, stan na 2011 r.

17 Lesistość (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

18 Powierzchnia i struktura użytków rolnych (ha) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

19 Gleby najwyższych klas bonitacyjnych (I-III) Obszary występowania gleb klas I – III Powiat świecki

20 Liczba ludności Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r. świecki – 4,7% ogółu ludności województwa świecki – 7,6% ogółu ludności powiatów ziemskich

21 Udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności powiatu (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

22 Zmiany liczby ludności w latach 2000-2010 (liczby bezwzględne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

23 Zmiany liczby ludności (lata 2000-2010) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

24 Przyrost naturalny w latach 2000-2010 (liczba osób) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

25 Saldo migracji w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

26 Liczba podmiotów gospodarczych (REGON wg rodzajów działalności) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

27 Wskaźnik przedsiębiorczości (REGON / 1000 mieszkańców) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, lata 2002-2010

28 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych 2010 Podmioty gospodarki narodowej w sektorach: przemysł, budownictwo, usługi na 1000 mieszkańców w 2010 r.

29 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca

30 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r. Produkcja sprzedana przemysłu w 2010 r.

31 Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

32 Stopa bezrobocia (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

33 Udział ludności korzystającej z pomocy społecznej (% ludności w wieku produkcyjnym) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

34 Udział ludności wiejskiej obsługiwanej przez sieć wodociągową (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

35 Udział ludności wiejskiej obsługiwanej przez sieć kanalizacyjną (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

36 Udział ludności ogółem obsługiwanej przez sieć gazową (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

37 Gęstość sieci drogowej w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

38 Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

39 Udział dzieci objętych opieką przedszkolną wśród dzieci w wieku 3-6 lat (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

40 Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych zbiorowego zakwaterowania – z wyłączeniem miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

41 Powierzchnia zasiewów zbóż i upraw przemysłowych (ha) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

42 Pogłowie bydła i trzody chlewnej (szt.) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

43 Udział indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni pow. 15 ha w ogólnej liczbie gospodarstw (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.

44 Wydatki inwestycyjne wg gmin w 2011 roku (zł) Źródło: RIO

45 Wielkość dofinansowania środkami UE w latach 2007-2011 wg kluczowych programów operacyjnych (zł) Źródło: Urząd Marszałkowski, Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi

46 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "26.11.2012r. PRZESŁANKI KONKURENCYJNOŚCI POWIATU ŚWIECKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google