Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Architekt - przedstawiciel zawodu polegaj ą cego na realizacji na zlecenie zamawiaj ą cego obiektów architektury.architektury Okre ś lenie zawodu architekta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Architekt - przedstawiciel zawodu polegaj ą cego na realizacji na zlecenie zamawiaj ą cego obiektów architektury.architektury Okre ś lenie zawodu architekta."— Zapis prezentacji:

1

2 Architekt - przedstawiciel zawodu polegaj ą cego na realizacji na zlecenie zamawiaj ą cego obiektów architektury.architektury Okre ś lenie zawodu architekta wywodzi si ę z starogreckich s ł ów αρχη [arché] (= pocz ą tek, podstawa) oraz τεχνη [techné] = rzemios ł o, sztuka. W antycznej grece architéktos oznacza ł zatem g ł ównego rzemie ś lnika czy g ł ównego cie ś l ę.starogreckich Zawód architekta nie jest jasno zdefiniowany i w zale ż no ś ci od poszczególnego kraju i w ró ż nym czasie architekt spe ł nia ł nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny ( łą cz ą cy wiele dziedzin nauki i techniki).naukitechniki Jako architektów okre ś la si ę : artystów, zajmuj ą cych si ę teori ą kszta ł towania przestrzeni i jej zwi ą zkami ze sztukami pi ę knymi, a tak ż e projektowaniem formsztukami pi ę knymi in ż ynierów, zajmuj ą cych si ę technicznym planowaniem budynków in ż ynierów kierowników budowy, mistrzów budowlanych zajmuj ą cych si ę nadzorem realizacji, zarz ą dzaniem budow ą i planowaniem terminów i kosztów kierowników budowybudow ą Najcz ęś ciej architekci łą cz ą wymienione dziedziny dzia ł alno ś ci, k ł ad ą c jednak ró ż ny nacisk na poszczególne funkcje. Ponadto jako architektów okre ś la si ę nast ę puj ą ce zawody: urbanista (architekt miast) urbanistamiast ruralista (architekt terenów wiejskich) architekt krajobrazu architekt wn ę trz (budynków i pomieszcze ń )budynków

3 W wi ę kszo ś ci krajów zawód in ż yniera budownictwa (statyka) jest oddzielony z zawodu architekta i odr ę bnie nauczany. Architektury naucza si ę w zale ż no ś ci od kraju na politechnikach (uniwersytetach technicznych), uniwersytetach, wy ż szych szko ł ach zawodowych i akademiach sztuk pi ę knych. Tytu ł zawodowy architekta jest tytu ł em chronionym, tj. mo ż na go przyj ąć w zale ż no ś ci od lokalnych uregulowa ń po zdobyciu odpowiedniego wykszta ł cenia lub po uko ń czeniu praktyki zawodowej. in ż yniera budownictwa politechnikachuniwersytetach Pe ł nienie w Polsce samodzielnych funkcji w specjalno ś ci architektonicznej bez ogranicze ń wymaga uzyskania uprawnie ń budowlanych oraz bycia cz ł onkiem albo izby architektów (w przypadku uprawnie ń projektowych), albo izby in ż ynierów budownictwa (w przypadku uprawnie ń do kierowania robotami budowlanymi - uprawnie ń wykonawczych), albo te ż cz ł onkiem obu izb naraz.

4 Technikum Architektury Krajobrazu w Bielsku-Bia ł ej, 43-300 Bielsko-Bia ł a, ul. Akademii Umiej ę tno ś ci 1, (33) 814 14 49 www.infofirma.pl/tak bielsko 59-420 Bolków ul. Niepodleg ł o ś ci 17 telefon: (075) 741-33-64 www.zsa.ehost.pl, www.zsa.ehost.pl 58-400 Kamienna Góra ul. Traugutta 2 telefon: 0756450200 fax.: 0757462033 e-mail: zszio-kg@o2.pl WWW: http://www.zszio-kg.edu.plzszio-kg@o2.plhttp://www.zszio-kg.edu.pl

5 55-120 Oborniki Ś l ą skie ul. Parkowa 8 telefon: 713102223 fax.: 713102223 e-mail: szkolazsz@interia.pl WWW: http://www.pzs-obornikislaskie.plszkolazsz@interia.plhttp://www.pzs-obornikislaskie.pl 55-120 Oborniki Ś l ą skie ul. Parkowa 8 telefon: 713102223 fax.: 713102223 e-mail: szkolazsz@interia.pl WWW: http://www.pzs-obornikiskaskie.plszkolazsz@interia.plhttp://www.pzs-obornikiskaskie.pl

6 Szko ł a architektury" to sze ś cioodcinkowa seria dokumentalna pokazuj ą ca prac ę studentów z Tulane University School of Architecture, zadaniem których by ł o zaprojektowanie i zbudowanie niedrogiego domu w Nowym Orleanie, zniszczonym po przej ś ciu huraganu Katrina. Seria zosta ł a wyprodukowana dla Sundance Channel, którego dyrektorem kreatywnym jest Robert Redford. Sundance Channel przeznaczy ł 40.000 dolarów na wyprodukowanie dziesi ę ciominutowego trailera do programu, który mia ł by ć pokazywany na wydzia ł ach architektury ameryka ń skich uniwersytetów po to, by znale źć uczestników programu. Uniwersytet Tulane w Nowym Orleanie, który mocno ucierpia ł po przej ś ciu huraganu, zg ł osi ł swoj ą gotowo ść do wzi ę cia udzia ł u w projekcie. W ł adze uczelni dobrze wiedzia ł y, ż e pomoc mieszka ń com zniszczonego miasta jest olbrzymi ą szans ą dla studentów i jednocze ś nie powinno ś ci ą uczelni. By ł a to tak ż e metoda na wypromowanie uczelnianego programu URBANbuild.

7 Od jesieni 2007 do wiosny 2008 twórcy serii filmowali dzia ł ania dwunastu studentów - od momentu powstania pierwszych projektów a ż po zako ń czenie budowy domu. W pierwszych odcinkach widzowie zobacz ą, jak uczestnicy programu radz ą sobie z krytyk ą i sp ę dzaj ą d ł ugie godziny na pokazywaniu projektów wszystkim zainteresowanym osobom, jak trudny jest proces tworzenia i jak wiele osób jest w niego zaanga ż owanych. Uczestnicy projektu zdawali sobie spraw ę z tego, ż e architektura jest dziedzin ą, w której artyzm zderza si ę z realiami. Trzeba znale źć kompromis, zw ł aszcza, je ś li projektuje si ę dom, który w za ł o ż eniu ma by ć dost ę pny po niskiej cenie. Po wbiciu ostatniego gwo ź dzia okaza ł o si ę, ż e projekt jest mocno kontrowersyjny. Byli tacy, którzy bardzo chcieli kupi ć taki dom, ale mimo niskiej ceny nie dostali kredytu. Pojawi ł y si ę te ż g ł osy, ż e ca ł e to przedsi ę wzi ę cie to tylko ekstrawagancki eksperyment, przeprowadzony w biednym i zniszczonym przez huragan Nowym Orleanie.

8

9

10

11

12

13


Pobierz ppt "Architekt - przedstawiciel zawodu polegaj ą cego na realizacji na zlecenie zamawiaj ą cego obiektów architektury.architektury Okre ś lenie zawodu architekta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google